Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Medya ve İletişim ABD

Medya ve İletişim ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Medya ve İletişim Anabilim Dalı, Medya ve İletişim Yüksek Lisans Programı 25.12.2014 tarihinde öğretime başlamıştır.

Program genel olarak ile ilgili hedeflere  ulaşmak için,  multidisipliner bakış açısı ve araştırmalar için gereken temel kuramsal ve araştırma yöntemlerini kazandırmakta ve iletişim bilimi ile ilgili olarak bilgi çağını yaşadığımız günümüzün değişimlerine paralel olarak daha fazla araştırma ve uzmana ihtiyaç duyulan geleneksel ve yeni medya alanlarına odaklanmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezli Medya ve İletişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.
Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Medya ve İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı, İletişim bilimlerine ilişkin güncel ve ileri düzeyde yaklaşımlara,  kavramlara  hakim olan, bunları bir araştırmada uygulama becerisine sahip olan, aynı zamanda iletişim bilimleri ile diğer bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyip değerlendirebilen; özgün bir çalışmayı ya da projeyi bağımsız bir şekilde gerçekleştirerek bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilen araştırmacılar  yetiştirmektir. Özgün  çalışmalara  imza atıp, var olan çalışmalara yeni yorumlar getirip ürettiği yeni bilgileri ulusal ve uluslar arası yayınlara dönüştürebilme yetisini kazanmış akademisyenler yetiştirmektir. Aynı zamanda yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme yetisine sahip,  alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü yakından tanıyan,  başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşabilen geleceğin akademisyenlerini yetiştirmektir.

İletişim alanında, dünyanın bütün demokratik toplumlarında olduğu gibi Türkiye’de de nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu görülmektedir. Metropollerde  gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler, görsel tasarım ve iletişim  alanlarında kurum ve kuruluşların sayısı artmaktadır. Bu oranda yerel gazetelerin yanı sıra reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının artışı  ve yeni medya ortamlarındaki nitelikli iş gücü ihtiyaçlarındaki artış, iletişim bilimlerinin her alanından derslerin mevcut olduğu ve öğrencilere istedikleri konuya ilgi duyup araştırmalarını yapabilme olanağı tanıyan Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı sektöre nitelikli elemanların yetiştirilmesine hizmet etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1-Lisansüstü eğitim aldığı medya ve iletişim alanına ilişkin temel kavram ve terimlerini, alanın tarihsel gelişimini ve güncel değişimini tanımlayabilmelidir.
2-Alanındaki tarihsel ve güncel olan yaklaşımlara ve bakış açılarına hakim olarak, güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilmelidir.
3-Alanındaki temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
4-Alanının uygulama yönü ile ilgili bilgi sahibi olmalı, eksiklerinin farkına vararak gidermek için çeşitli yöntem ve araçlar kullanarak giderebilmelidir.
5-Bilimsel literatür yardımı ile dünyada ve Türkiye de alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmeli, bilgi birikimini güncellemeli, edindiği farklı düzeydeki bilgilerini derleyerek etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmelidir.
6-Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve alanındaki bilimsel araştırmaları yapmak için araştırma planını oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimine sahip olmalıdır.
7-Alanı ile ilgili bilimsel makale, bildiri gibi yayınlanmış bilimsel etkinlikleri takip edip irdeleyebilmeli ve gerektiğinde benzer etkinlikleri bireysel veya grup olarak hazırlayarak edindiği bilgiyi uygulamaya geçirebilmelidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, çeşitli kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda uzman ve danışman olarak istihdam edilebilirler. Reklam ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, ulusal ve yerel basın, radyo, televizyon gibi geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra, sosyal medya yöneticisi olarak yeni medya sektöründe görev alabilirler. Akademik kariyerini doktora düzeyinde devam ettirmek isteyen öğrenciler ise, çalışmalarını Üniversite çatısı altında sürdürerek öğretim üyesi olma yolunda ilerlerler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

x