Araç Satışı İhale İlanı
Tarih: 14 Nisan 2019

Araç Satışı İhale İlanı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

ARAÇ SATIŞ İHALESİ

2 Adet Binek ve 1 Adet Ticari Araç Satışı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 29. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile Aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araçlar ihale edilecektir.

SIRA NO
ARACIN PLAKASI
CİNSİ
MARKASI TİPİ
MODELİ RENK
KASA TİPİ
ÖZELLİKLER
MUAMMEN BEDELİ (TL) KDV DÂHİL
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
1 34 AH 6161 Binek AUDI A4 / B8 2014 / Beyaz SEDAN Ekspertiz
Raporunda
Belirtilmiştir.
178.264,00 10.695,84
2 34 ALK 97 Binek MERCEDES
BENZ / 221
2014 / Siyah SEDAN Ekspertiz
Raporunda
Belirtilmiştir.
907.101,00 54.426,06
3 34 DN 2786 TİCARİ FIAT DOBLO 2011 / BEYAZ KAMYONET
/ PANELVAN
Ekspertiz
Raporunda
Belirtilmiştir.
38.364,00 2.301,84

İhale Kayıt Numarası: 2019/0006

 1. İdarenin

  a) Adresi  :Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:418 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü

  b) Telefon :444 1997

  c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr

  ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/

   

 2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Sedan Kasa Otomobil ve 1 Adet Ticari Araç satışı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Ekspertiz Raporu, Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.

  b) Yapılacağı Yer :Beykent Üniversitesi Avalon Yerleşkesi Otoparkı Büyükçekmece İstanbul

  c) Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içerisin de teslim edilecektir.

   

 3. İhalenin

  a) Yapılacağı Yer :Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:613 Büyükçekmece/İstanbul

  b) Tarihi ve saati : 22.04.2019- 10:00

   

 4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
  • 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Bu bent boş bırakılmıştır

5. Uygun bedelli teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi F Blok Oda No:418 Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %6’sı oranında 2 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İhale bedeli KDV dâhil olup, ihale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir.  Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir.

14. Diğer Hususlar:

İhale Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre uygun bedelli teklif üzerinde bırakılacaktır.

EKLER

ARAÇ SATIŞI İÇİN İHALE METNİ
ARAÇ SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ
İDARİ ŞARTNAME
EKSPERTİZ RAPORU AUDİ
EKSPERTİZ RAPORU DOBLO
EKSPERTİZ RAPORU MERCEDES
İHALE USÜL DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

FORMLAR
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
EVRAK LİSTESİ
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU