Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sinema TV Sanatta Yeterlik Programı

Sinema TV Sanatta Yeterlik Programı

Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı “Güzel Sanatlar” alanında açılan bir programdır.

Sinema Sanatta Yeterlik Programı özgün bir film yapımı odaklı tez çalışmasını kapsamaktadır. Programın amacı sinema TV alanında akademik fırsat yaratmak ve sinema sektörüne sanat-iletişim-estetik düzeyde kendini geliştirmiş, uzmnlaşmış kişilerce katkı sağlamaktır.

Kuruluş

Beykent Üniversitesi, Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı,   07.10.2010 tarihinde kurulmuştur. Amacı sinema TV alanında akademik fırsat yaratmak ve sinema sektörüne sanat-iletişim-estetik düzeyde kendini geliştirmiş, uzmanlaşmış kişilerce katkı sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi)

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (altıncı düzey) veya tezli yüksek (yedinci düzey) diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Sinema TV Sanatta Yeterlik programındaki derslerle öğrencinin sinema sanatı ve estetiği alanında gelecekteki akademik kariyerine yönelik alt yapı oluşturulur. Kuramsal ve uygulamalı derslerle kendini zenginleştirmesi, programı tamamlama aşamasında özgün ve yenilikçi eser vermesi hedeflenir.  Amaç geleceğin öğretim üyeleri ve yöneticilerini dünyaya açık, kültürel donamlı bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır. Programın kadrosu dört profesör ve beş yardımcı doçentten oluşmakta, öğrenciler TV stüdyosu ve kütüphaneden yararlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

  1. Sanatsal, kültürel, görsel alanlarda ileri düzeyde  araştırmalar yapabilme,  karar verme, ileri düzeyde değerlendirme becerisini kazanma.
  2. Kurallara uygun bir araştırma makalesi sunabilmede uzmanlaşma.
  3. Sinema sanatının estetiği, tarihi, uygulayımları ile ilgili bilgi, birikimlerden yararlanma,
  4. Dünya Sineması ve Türkiye Sineması üzerine ileri düzeyde bilgi edinme, yeni tekniklerden yararlanma, sunabilme.
  5. Bir filmin yaratıcı sürecini estetik, tarihsel ve kültürel  ileri düzeyde eleştirel analizini yapabilme.
  6. Sinema ve televizyon sektöründeki üretim-dağıtım konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olabilme.
  7. Diğer sanat alanlarının (fotoğraf, edebiyat, tiyatro, müzik, resim, vb.) kültürel-teknik kodlarını değerlendirebilecek nitelikte ileri düzey bilgiye ve sanatlararası etkileşim ve iletişim becerilerini edinme.
  8. Çalışma düzen ve disiplinine olabildiğince sahip olma.
  9. Çalışmalarında ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal/sınıfsal kesimlerin konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı ileri düzeyde duyarlı olabilme.
  10. -Bir yabancı dile araştırma düzeyinde hakim olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sinema TV Sanatta Yeterlilik mezunları akademik alanlarda görev alabileceği gibi,  sektörde uzman olarak çalışabilir, üst derece yöneticilik vb. görevlere de yönelebilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda Doktora Sonrası programlarına başvurabilir.

x