Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2022 Proje Dönemi Başvuruları
Tarih: 26 Ocak 2022

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2022 Proje Dönemi Başvuruları

Başvuru metnini dikkatlice okumanız ve başvurunuzu duyuruda yer alan maddelere uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Karşılaşılabilecek durumlara ve sizlerden gelecek olan sorulara istinaden daha açıklayıcı olması amacıyla maddelerde değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle duyuru metnini ve başvuru şartlarını sürekli kontrol ediniz.
2022 Dönemi Erasmus+ projesi kapsamında, 2022-2023 ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek / staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular 15.02.2022 – 02.03.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 yeni dönem için Üniversitemiz tarafından yapılan proje başvurusu henüz sonuçlanmamıştır. Bu nedenle açılan başvuru ilanının sonuçları ve öğrencilerimizin hibeli veya hibesiz listeleri daha sonra kesinleştirilip, ilan edilecektir.

ÖNEMLİ: 2022 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihi 01 Haziran 2022’dir. Dolayısıyla 2022 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce özelikle staj başvurusunda bulunacak öğrencilerin staj başlangıç tarihleri 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olacaktır.  Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile Üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Lisans/Ön Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; 

a) Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

b) Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

4. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir. Bu durumda olan öğrenciler bölüm başkanı onayı ve bilgisi dahilinde olmalıdır.

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Kimler Başvuru Yapamaz

1. İngilizce ve Rusça Hazırlık, Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri başvuruda bulunamazlar.

2. Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir anadalından başvuru yapabilir.

Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci sadece anadalından başvuru yapabilir.

Staj hareketliliği için:
 
1. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

2. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir: 

- Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler 

- Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları 

- Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları 

- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik 

- Araştırma enstitüleri 

- Vakıflar 

- Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir) 

- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar 

- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar 

- Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı)

3. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği

Doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. Kısa Süreli Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Sanal bileşenin süresi için uygunluk kriteri bulunmamakla birlikte birleştirilmiş sanal ve fiziksel hareketlilikte öğrencinin en az 3 AKTS kredi alması gerekmektedir.

*“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Evrakları Nereye Teslim Edilir?

2022-2023 ve 2023-2024 yıllarında Erasmus + Değişim Programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 15.02.2022 – 02.03.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Başvuru için gerekli evraklar:

-Online Başvuru*

-Transkript (güncel tarihli, onaylı)

-Öğrenci belgesi (güncel tarihli, onaylı)

-Kimlik veya pasaport (çifte vatandaş ise her iki kimliğin veya pasaportunun yüklenmesi şarttır)

*E-Devletten alınan barkodlu belgeler geçerlidir.

Önemli Not: Transkript ve Öğrenci Belgesinde yer alan tarih başvuru tarihilerinden en az 15 gün öncesi ve/veya başvuru tarihleri ile aynı olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

* Açıklama: Öğrenciler yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak  https://obs.beykent.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sistemine yükleyerek online başvurusunu gerçekleştirebilir.

Online Erasmus Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Eksik veya yanlış evrak yükleyen öğrencilerin başvuruları geçersiz olup, sınava girme hakkı tanınmayacaktır. 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek ve staj yapmak isteyen öğrencilerimizin, 05.03.2022 tarihinde yapılacak olan yazılı (yüz yüze) ve 07.03.2022 – 11.03.2021 tarihlerinde yapılacak çevrimiçi (online) sözlü sınava katılımı zorunludur. Sınav Katılımcı listeleri ve sınav saatleri web sayfamızda yer alan duyurular kısmında daha sonra ilan edilecektir. 

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir. Sınavın ağırlıklı başarı alt sınırı 70 (yetmiş) puandır.

Üniversitemiz tarafından uygulanan yabancı dil sınava girmek yerine, son iki yıl içinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan TOEFL IBT, PTE Academic, CPE ve CAE sınavlarına katılarak asgari YDS 75 puan karşılığı dil yeterlik belgesini dilekçe yoluyla sunan öğrencilerin sınav puanları da ÖSYM Dönüşüm tablosundaki karşılığı göz önünde bulundurularak kabul edilir.

Önemli Not: Dilekçeler başvuru tarihleri içerisinde online başvuru sistemine sınav sonucu belgesi ile birlikte yüklenmelidir. İmzası olmayan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacak olup, geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınavdan 60 (altmış) puan barajını geçemeyen öğrencilerin sözlü sınava katılma hakları yoktur.

