Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuvar Malzemeleri Satın Alınacaktır
Tarih: 26 Kasım 2021

Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuvar Malzemeleri Satın Alınacaktır

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI LABORATUVAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuvar Malzemeleri Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini ‘in 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2022/0006

1. İdarenin

a) Adresi

:Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Bulvarı No:147 Kat 1 Satın Alma Müdürlüğü Büyükçekmece/İstanbul

b) Telefon : 444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/

2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuvar Malzemeleri Alımı
b) Teslim Yeri Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hadımköy Yerleşkesi Elektrik Programı Akçaburgaz 34522 Esenyurt/İstanbul
c) Teslim Tarihi : Söz konusu malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Bulvarı No:147 Kat 1 Satın Alma Müdürlüğü Büyükçekmece/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 03.12.2021 - 11:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

      İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Bulvarı No:147 Kat 1 Satın Alma Müdürlüğü Büyükçekmece/İstanbul     
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.
15. Diğer Hususlar: 
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.