Staj Hareketliliği | Beykent Üniversitesi
Yerleşkeler

Staj Hareketliliği 

Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.


Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Erasmus+ Staj Süresi

- Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
- Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez

Başvuru Ön Koşulları

 • Genel Not Ortalaması:

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için min 2.20/4.00 (58/100)
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için min. 2.50/4.00 

 • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;
 1. Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
 2. Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
 • Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması farketmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus+ Stajından yararlanma hakkına sahiptir.
 • İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğrenim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Genel Bilgiler


Uygun Staj Yeri Örnekleri

Eğitim / öğretim alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar  (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar
 • Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir.

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en)

 - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. 

Hareketlilikten Faydalanmadan Önce Yapılacaklar

 • Staj yapılacak kurumdan Staj konusu, kapsamı staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkılarının belirtildiği kurumun antetli kağıdına yazılan, imzalı ve mühürlü davet mektubu Uluslararası Ofise teslim edilmelidir.
 • Transkript
 • Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması
 • Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi
 • Vize
 • Erasmus+ Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin (işyerinde sebep olacakları zararları karşılayan) mesuliyet (sorumluluk) sigortası ve öğrencilerin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin işyerinde uğradığı zararları karşılayan) kaza sigortasını içeren bir tam kapsamlı sağlık sigortası

 

 

Hareketlilik Sonrası Teslim Edilecek Evraklar

 • Katılım Sertifikası
 • Pasaport Fotokopisi
 • Öğrenci Nihai Rapor Formu (Online)
 • Staj Katılım Sertifikası

Erasmus adayı, Hareketlilikten Faydalanmadan önce teslim edilmesi gereken bütün belgeleri Erasmus Bölüm Koordinatörüne teslim eder.

ÖNEMLİ NOT: Tüm istenen belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgiler ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular bu yıl https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.