Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih ABD

Tarih ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı 27.09.2012 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, bilimsel ve tarihsel araştırma faaliyetlerine dayalı olarak tarih alanında bilim uzmanı yetiştirmektir. Tarih bilim dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmek programın hedeflerindendir. Tarih, sosyal veya beşeri bilimler bölümleri mezunlarına disiplinler arası açılımları olan tarih disiplininde bilimsel araştırma için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Tezli Tarih Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tarih tezli yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Tarih programı, tarih disiplini alanında akademik kariyer yapmak isteyenlere yönelik olup, öğrencilerin araştırılan tez konusunda uzmanlaşmaları, orijinal belge neşri ve araştırma eserleri yayınlama yetkinliklerini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda öğrencilerin toplamda 120 AKTS’lik 7 ders, seminer dersinden ve tezden başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçe’dir.

Temel Program Kazanımları

  1. Tarih Biliminin Temel Kaynaklarına Ulaşabilmek
  2. Çağdaş Metodlara dayanarak tarihin yeniden değerlendirmesini yapabilmek
  3. Tarih yazarken diğer disiplinlerden de faydalanabilmek
  4. Türk ve Dünya tarihinde olayları mukayeseli bir şekilde değerlendirebilmek
  5. Tartışmalı konuları yeni  bulgular ışığında yeniden yazabilmek
  6. Başka dillerde yazılmış  tarihi kaynakları çeviri ve analiz edebilecek düzeyde kazanımlar elde etmek
  7. Akademik niteliklere uygun Makale ve Raporlar üretebilmek
  8. Toplum, şehir, bölge ve hanedan tarihleri üzerine karşılaştırmalı usullerle yeni  fikirler ortaya koyabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üniversitelerde görev alıp akademik hayatta yükselmek, devlet arşivleri, kütüphaneler ve kurumların uzman kadrolarında istihdam edilmek, milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alanların uzman öğretmen olarak istihdamı, şeklindedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Formu Doldur