Yerleşkeler
Tarih: 29 Nisan 2021

Antroposen Çağda Sağlık, Ekoloji ve Gıda Sempozyumu

Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

29 Nisan 2021, Zoom Meetings

“Antroposen”, “İnsan Çağı” olarak adlandırılan dönemi nitelemekte ve insanın, son üç yüz yılda yapıp ettikleri ile neredeyse jeolojik/meteorolojik bir kuvvet kadar etkinlik kazanıp, gezegeni değiştirme kapasitesini ifade etmektedir. İnsanın ulaştığı bu dönüştürücü kapasite, küresel ısınmadan, ormansızlaşmaya, canlı türlerinin kaybından, okyanuslardaki plastik adalarına değin bir dizi ekolojik ve toplumsal krize neden olmaktadır. Çevre meseleleri ve sosyal bilimler alanının kesişim kümesini de büyüten bu krizle beraber, sürdürülebilir kalkınma, çevre sağlığı, su yönetimi, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, kırsal alanın dönüşümü, teknolojik felaketler, çevresel riskler, yeşil ekonomiler, bitkilerin ve hayvanların toplumsal aktörlüğü gibi pek çok konu sosyal bilimler alanında tartışılmaktadır.

Bugün yaşadığımız COVID-19’un yarattığı kriz, “antroposen çağda” zaten sürmekte olan ekolojik-toplumsal krizlerin ortasına doğmuştur ve pandemi mevcut sorunları derinleştirerek ilerlemektedir. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve hızla bir pandemiye dönüşen salgın, 2021 yılının da ana gündemi olacak gibi görünmektedir. İnsanlık tarihinin gördüğü pandemilerden bildiğimiz üzere, salgın hastalıklar hızla yayılan; etkileri, öncelikleri ve getirdikleri sürekli dönüşen toplumsal, kültürel ve tıbbi yaşantılardır. COVID-19 salgını da başlangıcından bu yana: karantina, hijyen, sosyal mesafe, evlere/şehirlere/köylere kapanma, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, defin törenleri, ev içi hayat, tıp kurumları, aşı gibi pek çok başlığı gündemimize taşımaktadır. Pandemi bireysel yaşamlarımızı da dönüştürüyor; her birimizi yaşadığımız mekânlar, bedenlerimiz, yaşam tarzlarımız, duygularımız, sağlığımız, kent ve kır hayatları, üretim pratiklerimiz, tüketim eylemlerimiz üzerine hem yeni alışkanlıklar geliştirmeye hem de yeniden düşünmeye sevk ediyor.

Antroposen çağ ve pandemi bizlere, sürdürülebilir gıda üretimi ve bunun adil bir şekilde ulaştırılması/paylaşılmasının insanlığın temel meselelerinin başında geldiğini de hatırlattı. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından başlayan ve “Birinci Yeşil Devrim” olarak anılan dönemle birlikte ziraat ve hayvancılıkta üretim artışı kimyasal gübre, zirai ilaç ve antibiyotikler yoluyla oldu. Gerek yoğun su kullanımını beraberinde getirmesi, gerekse toprağa uzun dönemli zararları nedeniyle bunun sınırlarına ulaşıldığının düşünülmeye başladığı 1990’lardan itibaren “İkinci Yeşil Devrim” olarak anılan dönemin ürünleri görülmeye başlandı. Bir önceki dönemle iç içe olan bu dönemde bitkisel üretimde artışın yeni aktörü genetiği değiştirilmiş (GDO) tohumlar oldu. Günümüzde toprak, tohum ve emek üçgeninde kendine bir yol bulan tarımdan bahsetmek mümkün görünmüyor. Tarımsal üretim: tohum, gübre, teknoloji, işleme, sermaye, uluslararası piyasadaki fiyat hareketleri ve ülke siyaseti ile yakından ilgilidir. Tüm bu değişkenler içinde, uluslararası şirketlerin “sertifikasyon” aracılığıyla tohumlarda mülkiyet tesis etmeleri ve zirai ilaç üretim/dağıtımında tekelleşmeleri, yerel üreticiyi/köylüyü ve nihayetinde tüketiciyi en fazla etkileyen konuların başında gelmektedir. Sempozyum gıdayı üretimden tüketime kadar geniş ve çok yönlü bir perspektiften ele almayı da amaçlamaktadır.

Sempozyum’da ayrıca “Bahçe’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlığı ile uluslararası katılımlı bir “Özel Oturum” yer almaktadır. Özel oturumun çerçevesi aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Bilim Kurulu’nda Türkiye’den çeşitli bilimsel disiplinlerden ve ayrıca farklı ülkelerden akademisyenlerin bulunduğu Sempozyum, bu niteliği ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın “Uluslararası Bilimsel Toplantı” kriterlerini (Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı) karşılamaktadır.

Sempozyum’da kabul edilen ve sunulan bildirilerin özetleri bildiri özet kitapçığında yayımlanacaktır. Sempozyum’dan seçilen bildirilerin bir kitap olarak basılması da ayrıca değerlendirilmektedir. Bildiri özetleri, çağrı metni ekinde yer alan Başvuru Formu ile 30 Mart 2021 tarihine kadar kongre sekretaryasına gönderilmelidir. Katılımcıların bildirilerini 20 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Sempozyum’un dili Türkçe, “Bahçe Özel Oturumu”nun dili İngilizcedir. Sempozyum çevrimiçi olarak Zoom Meetings üzerinden yapılacaktır.

Antroposen Çağda Sağlık, Ekoloji ve Gıda Sempozyumu’nun tüm sosyal bilimciler için heyecan verici ve verimli bir buluşma olmasını diliyoruz.

