Personel Hareketliliği | Beykent Üniversitesi
Yerleşkeler

Personel Hareketliliği

Personel hareketliliği faaliyeti, Programla ilişkili bir ülkeden başka bir Programla ilişkili ülkeye veya Programla ilişkili olmayan bir ülkeye gerçekleştirilebilir. Personel üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen, hareketlilik faaliyeti personelin mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

Personeller aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilirler:

Ders Verme Faaliyeti: Personeller, yurt dışındaki ortak bir yükseköğretim

kurumunda ders verme faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurt dışındaki ders verme faaliyeti, bir

yükseköğretim kurumunda ders veren personelin ya da işletmelerdeki personelin yurt

dışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesini mümkün kılar. Ders verme faaliyeti

her akademik alanda gerçekleştirilebilir.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi gerekmektedir.)

 

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Eğitim Alma Faaliyeti: Eğitim alma faaliyeti, yurt dışındaki ortak yükseköğretim

kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim

alma faaliyeti, bir yükseköğretim kurumundaki her türlü personelin (akademik veya idari),

çalıştığı yükseköğretim kurumundaki gündelik işleriyle ilgili bir yurt dışı eğitim faaliyetinde

yer almasını mümkün kılar. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin

konusu olabilir.

Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. 

 

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

 

***Hareketlilik için başvurular kurumun belirlediği tarih aralığında TURNA Portal (https://turnaportal.ua.gov.tr ) üzerinden alınır.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler : 

1. Karşı üniversiteden/kurumdan alacakları davet mektubu, (Hareketlilik tarihleri, karşı

üniversitenin/kurumun ve bölümün/birimin adları belirtilmeli)

2. Özgeçmiş,

3. Geçerli dil belgesi

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler : 

1. Karşı üniversiteden/kurumdan alacakları davet mektubu, (Hareketlilik tarihleri, karşı üniversitenin/kurumun ve bölümün/birimin adları belirtilmeli) 

2. Özgeçmiş, 

3. Onaylanmış İş Planı

 4. Tabi oldukları idari amirlerinden belirtilen tarihte programa katılmalarında bir engel olmadığına dair yazı 

5. Geçerli dil belgesi

 

Değerlendirme Ölçütleri

Yükseköğretim kurumu, hareketlilikten faydalanacak personelin seçiminin tarafsız bir

şekilde yapılmasını, şeffaflık ve adaletin gözetilmesini sağlamakla ve gerektiğinde seçim

sürecine ait her türlü belgeyi sunabilecek şekilde belgelendirme yapmakla yükümlüdür.

Değerlendirme sürecinin adil, şeffaf, tarafsız ve tutarlı olması gerekmektedir. Belli bir kişi

veya kategorideki personeli tamamen dışlayıcı veya sadece belli bir kişi veya kategorideki

personelin seçilmesini sağlayacak ölçütler belirlenemez. Belirlenen hiçbir ölçütün pozitif

veya negatif ağırlığı toplam puanın %20’sinden fazla olamaz.

Değerlendirme ölçütleri olarak aşağıdaki öncelikler mutlaka dikkate alınmalıdır:

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4)Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

önceliklendirilir.

5) Engelli personel önceliklendirilir.

6) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

7) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zekâ ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir.

8) Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar önceliklendirilir.

9) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke GruplarıMisafir Olunacak ÜlkeGünlük Hibe (Avro)**
1. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç Programla İlişkili Olmayan 13. ve 14. Bölge Ülkeleri171
2. Grup ÜlkelerGüney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya153
3. Grup ÜlkelerBulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye*133
Diğer Ülkeler1-12. Bölge Ülkeleri190


Seyahat Desteği Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat desteği hibe

miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına

aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar

olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi

hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı

gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak

seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat MesafesiStandart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10 ila 99 KM arasında2856
100 ila 499 KM arasında211285
500 ila 1999 KM arasında309417
2000 ila 2999 KM arasında395535
3000 ila 3999 KM arasında580785
4000 ila 7999 KM arasında11881188
8000 KM veya daha fazla17351735

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Personel hareketliliği dosyalarında veya e-arşivlerde aşağıdaki belgelerin bulunması

zorunludur:

1. Kurumlararası anlaşma,

2. Başvuru formu,

3. Davet mektubu,

4. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,

5. Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),

6. Katılım sertifikası,

7. Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),

8. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)36

9. Personel Anketi: Yararlanıcı Modülü (BM) kullanılarak ders verme hareketliliğinden

faydalanan personelin çevrimiçi katılımcı anketini (Participant Survey) doldurmaları istenir.

[çıktısının dosyada bulunmasına gerek yoktur]

10. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir

sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Personel hareketliliği dosyalarında veya e-arşivde aşağıdaki belgelerin bulunması

zorunludur:

1. Başvuru formu,

2. Davet mektubu,

3. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,

4. Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),

5. Katılım sertifikası,

6. Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),

7. Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen tarihleri

gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

8. Personel Anketi: Yararlanıcı Modülü (BM) kullanılarak ders verme hareketliliğinden

faydalanan personelin çevrimiçi Katılımcı anketini (Participant Survey) doldurmaları istenir.

[çıktısının dosyada bulunmasına gerek yoktur]

9. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir

sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)