Yabancı Diller Yüksekokulu | Beykent Üniversitesi
Yabancı Dil Hazırlık Aday

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Dil Hazırlık

Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, yabancı bir dilde öğrenim görecek öğrencilere ilgili dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dil bilgisi becerileri kazandırmayı, bunun yanında, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yüksekokulumuz, kalitesini uluslararası denetleme kurumlarınca güvence altına almak adına 2017-2018 akademik yılında başvurduğu “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş bir kurumdur.

İstanbul Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine - Common European Framework (CEFR) ve/veya Küresel İngilizce Dil Ölçeğine – Global Scale of English (GSE) uyumlu altı farklı içerikten oluşan modüler sistem uygulanmaktadır.

Bu ders içeriklerinin her biri toplamda 140 saatten az olmayacak bir öğrenme ve değerlendirme sürecinden oluşan ve modül olarak adlandırılan programlar çerçevesinde verilmektedir

Bulundukları modülden başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine bir üst düzeyden devam edebilirler.

En az 4 hafta olarak planlanan Yaz Modülünde ise öğrenciye istenilen düzeyi tamamlayabilme/telafi edebilme imkânı sunulmaktadır.

Modüler eğitimde dersler yüz yüze ve/veya çevrimiçi (senkron) ve dijital platformlarla (asenkron) desteklenmek suretiyle harmanlanmış öğrenme metoduyla (blended learning) da yapılabilir.
Öğrencilerimiz, dünyaca tanınan firmaların üniversitemizle ortaklaşa yürüttüğü eğitim ve teknoloji entegrasyonu projesi dahilinde son model akıllı tahtalarla donatılmış sınıflarda öğrenim görmekte, böylelikle dil edinimlerini, görsel ve işitsel bütünlük çerçevesinde tamamlamaktadırlar.

Bunların yanı sıra; senkron ve asenkron ders takibine olanak tanıyan platformlarla ve ders dışı aktivitelere imkan sağlayan öğrenme yönetim sistemiyle uzaktan eğitimi gerçekleştirecek gerekli donanım ve altyapıya sahiptir.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ikili (shift) öğretim uygulaması yapılır.

İkili (shift) öğretim uygulanmasında, Düzey Belirleme Sınav sonuçları göz önünde bulundurularak, akademik yıl başlangıcında öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenci sabah grubuna, öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenci ise öğlen grubuna yerleştirilir.

Bahar Yarıyılı başlangıcında açılan üçüncü modülden itibaren sabah ve öğlen grupları yer değiştirir.

Bunun dışında, sabah ve öğlen gruplarının değiştirilmesi için hiçbir mazeret kabul edilmez.

II. Öğretimde ikili öğretim uygulaması bulunmamaktadır.

Üniversitenin ikinci öğretim programlarına kayıt olan, zorunlu veya isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri, öğrenci numaralarından bağımsız şekilde akşam sınıflarına yerleştirilir. 

II. Öğretim İngilizce Hazırlık Programında temel düzeyden üst düzeye kadar sağlanan içerik Yarıyıl Sistemi dahilinde sunulmaktadır.

İki modülün birleşik içerikte sunulduğu yarıyıl sisteminde, öğrenciler her yarıyılda toplam 16 haftalık bir öğrenme ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar.

16 haftalık süreyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda öğrenimlerine bir üst düzeyden devam ederler.

Yarıyıl sisteminde dersler yüz yüze ve/veya çevrim içi (senkron) ve dijital platformlarla (asenkron) desteklenmek suretiyle harmanlanmış öğrenme metoduyla (blended learning) da yapılabilir.

II. Öğretim dersleri akşam 18.00’da başlayıp 22.45’de tamamlanmaktadır.

II. Öğretimde “shift” uygulaması bulunmamaktadır.

Üniversitenin ikinci öğretim programlarına kayıt olan, zorunlu veya isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri, öğrenci numaralarından bağımsız şekilde akşam sınıflarına yerleştirilir. Ancak, çeşitli sebeplerle Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına gündüz eğitim-öğretim programında devam etmek isteyen öğrenci, Akademik yıl başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurması ve Yönetim Kurulunun onay vermesi halinde, öğrenci numarasının son rakamına göre gündüz eğitim-öğretim programına yerleştirilir. Bu durum, sadece Hazırlık yılını kapsamakla birlikte, Hazırlık Sınıfı tamamlanana kadar ilgili öğrenci özelinde bir daha statü değişikliği yapılmaz. 

Kayıtlı olduğu programın eğitim dili Türkçe olan öğrenciler de istekleri doğrultusunda İngilizce Hazırlık Sınıfına sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilirler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri için öğenim süresi bir akademik yıldır.

Bir akademik yıl bitiminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencilere Başarı ve Yeterlik Sertifikası verilir.

Aşağıda belirtilen programlar haricinde, Üniversitemizin tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında bir dilde eğitim-öğretim yapılan lisans/ön lisans programlarına kayıt olan tüm öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na devam ederek B1+ düzeyini tamamlamaları gerekmektedir.

Tabloda belirtilen lisans/ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin tamamlaması gereken asgari düzey ise B2’dir.

