Beykent Üniversitesi Yerleşkelerde Bulunan Yemekhane Alanı İşletmek Üzere Kiralama İşi
Tarih: 26 Eylül 2022

Beykent Üniversitesi Yerleşkelerde Bulunan Yemekhane Alanı İşletmek Üzere Kiralama İşi

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Yerleşkelerde Bulunan Yemekhane Alanı İşletmek Üzere Kiralama İşi  30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 28. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2023/005

1. İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu Binası no:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Telefon : 444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr


2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yerleşkelerde Bulunan Yemekhane Alanı ve Kafeterya Alanlarını İşletmek Üzere Kiralama İşi, Ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.
b) Yapılacağı Yer : Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü tüm yerleşim yerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren36 (otuz altı) aydır


3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu Binası No:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 05.10.2022- 10:30


4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İstekli İlk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Lokanta, Restoran, kafeterya, gıda imalatı, kantin işletmeciliği veya benzeri iş yaptığına dair ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilgili meslek odasından aldığı belgeyi İDARE ye sunması gerekmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
ISO 14000 Çevre Yönetimi
ISO 9001 güncel belgesi
ISO 22000 güncel belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Her Türlü Kamu ve özel sektörde yapılan Restoran, Kafeterya, Pastane veya otel işletmeciliği Catering hizmeti benzeri iş olarak kabul edilecektir. Bu işleri yaptığını gösterir resmi kurumlardan alınmış işyeri açma ve Çalışma Ruhsatı veya vergi Mükellefiyeti Belgesi veya turizm işletme belgesi ile iş deneyim belgesi veya mali müşavirce onaylanmış fatura sureti veya aslı idarece görülmüştür onayı bulunan fatura sureti.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu Binası No:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. Diğer Hususlar: 
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.