Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sosyoloji Doktora Programı

Sosyoloji Doktora Programı

Kuruluş

Beykent Üniversitesi, Sosyoloji Doktora Programı 19.07.2017 tarihinde kurulmuştur. Beykent Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı, aday öğrencilere sosyoloji alanında özgün ve yetkin bir araştırma ve akademi kariyeri için gereken nitelik ve deneyimi kazandırarak, toplumları güncel kuramsal yaklaşımlarla inceleyebilen, anlayabilen ve sosyoloji bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunabilen, alanında donanımlı uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji Yönetimi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi)

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (altıncı düzey) veya tezli yüksek (yedinci düzey) diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı programında farklı disiplinlerden 10 öğretim üyesi bulunmaktadır. Doktora programının normal öğrenim süresi sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Programın eğitim dili Türkçedir. Sosyoloji doktora programı ileri araştırma teknikleri, sosyal teori ve toplumsal yapı ve değişme analizi içeriğiyle “Genel Sosyoloji ve Metodoloji” ana bilim dalında eğitim verecektir.

Temel Program Kazanımları

  1. Sosyal bilimlerdeki köklü ve çağdaş düşünce geleneklerini, metodolojileri yakından inceleyerek bu konulardaki bilgilerini geliştirerek derinleştirir.
  2. Karşılaştırmalı ve eleştirel analiz ve değerlendirmelerini, sosyolojinin yanı sıra antropoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilimlerin teorik ve metodolojik birikiminden faydalanarak yapar.
  3. Sosyal teori, toplumsal yapı, çağdaş araştırma teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
  4. Günümüz sosyolojik sorunlara yönelik olarak yapmış olduğu analizleri ve edinmiş olduğu bilimsel verileri kullanarak çözüm yolları arar, farklı yaklaşımlar sunar.
  5. Farklı sosyolojik olgu ve gerçeklikleri, bunlarla ilintili olarak ileri sürülmüş kuramsal yaklaşım ve çözümlerle ilişkilendirerek değerlendirir.
  6. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
  7. Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
  8. Toplumsal araştırma sürecinde bilimsel ve mesleki etik ilkeler ilişkin farkındalık sahibidir ve bu ilkeleri araştırmalarında gözetir.
  9. Toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin sorunların çözümüne yardımcı olacak bilimsel araştırmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyoloji doktora derecesi alan mezunlar, uzmanlıklarını öğretim üyesi olarak akademide sürdürebilme olanağını elde ederler. Mezunlar, doktora derecesiyle kazanılmış bu uzmanlık sayesinde akademinin dışında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, bakanlıklarda, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarında ve özel sektörde nitelikli uzman ve araştırmacı gereksinimini karşılayabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda Doktora Sonrası programlarına başvurabilir.

x