Beykent Üniversitesi'ne Avrupa Komisyonu'ndan Diploma Eki Etiketi Ödülü
Tarih: 18 Şubat 2019

Beykent Üniversitesi'ne Avrupa Komisyonu'ndan Diploma Eki Etiketi Ödülü

Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği tarafından Diploma Supplement Label ile ödüllendirilmiştir.

Beykent Üniversitesi, Bologna Sürecine uyum çalışmalarında  Avrupa Birliği tarafından Diploma Supplement Label* ile ödüllendirilmiştir. Bu yıl Avrupa genelinde 73 üniversiteye verilen bu tanınma etiketi ile Beykent Üniversitesi, uluslararasılaşma - diplomaların AB ülkelerinde tanınması anlamında önemli bir adım atmıştır.

Bologna Sürecine uyum için iki yıldır yoğun olarak yürütülen çalışmalar ilk sonucunu vermiş ve üniversitemizin bütün mensuplarını onurlandıracak bir kazanım elde edilmiştir. Üniversitemizde önemli ölçüde tamamlanan Bologna Süreci çalışmalarında yakın zamanda Diploma Eki Etiketini yeni tanınma etiketleri takip edecektir.  Beykent Üniversitesi, iç ve dış kalite süreçlerini tamamlayarak bütün bölümleri için akreditasyon alma çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bologna Süreci uyum çalışmalarında Diploma Eki Etiketinin alınması ile elde edilen başarının öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, çalışmada emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi kutlarız.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü

*Diploma Supplement Label (Diploma Eki) Nedir: 

Diploma Eki (DE), ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci’nin öğelerinden birisidir. “Avrupa Bölgesi’nde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme’nin” IX.3 maddesi uyarınca da UNESCO-CEPES, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi işbirliği ile geliştirilen diploma ekinin anlaşmayı imzalayan ülkelerin yükseköğretim kurumları tarafından kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Diploma eki, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak “ortak ve herkesçe anlaşılır formatta” bilgi sağlamak için tasarlanmış bir formdur. Diplomaya ek olarak verilen bu belge, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır. 

Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. Bu belge doldurulduğunda, alınan dereceye ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için her türlü bilgiyi sağlamaktadır. 

Diploma Eki her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte çok konuşulan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir. 

 Diploma Ekine  ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ülkelerin sürekli olarak eğitim yapılarını hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin etkileriyle değiştirmek zorunda olmalarıdır. Ülkelerarası işgücü dolaşımının artmasıyla bireylerin diplomalarının adil bir şekilde tanınması gereği doğmuştur. Bu nedenle, DE çalışmaları kapsamında standartlaştırılan diploma belgesi sayesinde, tanınma problemi doğal olarak ortadan kalkmaktadır. Ayni zamanda, bireylerin tamamladığı çalışmalarının düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında uluslararası bir tanınma sağlanmaktadır. 

Diploma Eki’nin Öğrencilere Katkısı; 

Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
• Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
• Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
• Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı;

• Akademik ve profesyonel tanınmasının kolaylaştırılması.
• Şeffaflığının artması.
• Bütün Avrupa‘da kabul gören ortak bir çerçevede diploma verme sansına sahip olunması.
• Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artmasıdır.

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?  

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.  

Diploma Eki şu zorluklara cevaben üretilmiştir: 

• Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
• Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
• Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
• Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir