Yerleşkeler

İstanbul Beykent Üniversitesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Üniversitemizin amacı; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Beykent Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; üniversitemiz ve/veya üniversitemize bağlı merkez ve birimlerin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, üniversitemiz ve/veya üniversitemize bağlı merkez ve birimlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması ve sunulması, üniversitemiz ve/veya üniversitemize bağlı merkez ve birimlerinin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişi, kurum ve kuruluşların faydalanması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi, Yargı organlarının ve/veya görevli ve yetkili idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz çalışmaları ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analizinin yapılması ve özelleştirmelerde bulunulması, Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirme yapılabilmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirebilmesi ve üniversitemiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmesi, Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu vb. kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi, İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması, Üniversitemiz ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin sağlanması, Güvenlik ve hukuki gerekli önlemler alınmak sureti ile bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirmek Üniversitemiz ile Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi, Üniversitemizin İnsan Kaynakları politikalarının, idari ve akademik süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve yürütülmesi, Üniversite’nin İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler vb. ile yapılan sözleşmeler ve/veya yürütülen faaliyetler kapsamında; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini teminen, üniversite tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında; Üniversitemiz tarafından yürütülen finans iş ve işlemler, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme) üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, üniversitemiz içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetiminin sağlanması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; üniversitemizin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, üniversitemiz nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, üniversitemizin ve üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan er türlü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, üniversitemiz tesis ve binalarının fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, ticari, mali ve finansal işlerin yürütülmesi ve yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; üniversitemize bağlı merkez ve/veya birimlerine, iştiraklerimize, iş ortaklarına ve bunların alt işverenleri ve franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Üniversitemizin ve/veya Üniversitemize bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen neden ve amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin ve ürünlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda edinilir. Bu hukuki nedenlerle üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, üniversitemiz bağlı birimleri, internet sitesi, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle üniversitemize iletmeniz durumunda üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, üniversitemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun gereğince, yazılı olarak üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede üniversitemiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ‘ Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu Cd. No:19, 34398 Sarıyer/İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu beykentunv@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.