Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sosyoloji ABD

Sosyoloji ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sosyoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 22.06.2016 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı, içinde yaşadığımız toplumu klasik ve güncel kuramsal yaklaşımlarla inceleyebilen, anlayabilen ve sosyal olgu/fenomenleri bilimsel yöntemlerle analiz edip ulaştığı sonuçları doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla yazılı ve sözlü olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

 • Tezli Sosyoloji  Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz Sosyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten (30 kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans projesinden (30 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program, hedefleri bakımından iki boyuta odaklanmaktadır: İlk olarak sosyolojik bakış ve araştırma için gereken temel kuramsal ve araştırma yöntemlerini kazandırmak, ikinci olarak da sosyolojinin klasik çalışma alanları yanında günümüzde yaşanan değişimlere koşut olarak daha fazla araştırmaya dolayısıyla uzmana ihtiyaç duyulan çevre, göç, sağlık, toplumsal cinsiyet, toplumsal bellek gibi alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sosyoloji alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
 2. Sosyoloji alanının tarihsel gelişim ve değişim süreçlerine ilişkin analitik/ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı yetkinlik sahibi olur.
 3. Sosyoloji alanının bilimsel yöntemleri ışığında araştırma faaliyetlerinde bulunur.
 4. Türkiye'nin toplumsal yapısını ve bu yapıdaki değişimleri, yerel, ulusal ve küresel ölçekte, analiz eder, değerlendirir ve yorumlar.
 5. Sosyoloji alanında ve disiplinler arasındaki çalışmalarda kullanılan nicel-nitel araştırma yöntem ve tekniklerini, kuramsal ve ampirik bilimsel araştırmalarında kullanır.
 6. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
 7. Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
 8. Sosyoloji alanıyla ilgili bilgilerin kullanılması sürecinde bilimsel ve mesleki etik ilkeleri bilir ve gözetir.
 9. Toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin sorunların çözümüne yardımcı olacak bilimsel araştırmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 10. Sosyal bilimler kökenli ancak sosyoloji alanı dışında lisans eğitimi almış olanlara içinde bulundukları toplumu okuma imkanı, farklı bir perspektiften bakmak isteyen profesyonellere entelektüel bir birikim, derinleştirilmiş bilgi, kültürel sermaye ve geniş bir bakış açısı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, almış oldukları kuramsal ve yöntem bilimsel eğitim neticesinde edindikleri birikimle, ulusal ve uluslararası kuruluşlar; kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, medya kuruluşları, özel sektörün çeşitli alanları gibi geniş bir pek çok iş olanağını değerlendirebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Formu Doldur