Yerleşkeler

Staj Hareketliliği

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Haftasonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Erasmus Staj Süresi

- Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
- Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez

Başvuru Ön Koşulları

 • Genel Not Ortalaması:
  Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için min 2.20/4.00 (58/100)
  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için min. 2.50/4.00 (65/100)
  Notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK Not Ortalaması Dönüşüm Tablosu'ndan alınmıştır.
 • Erasmus Öğrenci Staj Faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması beklenmektedir. Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.
 • Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması farketmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus Stajından yararlanma hakkına sahiptir.
 • İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğrenim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Başvuru Aşamasında İstenen Belgeler

 • Başvuru tamamlandıktan sonra alınacak başvuru formu çıktısı
 • Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.
 • Eğitim Anlaşması (Gitmeden Önce)
 • Kısa özgeçmiş
 • Not Dökümü
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Erasmus+ Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin (işyerinde sebep olacakları zararları karşılayan) mesuliyet (sorumluluk) sigortası ve öğrencilerin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin işyerinde uğradığı zararları karşılayan) kaza sigortasını içeren bir tam kapsamlı sağlık sigortasını teslim etmeleri gerekmektedir.

Genel Bilgiler

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar 

 • Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
 • Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

Eğitim / öğretim alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin: 

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar  (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.
 1. Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır.
 2. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler) 
Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir. 

Uygun katılımcılar 

 • Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci , üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. Eğitim için hareketlilik söz konusu ise, öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.
 • Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.
 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir.

Hareketlilikten Faydalanmadan Önce Yapılacaklar

 • Staj yapılacak kurumdan Staj konusu, kapsamı staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkılarının belirtildiği kurumun antetli kağıdına yazılan, imzalı ve mühürlü davet mektubu Uluslararası Ofise teslim edilmelidir.
 • Beykent Üniversitesi Staj Hareketliliği Başvuru Formu
 • Not Döküm Belgesi
 • Yabancı Dil Düzeyini Gösteren Belge
 • 2 Fotoğraf
 • Eğitim Anlaşması
 • Staj Hareketliliği Sözleşmesi

Hareketlilik Sonrası Teslim Edilecek Evraklar

 • Katılım Sertifikası
 • Pasaport Fotokopisi
 • Öğrenci Nihai Rapor Formu
 • Staj Sertifikası

Erasmus adayı, Hareketlilikten Faydalanmadan Önce teslim edilmesi gereken bütün belgeleri Erasmus Bölüm Koordinatörüne teslim eder.

Erasmus Bölüm Koordinatörü, kendi bölümünde Erasmus Öğrenci Staj Hareketi Faaliyetine başvuran tüm öğrencilerin davet mektuplarının uygunluğunu kontrol ettikten sonra, bütün başvuru belgelerini "Bölüm Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Listesi"ni içeren bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne teslim eder. Erasmus Bölüm Koordinatörü başvurulardan 1 kopya da kendi dosyasına koyar.

Erasmus Staj Öğrencisi Seçim Süreci

Yabancı Dil Sınavı
Başvurmak isteyen adayların Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Sınavına girmesi gereklidir. 

Eramus Sıralama Puanının Hesaplanması
Genel Not Ortalamasının %50'si,
Yabancı Dil Puanının %50'si hesaplanacaktır. 

Programdan daha önce faydalanan öğrencilerin puanlarından 10 puan çıkarılacaktır.

ÖNEMLİ NOT : Tüm istenen belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgiler ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.