Diş Hekimliği Tıbbi Cihaz Alımı İçin İhale İlanı
Tarih: 21 Temmuz 2019

Diş Hekimliği Tıbbi Cihaz Alımı İçin İhale İlanı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Cihaz Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2019/0019

  1. İdarenin
a) Adresi :Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Beykent Sitesi Avalon Yerleşkesi F Blok 418 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Telefon : 444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/
  1. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Cihaz Alımı 7 Adet
b) Teslim Yeri :Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Beykent Sitesi Büyükçekmece İstanbul Avalon Yerleşkesi F Blok 515 Saymanlık
c) Teslim Tarihi :Söz konusu malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
  1. İhalenin
a) Yapılacağı Yer :Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Beykent Sitesi Avalon Yerleşkesi F Blok 613 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 29.07.2019- 10:00
  1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
  2. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:418 Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan kısmın toplam bedeli üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilecektir.  

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar: 

İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

EKLER
İdari Şartname İçin Tıklayınız.
Sözleşme Taslağı İçin Tıklayınız.
Ağız İçi Simülasyon Cihazı Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Atomik Kuvvet Mikroskobu Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Ceker Ocak Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Deiyonize Saf Su Cihazı Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Hassas Terazi Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Potansiyosat Galvanostat Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Ultrasonik Banyo Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.

FORMLAR
Banka Referans Mektubu İçin Tıklayınız.
Bilanço Bilgileri Tablosu İçin Tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli İçin Tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu İçin Tıklayınız.
Evrak Listesi İçin Tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu İçin Tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi İçin Tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu İçin Tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname İçin Tıklayınız.