Demirbaş ve Baskı Hizmeti Alımı İhalesi
Tarih: 16 Kasım 2023

Demirbaş ve Baskı Hizmeti Alımı İhalesi

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

DEMİRBAŞ VE BASKI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

DEMIRBAŞ VE BASKI HIZMETI ALIMI 3117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2024/0010

1. İdarenin

a) Adresi

:Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak No:1/A Oda No:119 Büyükçekmece/ İSTANBUL

b) Telefon

: 444 1997

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@beykent.edu.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

: https://www.beykent.edu.tr/

 

2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Demirbaş ve Baskı Hizmeti Alımı, Teknik Şartnamede Belirtilen Adetlerde

b) Teslim Yeri

: İstanbul Beykent Üniversitesi Yerleşkeleri

c) Teslim Tarihi

:Söz konusu mal alımı sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer

:Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak No:1/A Oda No:121 Büyükçekmece/İstanbul Satın Alma Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati

:27.11.2023 - 10:00

c) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

:27.11.2023 - 09:40

 

 

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde    Uygulanacak Kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler: 

İçeriği idari Şartnamede belirtilmiştir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

a) İstekliler, teklif ettiği ürünlerin marka, modelini belirten yazıyı teklif ekinde sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Resmi veya Özel Sektöre tek sözleşme ile yapılan kitap, dergi, broşür, katalog Vb. Baskı  Hizmet ve Mal Alım işleri benzer iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  500 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı İstanbul Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dökümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak no:1/A oda:123  Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, her kalem malzeme için ayrı teklif verilebilir. Değerlendirmeler kısmı yapılacaktır. Toplam 4 ürün grubu vardır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar: 

İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İdari Şartname için tıklayınız.

Teknik Şartname için tıklayınız.

Sözleşme Tasarısı için tıklayınız.

Evrak Listesi için tıklayınız.

Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız.

Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız.

Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.

Banka Referans Mektubu için tıklayınız.

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) için tıklayınız.

Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız.

Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız.

Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.