Özel Oturum

“Bahçe”nin Dünü, Bugünü ve Yarını

(Oturum dili İngilizcedir)

İnsanlık tarihi içinde bahçeler önemli bir yer tutmaktadır. Bahçeler hem gıda üretimine destek sağlamış hem de bitki yetiştiriciliğinde bir laboratuvar gibi olmuştur. Bahçeler dış mekan oturma ve dinlenme yerleri ve hobi alanları olarak hemen hemen her coğrafyada çeşitli büyüklüklerde yer almışlardır. Bahçe kavramı insanlığın bilinçaltına hitabeden güçlü mitolojik metaforlar da oluşturmuştur. İmparatorluk bahçeleri görkemli prestij alanları ve botanik ganimetlerinin sergilendiği alanlar olmuştur. Yaban doğanın (flora) evcilleştirilerek insanların günlük yaşamına katıldığı mekanlar olagelmişlerdir. Dünya nüfusunun çoğunun giderek kentlerde yaşamakta olduğu Antroposen çağda kentlerde özel mülkiyetli bahçeler ve kamusal alanda bahçe ve parklar vazgeçilmez mekanlar olarak çeşitli tasarımlarda ve kullanımlarla süregelmektedir.

Bu oturumda bahçelerin dünü, bugünü ve geleceğini antropolojik, ekonomik, siyaset bilimi, sosyolojik ve tarihsel perspektifle ele alan araştırmalara dayanan tebliğlerin yer alması amaçlanmıştır. Sosyal bilimcilerin araştırmaya dayalı analitik çalışmalar ile bahçeleri konu alan bildirileri ile oturuma katılmaları beklenmektedir.

The Past and the Future of “Gardens”

Gardens have held a significant place in human history. Gardens have provided additional support for household subsistence and over time they have also played a role as a laboratory for growing plants. In nearly all geographies, gardens of all shapes and sizes have been outdoor spaces of hobby and recreation.  The concept of the garden, as a mythological metaphor has continued to be a strong element in the collective subconscious of the human mind. The gardens of empires have stood as impressive and prestigious spaces where botanical loots have been displayed. Gardens are places where wild nature (flora) has been domesticated and introduced into the daily lives of people. In the Anthropocene where the majority of the world population live in urban dwellings, privately owned gardens or public gardens and parks have become indispensable spaces of multiple designs and functions.

This session aims to explore the past, the present and the future of gardens from the perspective of anthropology, sociology, economics and history. Social scientists are invited to apply and join an analytical discussion based on research and scholarly papers. Abstracts can be sent in English or Turkish.

The special session on Gardens will be held on April 29, between 15.00 – 17.00 pm local time in İstanbul (TRT – Turkey Time, UTC/GMT + 3 hours). The language of the session will be in English.

Sempozyumu Düzenleyen:

 • Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü 

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

 • Abdurrahman YILMAZ, Doç. Dr. Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölüm Başkanı
 • Marcel MECIAR, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Nihan BOZOK, Doç. Dr., Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi

Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri:

 • Abdurrahman YILMAZ, Doç. Dr., Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölüm Başkanı
 • Akile GÜRSOY, Prof. Dr., Beykent Üniversitesi, Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Ann KOVALAINEN, Prof. Dr., Sosyolog, Turku Üniversitesi, Turku İktisat Fakültesi, Finlandiya
 • Arzu DURUKAN, Dr. Öğr. Üyesi, Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
 • Bilge KARBİ, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 • Bike KOCAOĞLU, Prof. Dr., Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
 • Burak KESGİN, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Sosyoloji (TR) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Cemil ATA, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Clive Potter, Prof.Dr., Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Politikaları Merkezi, İngiltere
 • Dan Keech, Dr., Kıdemli Araştırmacı, Kır ve Toplum Araştırmaları Enstitüsü, University of Glouscestershire
 • Erhan AKARÇAY, Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Gül Selin TÜRKYILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi
 • H. Yaprak CİVELEK, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Marcel MECIAR, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Mary-Jo DELVECCHİO GOOD, Prof. Dr. Sosyolog/Antropolog, Harvard Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Harvard Tıp Fakültesi, Küresel Sağlık ve Sosyal Tıp Bölümü
 • Matt Reed, Doç. Dr. Sosyolog, Kır ve Toplum Araştırmaları Enstitüsü, University of Glouscestershire
 • Mehmet BOZOK, Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Necmi AKSOY, Prof. Dr., Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Nihan BOZOK, Doç. Dr., Beykent Üniversitesi Sosyoloji (EN) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Pat THOMSON, Prof. Dr., Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler Fakültesi, University of Nottingham, İngiltere.
 • Pınar KARABABA DEMİRCAN, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Sosyoloji (TR) Bölümü Öğretim Üyesi
 • Rabia Ebrar AKINCI, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Roberto BRICENO-LEON, Emeritus Prof. LACSO, Sosyal Bilimler Lab., Venezuela
 • Rosemnary DEEM, Emeritus Prof., Royal Holloway – Londra Üniversitesi, Tarih ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İngiltere
 • Türkan MERDOL, Prof. Dr.,
 • Yüksel KIRIMLI, Prof. Dr., Antropolog, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Zehra BOZKURT, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Sempozyum Sekretaryası (Bildiri Gönderimi ve İletişim):

 • Gönül KARABOLU, Araştırma Görevlisi, gonulkarabolu@beykent.edu.tr
 • Nur KÜÇÜKDOĞAN, Araştırma Görevlisi, nurkucukdogan@beykent.edu.tr

Önemli Tarihler: 

 • Sempozyum Tarih ve Saati: 29 Nisan 2021
 • Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 8 Nisan 2021
 • Sempozyum Programının İlanı: 10 Nisan 2021


BAŞVURU FORMU