Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler ABD

Uluslararası İlişkiler ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi düzeyini yükseltmesini; araştırma becerilerini; çözümleyici ve eleştirel düşünme yetisini geliştirmesini sağlamaktır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

 • Tezli Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Programı tamamlayan öğrenciler; üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilecek, ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşlarında çalışacak ve diplomatik kariyer yapacak profile sahip olurlar. Ayrıca, kamu ve özel sektörde yer alan dış politika uzmanlığı pozisyonları için de uygun mesleki donanıma sahip olurlar. Programın bir diğer hedefi, disiplinlerarası çalışmalara yönelebilecek mezunlar vermektir.

Temel Program Kazanımları

 1. Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde hem kuramsal hem de uygulamaya dönük alanlarda bilgi düzeyini yükseltme.
 2. Uluslararası İlişkiler disipliniyle ilişkili kavram, kuram, olgu ve olaylara eleştirel ve çözümleyici bir bakış açısıyla yaklaşabilme;
 3. Uluslararası İlişkiler terminolojisine hâkimiyeti artar ve bu terminolojiyi etkili kullanma yetisini geliştirme;
 4. Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri, geçmiş ve bugün arasında bağlar kurarak anlayabilme ve çözümleyebilme;
 5. Gündem takibi konusunda araçların seçici kullanımını öğrenme;
 6. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel sorunları tanımlayabilme, bu sorunlara eleştirel yaklaşabilme ve çözüm önerileri getirebilme;
 7. Dinleme, anlama ve tartışma yetilerini -hem alana özgü hem de alan dışı konularda- etkili bir iletişim ortamı kurulmasını sağlayacak şekilde kullanma;
 8. Öğrencilerin liderlik yapma ve ortak çalışma yetisini eş zamanlı olarak geliştirme;
 9. Meslek etiği konusunda gerekli bilinci oluşturma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, Dışişleri Bakanlığı'nda ve diğer kamu kurumlarında çalışma, özel sektörün çeşitli alanlarında ve uluslararası kurumlarda çalışma olanaklarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.
Formu Doldur