Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yönetimi Doktora Programı

İşletme ABD

Kuruluş
Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı  27.11.2007 tarihinde 2007/16 sayılı kararname ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuştur.  İşletme Yönetimi çalışmalarının disiplinler arası yapısı ile uyumlu olarak, İşletme Yönetimi Anabilim Dalının öğretim kadrosu çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Programın amacı, öğrencinin kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmesi, alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmesi ve öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmek olup; özel ve kamu sektörü için, çağdaş işletmeciliğin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip, işletme yapısı içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak, sorunlara ilişkin somut çözümler üretebilecek bir alt yapıya sahip, donanımlı insan kaynağı yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İşletme Yönetimi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (birinci düzey) veya tezli yüksek (ikinci düzey) diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı doktora programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İşletme doktora programı, gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir. Adayların belirli bir bilimsel olgunluk çerçevesinde alandaki kuramsal ve kavramsal içeriğe hakim olmaları sağlanarak alana katkı verecekleri bir bilimsel yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır. Programda öğrencilerin toplamda 240 AKTS’lik 7 ders + seminer dersinden, yeterlik sınavından,  ve tezden başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

  1. Ulusal ve uluslararası işletmeciliği çevreleyen konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı ileri düzey bilgilere sahip olması sağlanır.
  2. Bilimsel bir projeyi tasarlayıp yürütebilme ve projeye dayalı bilimsel bir makale/rapor hazırlama yetisinin kazanılması
  3. Temel işletmecilik fonksiyonlarına ilişkin iş süreçlerini analiz edebilme ve sorunların çözümü için alternatifler geliştirebilme
  4. Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirir veya yeni bir alana uygular.
  5. Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirir ve firma değerini maksimize etmek için öneriler geliştirir.
  6. Alanıyla ilgili teoriye katkı sağlayacak yeni bilgiler üretir ve yabancı dilde rapor hazırlar.
  7. Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyip küresel bir bakış açısıyla bu bilgilerin eleştirisel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

 Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Doktora programından mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarında denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı gibi A grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda Doktora Sonrası programlarına başvurabilir.

x