Yazılı sınavdan asgari puan barajını geçemeyen öğrencilerin sözlü sınava katılma hakları olmayacaktır. Aynı şekilde, sözlü sınavdan da asgari 60 puan barajını geçemeyen öğrencilerin sınav sonuçları ağırlıklı başarı puanına bakılmaksızın “Başarısız” olarak ilan edilecektir. Yabancı dil sınavından “geçer not” alamayan öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.

Seçim Kriterleri
2022 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında online sisteme yüklenmeli)*

+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma* -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

*Tercih edeceği ülkenin vatandaşlığı var ise, başvuru sırasında bilgi vermeyen ve ASİL olarak hak kazanan öğrencinin, vatandaşlık durumu daha sonra ortaya çıkarsa ASİL hakkı elinden alınacaktır. 

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. İsteyen öğrencilerin maddi destekten (hibe) feragat edebilecektir. Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

Anlaşmalı Kurum Listesi
https://www.beykent.edu.tr/degisim-programlari/erasmus/erasmus-anlasmalarimiz

Dikkat edilmesi gereken husus:  Yeni dönem ikili anlaşmalar imza süreçleri Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. Bu nedenle anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesi sürekli güncellenecek olup, ilgili linki kontrol edebilirsiniz. 

Linkte bitiş süresinde 2022-2023 olarak belirten anlaşmalar sadece bir yıl geçerlidir.

İlave Hibe Desteği İlave Hibe Desteği 
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

3. Şehit/Gazi çocukları 

4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne, babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilir:

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 €
5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €
15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlara seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır: 

Elde edilen “km” değeri Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10-99 KM arası 23 € -
100 - 499 KM arası 180 € 210 €
500 - 1999 KM arası 275 € 320 €
2000- 2999KM arası 360 € 410 €
3000 - 3999 KM arası 530 € 610 €
4000 - 7999 KM arası 820 € -
8000 KM ve üzeri 1500 € -

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği

Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir.

Erasmus+ Programı İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Erasmus+ içerme desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).  

Öğrenci seçildikten sonra forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Önemli Not: İlgili maddede istenen belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi şarttır. Başvurudan sonra teslim edilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kontenjan

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. Üniversitemiz tarafından yapılan 2022 dönem proje başvurusu da henüz sonuçlanmamış olup, üniversitemize ayrılacak hibe miktarı kesinleştirilmemiştir. Dolayısıyla, hibeli kontenjanlar da belli değildir. Kontenjanlar açıklandıktan sonra Erasmus+ Komisyonu tarafından kontenjanlar her fakülte, yüksekokulu, enstitü bünyesinde ki tüm bölüm ve programlara en fazla bir kişilik kontenjan dağılımı yapılacaktır.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda, hibe dağıtım usulü aşağıda yer alan ilkelere göre olacaktır.

Hibe dağıtımı adil olarak;

1. Daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak

2. Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek

3. Fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle yapılır.

Ancak asıl listede yer alan bütün öğrencilerin hibe alıp almayacakları Türkiye Ulusal Ajansı hibe tahsisatından sonra kesinlik kazanacaktır. Yedekte olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Erasmus Dil Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarına göre minimum 2 aya kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibesiz olarak devam edebilirler.

2022 proje kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları. 

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.  

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

450

600

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği Bireysel destek tutarları 

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)
Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro
Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar Günlük 50 Avro

NOT: 

1. Pandemiden (ve diğer mücbir sebeplerden) kaynaklı hareketliliklerin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır. Kaynaklanabilecek her hangi bir maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. 

2. Her ülkenin veya üniversitenin kendi COVID-19 koşulları mevcuttur. Bu kapsamda öğrencinin, yerleştirildiği ülke ve üniversitenin COVID-19 aşı, test ve karantina kurallarına uygun şekilde hareket etmesi önemlidir.

3. Başvurular ile ilgili yaşadığınız teknik sorunlarla ilgili erasmus@beykent.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. Yanlış veya eksik başvuru yaparak başvurusunu gönderen öğrencilerin başvurularını tekrar değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru yaparken dikkatli olunmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında öğrenci kimliğinde bulunan ......................@student.beykent.edu.tr uzantılı mail adresinden aşağıdaki link üzerinden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Mail adresi : öğrencinumaranız@student.beykent.edu.tr

Şifre: T.C. kimlik numaranız olarak giriş sağlayabilirsiniz.

Link: https://www.beykent.edu.tr/e-posta

Mail adresinize giriş ile ilgili bir sorun yaşarsanız bim@beykent.edu.tr adresinden destek alabilirsiniz.

Bu süreçte kurum mail adresinden gönderilmeyen maillere cevap verilmeyecektir.