Güvenlik Hizmeti Satın Alınacaktır
Tarih: 02 Ağustos 2019

Güvenlik Hizmeti Satın Alınacaktır

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversite Yerleşkelerinde Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülebilmesi için Büyükçekmece Yerleşkesi Yeni Bina 1 Proje Sorumlusu, 2 Bayan Personel (gündüz), 18 Erkek Personel (7/24) Toplam da 21 Kişilik Güvenlik Hizmet Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2019/0022

 1. İdarenin
a) Adresi : Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Avalon Binası F Blokları Oda No: 418 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü
b) Telefon : 444 1997
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beykent.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : https://www.beykent.edu.tr/

 

 1. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Güvenlik Hizmeti Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname de bulabilirler.
b) Yapılacağı Yer : Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Yeni Binası
c) Süresi :İşin süresi 12 aydır.
 • İhalenin
 • a) Yapılacağı Yer : Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Avalon Binası F Blokları Oda No: 613 Büyükçekmece/İstanbul
  b) Tarihi ve saati : 09.08.2019- 10:00

   

  1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
  2. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

  4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 

      4.1.7. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler.

  İsteklinin ihale konusu güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini 
         doldurmamış İçişleri Bakanlığı tarafından alınan "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi'ni teklif zarfları içerisinde sunacaklardır.

  4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdari Şartnamede belirtilmiştir.

  4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya üniversitelere yapılan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ve teknolojik ürün deneyim belgesi. 

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1 Kamu veya Özel Sektöre tek sözleşme ile yapılan Güvenlik  Hizmet Alım işleri benzer iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Avalon Binası F Blokları Oda No: 418 Büyükçekmece/İstanbul Satınalma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

  8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgut Özal Bulvarı No:147 Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Avalon Binası F Blokları Oda No: 418 Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

  10.İstekli; ihale yükümlülüklerin teminatı bakımından 2 aylık hizmet bedelinin tutarında 3 ay süreli geçici teminat mektubu hazırlayacak ihale dosyası içerisinde İDARE’ye sunacaktır. 2 aylık hizmet bedelinden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12.Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

  13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

  14. Diğer Hususlar: 

  İhale Yönetmeliği’nin 23. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  EKLER
  İdari Şartname İçin Tıklayınız.
  Teknik Şartname İçin Tıklayınız.
  Sözleşme Taslağı İçin Tıklayınız.

  FORMLAR
  Banka Referans Mektubu İçin Tıklayınız.
  Bilanço Bilgileri Tablosu İçin Tıklayınız.
  Birim Fiyat Teklif Cetveli İçin Tıklayınız.
  Birim Fiyat Teklif Mektubu İçin Tıklayınız.
  Evrak Listesi İçin Tıklayınız.
  Geçici Teminat Mektubu İçin Tıklayınız.
  Güvenlik Personeli Maliyet Tablosu İçin Tıklayınız.
  İş Deneyim Belgesi İçin Tıklayınız.
  Kesin Teminat Mektubu İçin Tıklayınız.
  Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname İçin Tıklayınız.