Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tekstil Tasarımı ABD

Tekstil Tasarımı ASD (MA)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı 28.02.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri kişisel sanat ve tasarım süreçleri ile hazırlayıp bir bütünlük içerisinde topluma sunabilecek yetkinlik ve yeterliliğe ulaşmış, üretime yön verecek ve öncü rol oynayabilecek, sanatsal ve teknik seviye ve bilince sahip tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES Puanının %70'ine ek olarak Lisans Not Ortalamasının %20'si, Yazılı olarak yapılacak Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sonucunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın hedefi, hedef kitlesini iyi gözlemleyebilme ve toplumun Tekstil ve Moda Tasarımı isteklerine çözümler üretecek, özgün kimlik kazandıracak, yenilikçi yönelimleri takip ederek çözümler üretecek becerili tasarımcılar ve eğitimciler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

Tasarımdan üretime geçiş için gerekli olan bilgi ve donanıma uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek.
 
1-Tekstil ve Moda Tasarımı ile ilgili kültürel ve sanatsal bilgi birikimlerinin sağlanması
2-Tekstil ve Moda Tasarımı alanında yenilikleri takip ederek özgün tasarımlar üretebilme
3-Bilimsel çalışmalar yürütebilmek için araştırma yöntemlerini öğrenme ve sonuçların sözlü ve yazılı sunulması
4-Tasarım sürecinden itibaren üretime geçiş için gerekli bilgi ve donanımın uzmanlık düzeyinde sağlanması
5-Ürün analizlerini yaparak ürün geliştirebilecek uzmanlık yeti ve becerisine sahip olma
6-Modern üretim teknikleri ve donanımları kullanabilecek ve farklı disiplinlerdeki teknikleri kullanma becerisine sahip olunması
7-Tasarım ve moda alanında uzmanlık düzeyinde analiz ve yorum yapabilme
8-Tekstil, moda ve tasarım ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek ve yenilikleri kavramaya açık olunabilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilmektedir: 

-Benzer eğitimi veren Yükseköğretim kurumlarında Araştırma Görevliliği 

-Moda evleri 

-Tekstil ve moda tasarım ofisleri 

-Tekstil ihracat ve İthalat birimleri 

-Tekstil desen dairelerinde tasarımcılık 

-Serbest tekstil sanatçısı 

-Tekstil baskı, dokuma, giyim, örme fabrikalarında yöneticilik ve danışmanlık 

-Kalite kontrol uzmanı

-Giyim sektöründe kalıpçılık ve üretim takip uzmanı 

-Tasarım ve tedarik birimlerinde uzmanlık. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Formu Doldur