2547 Sayılı Kanunun 44 (c) Maddesi Uygulama Esasları

İstanbul Beykent Üniversitesi

2547 Sayılı Kanunun 44 (c) Maddesi Uygulama Esasları

 

Bu uygulama esasları; 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile İstanbul Beykent Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kapsar.

1. Azami süre, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programları için dört, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını için yedi, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için sekiz, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

2. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

3. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan ön lisans/lisans son sınıf öğrencileri 2547 Sayılı Kanunun 44. Madde hükümlerinden aşağıdaki şartlar kapsamında yararlanabileceklerdir;

 • Müfredatlarında uygulamalı / uygulaması olan ders ve staj uygulaması bulunmayan öğrencilere başarısız olduğu (FF, FD ve DZ harf notları ile hiç alınmayan dersler) bütün teorik derslerinden ek sınav hakkı tanınacaktır. 
 • Müfredatlarında uygulamalı/uygulaması olan dersleri mevcut olan öğrencilerin bu derslerden FF veya FD harf notu ile başarısız olmaları ve stajlarını tamamlamaları halinde uygulamalı / uygulaması olan dersler dâhil olmak üzere bütün derslerinden ek sınav hakkı tanınacaktır. 
 • Müfredatlarında uygulamalı/uygulaması olan derslerden başarılı olup, teorik derslerden başarısız olan ve staj uygulamasını tamamlamayan öğrencilerin öncelikli olarak staj uygulamasına katılarak başarılı olmaları halinde başarısız derslerinden ek sınav hakkı tanınacaktır. 
 • Müfredatlarında uygulamalı/uygulaması olan derslerden devamsızlıktan dolayı DZ harf notu ile başarısız olan ve daha önceden ilgili derslere kayıtlanmayan öğrencilere bir defaya mahsus ilgili derslere kayıtlanmaları için ek süre tanınacaktır. Tanınan ek süre öğrencinin azami süresinin tamamlandığı yarıyılı takip eden yarıyıldır. Takip eden yarıyılda açılmayan derslere öğrencilerin kayıtlanması mümkün olmayacaktır; bu durumda öğrenciye tanınan ek süre takip eden bir sonraki yarıyıl için saklı tutulacaktır. Tanınan ek süre içerisinde kayıtlanılan derse AKTS kredisi üzerinden ödeme yapılacaktır. Müfredatlarında uygulamalı/uygulaması olan dersleri, tanınan ek süre içerisinde kayıtlanarak başarılı veya FF/FD harf notu ile başarısız olan öğrencilere ilgili dersler de dâhil olmak üzere başarısız olunan bütün derslerinden ek sınav hakkı tanınacaktır. 
 • 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılında azami süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilere devam koşulunu sağlayıp başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verildiği dikkate alınarak; devamsızlıktan dolayı DZ harf notu ile başarısız olunan ve hiç almadıkları derslerinden 31.01.2022 tarihine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav (başarısız ders sayısı 6 ve daha fazla ise)  hakkı tanınacaktır.
 • 2 yıl zorunlu hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrencilere 3 yıl içinde kullanacağı 3 sınav hakkı tanınır. Öğrenci başarılı olursa kaydı tekrar yapılarak öğrenimine devam eder.

 

Ek Sınav Hakkı;

 • Başarısız ders sayısı 6 ve üzeri olan öğrencilere iki yarıyıl ek sınav hakkı tanınır.
 • Başarısız ders sayısı 2,3,4 veya 5 olan öğrencilere 4 yarıyıl ek sınav hakkı tanınır. 4 yarıyıl sonunda başarısız ders sayısını 1 derse indiren öğrencilerin sınav hakları (sınırsız) devam eder, 1’den fazla başarısız dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 • Başarısız ders sayısı 1 olan öğrencilere başarısız oldukları dersten sınırsız sınav hakkı tanınır. 
 • Mezun olmak için bütün derslerden geçer not almasına rağmen mezuniyet için gerekli olan 2,00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını sağlamayan öğrencilere almak istedikleri dersler için sınırsız sınav hakkı tanınır.

 

İki Ek Sınav Hakkı Kullandıktan Sonra;

 • Başarısız ders sayısı 6 ve üzeri olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Başarısız ders sayısını 2,3,4 veya 5 derse indiren öğrencilere 3 yarıyıl ek sınav hakkı daha tanınır. 3 yarıyıl sonunda başarısız ders sayısını 1 derse indiren öğrencilerin sınav hakları (sınırsız)  devam eder, 1’den fazla başarısız dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Başarısız ders sayısını 1 derse indiren öğrencilere sınırsız ek sınav hakkı tanınır. 
 • Mezun olmak için bütün derslerden geçer not almasına rağmen mezuniyet için gerekli olan 2,00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını sağlamayan öğrencilere almak istedikleri dersler için sınırsız sınav hakkı tanınır.

4. Ek sınavların uygulanması;

a) Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler, başvurularını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yaparlar. Başvuru ve sınav tarihleri her eğitim öğretim dönemi başında Akademik Takvimde ilan edilir.

b) Yapılacak olan Ek Sınavların tarihi, yeri ve saati ilgili birimlerce belirlenerek duyurusu yapılır.

c) Ek sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde ilan edilir.

ç) Verilen bu ek sınavlarda başarı notu hesabında yıl içi değerlendirmeleri olmadığı için sadece yapılacak olan sınav notları esas alınır. Ek Sınav değerlendirmeleri “İstanbul Beykent Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 17. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen harfli başarı notuyla yapılır.

d) Ek sınav hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde ders başına belirlenen sınav ücretlerini ödemeye devam ederler.

e) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınav başına belirlenen sınav ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

f) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

g) İlişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi ilgili Yönetim Kurulundadır.

 

5. Ders Seçimi;

 • Azami süresini dolduran öğrenciler dönem içerisinde teorik derslere kayıtlanamaz. Teorik derslere ders kaydı yapan öğrencilerin dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistemlerinden çıkarılır.
 • “Müfredatlarında uygulamalı/uygulaması olan derslerden devamsızlıktan dolayı DZ harf notu ile başarısız olan ve daha önceden ilgili derslere kayıtlanmayan öğrencilere bir defaya mahsus ilgili derslere kayıtlanmaları için ek süre tanınacaktır. Tanınan ek süre öğrencinin azami süresinin tamamlandığı yarıyılı takip eden yarıyıldır. Takip eden yarıyılda açılmayan derslere öğrencilerin kayıtlanması mümkün olmayacaktır; bu durumda öğrenciye tanınan ek süre takip eden bir sonraki yarıyıl için saklı tutulacaktır. Tanınan ek süre içerisinde kayıtlanılan derse AKTS kredisi üzerinden ödeme yapılacaktır.” maddesi gereğince tanınan ek süre içerisinde uygulamalı/uygulaması olan derslere kayıtlanacak öğrencilerin Ek-1’de belirtilen dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Ek süre kapsamında uygulamalı/uygulaması olan derslere dilekçe ile müracaatta bulunan öğrencilerin dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistemlerine eklenerek bilgilendirme yapılacaktır.

44 (c) Maddesi Uygulama Esasları ile İlgili Dosyalar