Yerleşkeler

KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre İstanbul Beykent Üniversitesi (bundan böyle “BEYKENT’’ veya “ÜNİVERSİTE” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

Bu bilinçle, ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-      Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca BEYKENT olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

2-       İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

  • İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçeniz,
  • YÖK formatlı özgeçmişiniz,
  • Kimlik verilerinize istinaden Nüfus Cüzdanı ön yüzü fotokopiniz,
  • Görsel verinize istinaden vesikalık fotoğrafınız,
  • Adli Sicil Kaydı Belgeniz,
  • Eğitim verilerinize istinaden Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneğiniz (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi), Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneğiniz, ALES belgeniz, Yabancı Dil sınav sonucu belgeniz, Yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı, Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgeniz,
  • Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgeniz,
  • Doçent ve Profesör başvuru aday sürecinde Doçentlik belgeniz,

 Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; KVK Kanunu,

Md.5/1 çerçevesinde ilgili kişinin “Açık rızasının alınması”,

Md.5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

ü  BEYKENT insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması,

ü  Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

ü  İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

ü  BEYKENT’ e ait kurumların güvenliğinin temini,

ü  İşe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

amaçlarıyla işlenecektir.

3-      Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda (Md.8/2 (a) “5 inci maddenin ikinci fıkrasında”, Md.8/2 (b) “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.”) talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

4-      Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel veriler aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik ortamda toplanabilir: 

ü  Adayların BEYKENT’ e şahsen, kargo, e-posta ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

ü  Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

ü  Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile BEYKENT tarafından yapılan araştırmalar,

5-      İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

ü  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ü  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.beykent.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘İstanbul Beykent Üniversitesi, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu Cd. No:19, Sarıyer / İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu beykentunv@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

 

İstanbul Beykent Üniversitesi

 

Adres: Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu CD. No:19, Sarıyer / İstanbul

Tel: 444 19 97

E-Posta: kvkk@beykent.edu.tr

 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.

 

 

İlgili Kişi / İş Başvurusu Yapan
Adı Soyadı:
Tarih :
İmza :