Yerleşkeler

KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz İstanbul Beykent Üniversitesi olarak (bundan böyle ‘’BEYKENT’’ veya ”ÜNİVERSİTE” olarak ifade edilecektir.) personel adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında 5. Maddede öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda belirttiğimiz verilerinizi işleyebilmek ve aktarabilmek için açık rızanızı talep ediyoruz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, BEYKENT insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve BEYKENT' in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kimlik Verisi Nüfus Cüzdanı Ön Yüzü Fotokopiniz
Eğitim Verisi Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneğiniz (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi), Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneğiniz, ALES belgeniz, Yabancı Dil sınav sonucu belgeniz, Yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı, Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgeniz, Doçent ve Profesör başvuru aday sürecinde Doçentlik belgeniz.
İş Deneyimi Verisi YÖK formatlı özgeçmişiniz ve İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçeniz.
Görsel Kayıtlar Vesikalık Fotoğraf
Özel Nitelikli Kişisel Veri Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgeniz, Adli Sicil Kaydı Belgeniz.

 

HUKUKİ SEBEPLERİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; KVK Kanunu:

 

Md.5/1 çerçevesinde ilgili kişinin “Açık rızasının alınması”  işleme şartına dayalı olarak

BEYKENT ile aranızda kurulacak çalışan adayı işveren hukuki ilişkisi çerçevesinde değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

ü  BEYKENT insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması;

ü  Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgili pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

ü  İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

ü  BEYKENT’ e ait kurumların güvenliğinin temini,

ü  BEYKENT’ in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

Üniversite web sayfasında yayınlanan duyuru ekinde tarafıma sunulan ‘’ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni’’ni okuduğumu bilgilendirimi, başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, BEYKENT’ in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, analiz edilmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişimde yer alan yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, BEYKENT tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, BEYKENT’ in yetkilileri  tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin BEYKENT tarafından işlenmesine, kişisel verilerimin BEYKENT’ in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına ve aktarılmasına ve bu kurumlar tarafından belirtilen amaçlarla değerlendirilmesine, bu kurumlar tarafından belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve başvurumu yaptığım tarih itibariyle 2 (iki) yıl süre ile muhafaza edilmesine, bu süre içerisinde belirtilen kurumlar ile herhangi bir iş sözleşmesi akdetmediğim takdirde süre sonunda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama Ve İmha Politikası’ nda Md.5.3 (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi)’de belirtilen yöntemlerle yok edilmesine;

 

Açık rıza veriyorum  …………………………………………………………………………………………
Açık rıza vermiyorum  …………………………………………………………………………………………

Lütfen El yazınız ile: Okudum Anladığımı ve İsteyerek Açık Rıza Gösterdiğimi/Göstermediğimi Beyan Ederim Yazınız.

 

 

İlgili Kişi / İş Başvurusu Yapan
Adı Soyadı:
Tarih :
İmza :