B2 Seviyesini Tamamlama Şartı Olan Programlar:

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
  • Rusça Mütercim ve Tercümanlık
  • Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
  • Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İÖ)

Rusça Hazırlık Sınıfında ise dönemlik program uygulanmakta olup öğrencilere, bu dilde, yazma, okuma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin yanı sıra dilbilgisi yetisi kazandırılarak Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programına - Common European Framework (CEFR) uyumlu B2 düzeyine ulaşmaları sağlanır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hedef yabancı dili düzeylerine uygun gruplarda, düzeylerine uygun eğitim kaynaklarıyla öğrenmeleri başarılarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

Bu bağlamda, akademik yılın başında uygulanan Düzey Belirleme Sınavı sonrasında dil düzeylerine göre oluşturulan gruplar ile başlayan öğretim süreci, 5 Modül/1 Akademik Yıl süresince dil becerilerinin tümü ölçülerek sürdürülmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ölçme-değerlendirme araçları çeşitlilik göstermektedir. Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan ve/veya uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilen sınavlar, kâğıt üzerinde (paper based), bilgisayar ortamında (computer based) ve/veya internet ortamında (internet based), yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olarak uygulanabilmektedir.

Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar (quiz) yapılır.

Öğrencinin akademik yıl içinde devam ettiği her modül/dönem sonunda, bir üst düzeye geçme şartlarını ve Modül yeterliliğini sağlayıp sağlayamadığını ölçmek için Modül/Dönem Sonu Sınavı yapılır.

Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler BULET’e (Beykent University Language Exemption Test) girmeye hak kazanırlar. BULET’ten 60 ve üzeri puan alan öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırken, 60’ın altında alan öğrenciler ise bir sonraki BULET’e hazırlanmak üzere “Proficiency” sınıflarına yerleştirilirler.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran ve Üniversitenin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programı dışında, eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan lisans/ön lisans programına devam edecek öğrenci, akademik yıl başlangıcında, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan DBS’de, B1+ düzeyinin yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve sonrasında uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavından (BULET) başarılı olması durumunda, zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans/ön lisans programına devam eder. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programına devam edecek öğrenci ise, akademik yıl başlangıcında, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan DBS’de, B2 düzeyinin yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve sonrasında uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavından (BULET) başarılı olması durumunda, zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans/ön lisans programına devam eder. 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak için ulusal ve/veya uluslararası sınav belgeleri ile de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabilir. İngilizce dilinde ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından; Üniversitenin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programı dışında, eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan lisans/ön lisans programına devam edecek öğrencinin asgari YDS 60 puan karşılığı bir belgeyle başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olanların, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan ÖSYM tarafından veya özel yetenek sınavı sonucu yerleştirilerek öğrencilik hakkı elde ettiği lisans/ön lisans programına devam ederler. Eğitim-öğretimine, Üniversitenin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programında devam edecek öğrencinin hakkında muafiyet kararı alınabilmesi için ise İngilizce dilinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından asgari YDS 75 puan karşılığı bir belgeyle başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olanların, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Ulusal ve/veya uluslararası sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İngilizce dışındaki yabancı dillerin Hazırlık Sınıfından muaf olmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilen ulusal ve/veya uluslararası sınav belgelerinin geçerliliği ve muafiyet uygunluğu Yönetim Kurulunun kararı ile kesinlik kazanır.

Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan, başka bir yükseköğretim kurumu Hazırlık Sınıfından almış olduğu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden Hazırlık Sınıfı muafiyeti, düzey yeterliliğini sağlaması ve Yönetim Kurulunun denklik kararı vermesi koşuluyla kabul edilir. Bu belgenin de değerlendirmeye alınabilmesi için belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması veya başvuruda bulunan öğrencinin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yeterliğini takiben son bir yıl içinde başka bir üniversitede fakülte veya yüksekokul düzeyinde, YÖK zorunlu dil dersleri dışında, ilgili yabancı dilde asgari üç ders almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir.  

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır ve ilk ders gününden itibaren devam kayıtları alınmaktadır.

İngilizce Hazırlık sınıfında,  Modüler sistemde, her bir modülde toplam 30 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler Modül Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler ve ilgili düzeyin derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.

Rusça Hazırlık ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfındaki Yarıyıl sisteminde ise bu süre toplamda 60 ders saatidir. Toplam 60 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler dönem sonunda uygulanan Dönem Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler ve ilgili yarıyılın derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.
İngilizce Hazırlık Eğitimi 2019-2020 Akademik Yılından itibaren iki ayrı yerleşkede verilmektedir.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi ya da Güzel Sanatlar Fakültesindeki bölümlerden birine kayıt yaptırmış öğrenciler İngilizce Hazırlık Eğitimini Taksim Binasında alacaktır.
 
Üniversitenin bunlar haricindeki fakülte ya da yüksekokullardan herhangi birindeki bir programa/bölüme kayıt yaptırmış öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Eğitimini Beylikdüzü Yerleşkesinde sürdürecektir.

Ancak YÖS öğrencileri kayıtlı olduğu bölüme bakılmaksızın İngilizce Hazırlık Eğitimini Beylikdüzü Yerleşkesinde alacaktır.

Rusça Hazırlık Eğitimi sadece Beylikdüzü Yerleşkesinde verilmektedir.
Formu Doldur