44 (c) Maddesi Gereğince 4 Yıllık Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Meslek Yüksekokulu Öğrencilerimizin Dikkatine
Tarih: 10 Ocak 2020

44 (c) Maddesi Gereğince 4 Yıllık Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Meslek Yüksekokulu Öğrencilerimizin Dikkatine

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 (c) maddesi gereğince 4 yıllık azami öğrenim süresi sona eren ve Üniversiteye giriş yılı 2015 ve öncesi olan Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden anılan Kanun gereği ek sınav hakkı bulunanlar, sınav başvurularını 13–17 Ocak 2020 tarihleri arasında otomasyon sistemi üzerinden yapacaklardır. Başvuru sonuçları 31 Ocak 2020 tarihinde üniversitemiz internet sitesinde yayınlanacak ve adı geçen sınavlar 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Otomasyon üzerinden başvuru bilgisi için tıklayınız.

Beykent Üniversitesi

2547 Sayılı Kanunun 44 (c) Maddesi Uygulama Esasları

          Bu uygulama esasları; 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Beykent Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kapsar.

1. Azami süre, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programları için dört, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını için yedi, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için sekiz, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

2. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 3. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan önlisans/lisans son sınıf öğrencileri 2547 Sayılı Kanunun 44. Madde hükümlerinden aşağıdaki şartlar kapsamında yararlanabileceklerdir;

a) Azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerden; uygulamalı, uygulaması olan derslerden devam şartı yerine getirilmemiş ve/veya daha önce hiç alınmamış derslere “bir defaya mahsus” olmak üzere “talepleri halinde” eğitim-öğretim yılı içerisinde güz ve bahar yarıyıllarında devam edebileceklerdir. Bu dersleri alıp da devam şartını yerine getiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu derslerden devam şartını yerini getirip de “başarısız” olan öğrenciler 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin “c” bendinde belirtilen ek sınav haklarından yararlandırılır.

b) Kayıtlı oldukları bölüm/programların ders planlarında yer alan tüm dersleri almış, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerde devam şartını yerine getirmemiş (Harf Notu DZ olan) olsalar dahi, bu dersler için 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin “c” bendinde belirtilen ek sınav haklarından yararlandırılır.

c) Azami süresi içinde stajını yapmamış olan öğrenciler  için staj uygulaması da bu kapsamda “bir ders” olarak kabul edilecek olup staj uygulamalarına katılabileceklerdir.

ç) İki ek sınav sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl sınav hakkı verilir. Sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

d) İki ek sınav sonunda Başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

f) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınır.

g) Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları (AGNO:2.00) sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

4. Ek sınavların uygulanması;

a)   Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler, başvurularını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapacaklardır. Başvuru tarihleri her eğitim öğretim dönemi başında Üniversite internet sayfasından ilan edilecektir.

b)   Öğrenciler Ek sınav haklarını, akademik takvimde belirtilen, güz ve bahar yarıyıllarında uygulanan “3 ders sınavları” döneminde kullanabileceklerdir.

c)   Yapılacak olan Ek Sınavların tarihi, yeri ve saati ilgili birimlerce belirlenerek duyurusu yapılır.

ç)    Ek sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde ilan edilir.

d)  Verilen bu ek sınavlarda başarı notu hesabında yıl içi değerlendirmeleri olmadığı için sadece yapılacak olan sınav notları esas alınır. Ek Sınav değerlendirmeleri Beykent Üniversitesi Ön lisans ve Lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin 17. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen harfli başarı notuyla yapılır.

e)   Ek sınav hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde ders başına belirlenen sınav ücretlerini ödemeye devam ederler.

f)   Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınav başına belirlenen sınav ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

g)  Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ğ)   İlişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi ilgili Yönetim Kurulundadır.