Yerleşkeler

Strateji ve Planlama

Üniversitemizde dinamik çevre koşulları ve değişken iç gelişmelere paralel olarak kalite güvence yapısının temelini oluşturan stratejik planlama süreci yürütülmektedir. 

Stratejik Plan ile üniversitenin misyon, vizyon, temel değerler ve politikalarının belirlenmesi ve bu doğrultuda üst politika belgeleri de dikkate alınarak üniversitenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerinin, bunlara ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerin ve performans göstergelerinin tanımlanması sağlanmaktadır.