Baskılı Malzeme Satın Alınacaktır
Tarih: 20 Temmuz 2022

Baskılı Malzeme Satın Alınacaktır

BASKILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Baskılı Malzeme Alımı 3117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2022/0037

 1. İdarenin

  a) Adresi: Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mah. Büyükçekmece Yerleşkesi / İstanbul Satınalma Müdürlüğü

  b) Telefon: 444 1997

  c) Elektronik Posta Adresi: ozlemizgi@beykent.edu.tr

  ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi: https://www.beykent.edu.tr/

 2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

  a) Niteliği, türü ve miktarı: 6 Kalem, 150.000 Adet Baskılı Malzeme Alımı

  b) Teslim Yeri: Beykent Üniversitesi’ne ait Tüm yerleşke adresleri

  c) Teslim Tarihi: Söz konusu malzemeler 12 ay içerisinde değişik tarihlerde, farklı adetlerde ve idarenin göstermiş olduğu adreslere teslim edilecektir.

 3. İhalenin

  a) Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak no:1-A 1. Kat No:123 Büyükçekmece / İstanbul Satın Alma Müdürlüğü

  b) Tarihi ve saati:27.07.2022- 09:30

 4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
  • 4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler:

      İçeriği idari Şartnamede belirtilmiştir.

      4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
      cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

      a) İstekliler, teklif ettiği ürünlerin marka, modelini belirten yazıyı teklif ekinde sunacaktır.

      b) İstekliler teklif verecekleri kısımlara ait numune sunmak zorundadırlar.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Resmi veya Özel Sektöre tek sözleşme ile yapılan kitap, dergi, broşür, katalog, deri çanta Vb. Baskı  Hizmet ve Mal Alım işleri benzer iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TL (Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dökümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sokak no:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede 3 kısım olup, kısmi teklif verilebilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

15. Diğer Hususlar:

       İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.