Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 26.08.2015 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı, Türkçe’nin dil ve edebiyat tarihine hakim, farklı yüzyıllardan metinleri okuma, inceleme ve tahlil etme becerisi kazanmış, alanla ilgili literatür bilgisine sahip yeni teori ve yöntemleri takip ederek kendisini geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi ve onların akademik kariyer gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tezli Türk Dili ve Edebiyatı  Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES Puanının %70'ine ek olarak Lisans Not Ortalamasının %20'si, Yazılı olarak yapılacak Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sonucunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda farklı disiplinlerden 6 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Enstitünün bulunduğu Taksim yerleşkesinde kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1. Türk dili üzerinde kuramsal bilgilere sahip olmak. Dilin tarihsel gelişimi konusunda gerekli bilgileri bilme; 

2. Türk edebiyatını tarihsel gelişimi içinde tanımak. Farklı dönemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olma; 

3. Edebiyat üzerine geliştirilen kuramları ve eleştiri yöntemlerini bilme; 

4. Eski Türkçe dönemiyle ilgili daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmakla birlikte, tarihi lehçelerden Göktürkçe, Eski Uygurca ve onların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek, metinler üzerinde inceleme yapabilme;  

5. Osmanlı Türkçesi konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olmak ve Osmanlıca metinleri yorumlama becerisi kazanmak; 

6. Metin çözümleme ve eleştiri alanındaki kuramları tanıyıp bu yöntem ve kuramlara göre bir metni inceleyebilme yeteneğini kazanma; 

7. Türkçenin sözcükbilimi konusunda gerekli bilgilere sahip olarak sözcükler konusunda bilimsel araştırmalar yapabilme becerisi kazandırmak ve Türkçe sözlükçülük alanında bilgi sahibi yapma;  

8. Çağdaş Türk Edebiyatı konusunda bilimsel çalışmalar yapabilecek yeteneğe sahip olma. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, arşivlerde, kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında (televizyon, gazete, dergi, yayınevinde editör vb.), yüksek öğretim kurumlarında (okutman) ve orta dereceli okullarda, kolejlerde öğretmen olarak çalışabilirler; yurtdışı eğitim kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca, akademik kariyer planlayanlar için de doktora programına geçiş için olanak sağlanmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Formu Doldur