Mobilya Malzeme Alımı İhale İlanı
Tarih: 04 Şubat 2022

Mobilya Malzeme Alımı İhale İlanı

MOBİLYA MALZEME ALIMI

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Mobilya Malzeme Alımı  3117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2022/0020

1. İdarenin

a) Adresi : Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Büyükçekmece Yerleşkesi Satınalma Müdürlüğü
b) Telefon : 444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/ 

2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem (194 adet) Malzeme Alımı
b) Teslim Yeri : Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Büyükçekmece Yerleşkesi
c) Teslim Tarihi : İdari Şartname de belirtilen sürede.

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Büyükçekmece Yerleşkesi Satınalma Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 14.02.2022- 09:30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Büyükçekmece Yerleşkesi Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Cumhuriyet Mah. Şimşek Sokak no:1/1A Büyükçekmece İstanbul Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihale 2 kısımdan oluşmaktadır. Kısmi teklif verilebilir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar: 
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ekler
- İdare Şartname için tıklayınız.
- Teknik Şartname için tıklayınız.
Sözleşme Taslağı için tıklayınız.

Standart Formlar
- Banka Referans Mektubu için tıklayınız.
- Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız.
- Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız.
- Birim Fiyat Teklif Mektubu Kısım 1 için tıklayınız.
 -Birim Fiyat Teklif Mektubu Kısım 2 için tıklayınız.
- Evrak Listesi için tıklayınız.
- Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.
- İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) için tıklayınız.
- Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.
- Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız.