Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2021-1-TR01-KA131-HED-000003435 Projesi Başvuruları
Tarih: 11 Haziran 2021

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2021-1-TR01-KA131-HED-000003435 Projesi Başvuruları

2021-1-TR01-KA131-HED-000003435 projesi kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek / staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular 01.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Yeni dönem için Üniversitemiz tarafından yapılan proje başvurusu henüz sonuçlanmamıştır. Bu nedenle açılan başvuru ilanının sonuçları ve öğrencilerimizin hibeli veya hibesiz listeleri daha sonra kesinleştirilip, ilan edilecektir. Öğrencilerimizin yapacakları başvurularda süreçlerin yetişememe durumu söz konusu olduğu takdirde 2021-2022 Güz dönemi hareketliliğinin 2021-2022 Bahar dönemine ertelenebileceğini göz önünde tutmaları önem arz etmektedir. Süreçte yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir.

ÖNEMLİ: 2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihi 01 Eylül 2021’dir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir. Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile Üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir. 

Kimler Başvuru Yapabilir?

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 2. a) Lisans/Ön Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

 1. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; 
 2. Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
 3. Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
 4. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir. Bu durumda olan öğrenciler Program başkanı onayı ve bilgisi dahilinde olmalıdır.
 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Kimler Başvuru Yapamaz

 1. İngilizce ve Rusça Hazırlık, Kayıt donduran, Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri başvuruda bulunamazlar.
 2. Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir Anadal’ından başvuru yapabilir.

Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci sadece Anadal’ından başvuru yapabilir.

Staj hareketliliği için: 

 1. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 
 2. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir: 

- Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler 

- Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları 

- Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları 

- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik 

- Araştırma enstitüleri 

- Vakıflar 

- Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir) 

- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar 

- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar 

- Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı)

 1. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği

Doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. Kısa Süreli Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Sanal bileşenin süresi için uygunluk kriteri bulunmamakla birlikte birleştirilmiş sanal ve fiziksel hareketlilikte öğrenci en az 3 AKTS kredi alması gerekmektedir.

*“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Evrakları Nereye Teslim Edilir?

2021-2022 ve 2022-2023 yıllarında Erasmus + Değişim Programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 01.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Başvuru için gerekli evraklar:

-Online Başvuru*

-Transkript (güncel tarihli, onaylı)

-Öğrenci belgesi (güncel tarihli, onaylı)

*E-Devletten alınan barkodlu belgeler geçerlidir.

* Açıklama: Öğrenciler yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak  https://obs.beykent.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sistemine yükleyerek online başvurusunu gerçekleştirebilir.

Online Erasmus Başvuru Kılavuzu için tıklayın.

Eksik veya yanlış evrak yükleyen öğrencilerin başvuruları geçersiz olup, sınava girme hakkı tanınmayacaktır. 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek ve staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, 04.08.2021 tarihinde yapılacak olan yazılı ve 09.08.2021 – 19.08.2021 tarihlerinde sözlü sınavlarına katılmak zorundadır. Sınav Katılımcı listeleri ve sınav saatleri web sayfamızda yer alan duyurular kısmında daha sonra  ilan edilecektir. 

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir. Sınavı geçme baraj puanı 70 (yetmiş).

Üniversitemiz tarafından uygulanan yabancı dil sınava girmek yerine, son iki yıl içinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan TOEFL IBT, PTE Academik, CPE ve CAE sınavlarına katılarak asgari YDS 75 puanı karşılığı puan belgesini dilekçe yoluyla sunan öğrencilerin sınav puanları da ÖSYM Dönüşüm tablosundaki karşılığı göz önünde bulundurularak kabul edilir.

Yazılı sınavdan 60 (altmış) puan barajını geçemeyen öğrencilerin sözlü sınava katılma hakları yoktur.

Seçim Kriterleri
2021 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında online sisteme yüklenmeli)*

+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. İsteyen öğrencilerin maddi destekten (hibe) feragat edebilecektir. Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

Yeni dönem ikili anlaşmalar Haziran 2021 tarihinden itibaren imzalanması beklenmektedir. Mevcut ikili anlaşmalar ise 2022-2023 eğitim yılı başlangıcına kadar geçerlidir. Bu nedenle 2022-2023 eğitim yılı seçecek olan öğrenciler üniversite tercihleri ikili anlaşmalar imzalandıktan sonra yapabilirler.

Anlaşmalı Kurum Listesi
https://www.beykent.edu.tr/uluslararasi/erasmus/erasmus-anlasmalarimiz

İlave Hibe Desteği 
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

3. Şehit/Gazi çocukları 

4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilir:

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 €
5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €
15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği* Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlara seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

Elde edilen “km” değeri Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10-99 KM arası 23 € -
100 - 499 KM arası 180 € 210 €
500 - 1999 KM arası 275 € 320 €
2000- 2999KM arası 360 € 410 €
3000 - 3999 KM arası 530 € 610 €
4000 - 7999 KM arası 820 € -
8000 KM ve üzeri 1500 € -

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği
Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir.

Erasmus+ Programı İçerme Desteği 
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Erasmus+ içerme desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).  

Öğrenci seçildikten sonra forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Kontenjan
Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. Üniversitemiz tarafından yapılan yeni dönem proje başvurusu da henüz sonuçlanmamış, üniversitemize ayrılacak hibe tutarı kesinleşmemiştir. Dolayısıyla, hibeli kontenjanlar da belli değildir. Kontenjanlar açıklandıktan sonra Erasmus Komisyonu tarafından kontenjanlar her fakülte, yüksekokulu, enstitü bünyesinde ki tüm bölüm ve programlara en fazla iki kişilik kontenjan dağılımı yapılacaktır.

Ancak asıl listede yer alan bütün öğrencilerin hibe alıp almayacakları Türkiye Ulusal Ajansı hibe tahsisatından sonra kesinlik kazanacaktır. Yedekte olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Erasmus Dil Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde hibesiz  olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibe miktarına göre minimum 2 ay’a kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibesiz olarak devam edebilirler.

2021 proje kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları. 

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

450

600

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği Bireysel destek tutarları

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)
Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro
Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar Günlük 50 Avro

NOT:  

 1. Pandemiden (ve diğer mücbir sebeplerden) kaynaklı hareketliliklerin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır. Kaynaklanabilecek her hangi bir maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. 
 2. Öğrencilerimizin yapacakları başvurularda süreçlerin yetişememesi durumunda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için başvuruda bulunmaları ve sınavı kazanmaları halinde, hareketliliklerini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemine ertelemek zorunda kalabileceklerini göz önüne almaları önem arz etmektedir.
 3. Başvurular ile ilgili yaşadığınız teknik sorunlarla ilgili erasmus@beykent.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. Yanlış veya eksik başvuru yaparak başvurusunu gönderen öğrencilerin başvurularını tekrar değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru yaparken dikkatli olunmalıdır.