Çift Anadal

Çift Anadal / Yandal

Beykent Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde; ikinci bir diploma programında da lisans diploması veya ilgi duydukları başka bir eğitim öğretim dalında yandal sertifikası, bir ön lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde ikinci bir diploma programında da ön lisans diploması almalarını sağlamaktadır. 

Çift Anadal-Yandal işlemlerinde 24 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Beykent Üniversitesi Çift Anadal, Yandal Yönergesi’nin” hükümleri uygulanır. 

GENEL İLKELER: 

 • Lisans programlarının çap yapabileceği lisans programları Beykent Üniversitesi Çift Anadal, Yandal Yönergesi’nin (EK-1), ön lisans programlarının çap yapabileceği ön lisans programları aynı yönergenin (EK-2)’de yer almaktadır. 
 • Türkçe programlarda okuyup, I ̇ngilizce programlarda çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin, Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri veya 1 yıl I ̇ngilizce Hazırlık okuyup, I ̇ngilizce Yeterliliğini sağlamaları gerekir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar. 
 • Beykent Üniversitesinin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların, sözü edilen bölümler tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir. Başvuru sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin, çift anadal/yandal yapacağı programın üniversiteye giriş puan türündeki puanına bakılır ve öncelik, puanı yüksek olan öğrenciye verilir. Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanır. 
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 
 • Aynı programda hem ÇAP hem yandal başvurusu ve kaydı yapılamaz. 
 • Aynı bölümün farklı dillerde yürütülen programları arasında ÇAP / Yandal yapılamaz. 
 • Örgün Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir. 
 • İkinci öğretim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir. 
 • Uzaktan Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir. 
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler sadece kendi aralarında ÇAP yapabilir. 
 • Ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin yandal yapma hakkı bulunmamaktadır. 

Çift Anadal Başvuru Koşulları: 

 • Öğrenci çift anadala, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci ön lisans programının en erken 2’inci ve en geç 3’üncü yarıyılı başında başvurabilir. 
 • Öğrencinin çift anadala başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,50 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. 
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir. 

Yandal Başvuru Koşulları: 

 • Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir. 
 • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında almakla yükümlü olduğu tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yandal Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

Güz Dönemi: 

26-28 Ağustos 2019: Başvuru 

11 Eylül 2019: Başvuru sonuçlarının ilanı 

12-13 Eylül 2019: Kabul edilen asil öğrencilerin kayıt tarihleri 

16 Eylül 2019: Kabul edilen yedek öğrencilerin kayıt tarihleri 

Bahar Dönemi: 

11-12 Şubat 2020: Başvuru 

14 Şubat 2020: Başvuru sonuçlarının ilanı 

17 Şubat 2020: Kabul edilen asil öğrencilerin kayıt tarihleri 

19 Şubat 2020: Kabul edilen yedek öğrencilerin kayıt tarihleri