Uzaktan Öğretim | COVID-19
Covid-19

Uzaktan Öğretim

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarında örgün olarak öğrenci katılımlı eğitim-öğretim faaliyetine, 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere üç hafta ara verilmiştir.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için, Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki yönlendirmeleri ile bir model planlaması yapılmış ve Pandemi Dönemi Dijital E-Ders uygulamaları Yol Haritası oluşturulmuştur.

Üniversitemiz; COVID-19 pandemisi nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği çerçevede, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde uzaktan öğretim sistemi uygulanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, uzaktan öğretime en hızlı ve başarılı şekilde geçiş yapan üniversiteler arasında gösterilmiş, rehber olarak değerlendirilmiştir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin kesintisiz yürütülebilmesi doğrultusunda; akademik personelimiz ve öğrencilerimize, uzaktan eğitim platformlarımız hakkında dokümanları hazırlanmakta, canlı destek ve eğitim hizmetleri verilerek sisteme hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlanması kolaylaştırılmaktadır.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; uzaktan öğretim sürecinde Üniversitemiz bünyesindeki tüm etkinlikler de online olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, öğrencilerimizin pandemi kuralları çerçevesinde akademik, mesleki, kültürel, sanatsal, sosyal ve spora dair etkinliklere katılabilmesi, önemli konuklarla buluşabilmesiyle adeta bir ''Çevrimiçi Yerleşke'' içerisinde bir araya gelebilmesi sağlanmaktadır.


Uzaktan Öğretim Süreçleri

2019 - 2020 AKADEMİK YILI
EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETELERİ

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen ilgili yazıları kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksekokulu ve enstitü bölüm ve programlarında okutulan teorik derslerin uzaktan öğretim şeklinde yapılmasına 20.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Senato toplantısında karar verildi. Yine aynı Senato toplantısında COVID-19 salgını nedeniyle 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uygulanacak uzaktan öğretim ve sınav esasları ayrıntılı olarak belirlendi.

Alınan bu kararlar kapsamında Üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri tarafından çevrimiçi eğitim alt yapısına hızlı bir geçiş için planlı ve yoğun bir çalışma gerçekleştirilerek, 23.03.2020 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda, 25.03.2020 tarihinde ise lisans ve önlisans programlarında uzaktan eğitime başlanmıştır. 30.03.2020 tarihinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çevrimiçi olarak eğitim vermeye başlamıştır. 

 • Yabancı Diller Yüksekokulunda; senkron eğitim Zoom platformunda ve asenkron eğitim Moodle LMS (Pusula) eğitim platformunda, 
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde; senkron eğitim Bigblue Button canlı ders platformunda ve asenkron eğitim KEYPS eğitim platformunda, 
 • Önlisans, diğer tüm lisans programları ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde; senkron eğitim Blackboard ve asenkron eğitimMoodle LMS (Pusula) eğitim platformunda gerçekleştirilmiştir.  

Sistemlerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla; 

16.04.2020 tarih ve 2020/09 sayılı Senato toplantısında, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için değerlendirme yöntemi ve sınav ağırlıklarının uzaktan eğitim yöntemine göre nasıl yapılacağı ve hazırlık sınıflarında uzaktan öğretim marifetiyle sürdürülmesine karar verilen teorik derslerin yer aldığı modüller sistemin bütünleşik dönem olarak düzenlenmesi ve başarı kriterleri belirlendi. Yine aynı Senato toplantısında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının; 20.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Senato toplantısında karar verilen uzaktan eğitim usul ve esasları çerçevesinde yapılmasına karar verildi.

Sınavların güvenli, sorunsuz ve kusursuz olarak yapılabilmesi için; Rektörlük nezdinde, aşağıdaki adımlara göre ayrıntılı bir sınav planlaması gerçekleştirildi. 

 1. Öğretim üyelerinden/görevlilerinden derslerinin sınavlarını yukarıda belirtilen yöntemlerden hangisi ile gerçekleştireceklerinin bilgisi çevrimiçi otomasyon sistemi üzerinden alındı. 
 2. Toplanan veri kapsamında; sınavın yapısı, süresi ve güvenliği göz önüne alınarak, öğrencilere bu sınavlara yeterli ve sınırlı sürelerde erişim hakkı verilerek sınav programı yapıldı. 
 3. Yapılan sınav programı öğretim üyeleri / görevlilerine ilan edilerek, ara sınav tarihlerinden önce sınav sorularının Pusula sistemine yüklenmesi gerçekleştirildi.
 4. Sınavlar esnasında öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması adına bütün derslerin sınavları uzaktan eğitim ekibi tarafından kontrol edilip; yapılan planlamadan farklı bir durum ile karşılaşıldığında gerekli düzeltme aksiyonları ilgili dersin öğretim elemanlarına aldırıldı.
 5. Sınav sistemi girişinde; sınavın işleyişi, sınavın süresi, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmelerin yapıldığı detaylı sınav kuralları, öğrencinin karşına çıkmış olup; sisteme girebilmesi için bu metinleri okuyarak onaylaması sağlandı.   
 6. Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince Senato tarafından belirlenmiş mücbir sebepler kapsamında sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verildi.
 7. Sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin dilekçeleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından incelenerek, sistemsel sorun yaşayan öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verildi. 
 8. Engelli öğrenci birimimizin fakülte / yüksekokul / enstitü temsilcileri sınav öncesinde öğrencilere ulaşmak suretiyle kendilerine sınav yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak; olası ihtiyaçlarını rapor halinde birime sundu. Bu raporlar değerlendirilerek, ihtiyaç oluşan öğrencilerin yardım talebinde bulundukları dersin öğretim elemanına ulaşılmasıyla, durumları hakkında bilgi aktarıldı, yardımcı olundu ve sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlandı.
 9. Sınavların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için;
 • Öğrencilerin sadece sınav dönemlerinde erişim sağlayarak sınavlarını yapabildikleri çevrimiçi eğitim sisteminden izole ayrı bir “Pusula Sınav Platformu” oluşturuldu. 
 • Dersin öğretim üyesi / görevlisinin soru bankası hazırlaması hususunda teşvik edildi. 
 • Açık uçlu soruların, öğrencinin kendi yorumlarını, fikirlerini ve yaratıcılığını katacağı tarzda hazırlanması istendi. 
 • Tüm soruların öğrencilerin karşısına karışık sırada çıkması sağlandı.  
 • Benzer şekilde çoktan seçmeli sınavlarda, bir sorunun seçeneklerinin her öğrenciye farklı sırada çıkması sağlandı. 
 • Tüm sınavlarda her soru farklı bir sayfada öğrencinin karşısına çıkmış olup, öğrenci soruyu tamamlayarak bir sonraki soruya geçtiğinde, tekrardan eski cevapladığı soruya geri dönmesi engellendi. 
 • Açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların hepsinde, öğrencilerin öğrenci numarası filigran olarak her sorunun art alanına eklendi ve herhangi bir ekran görüntüsünün paylaşımı yapıldığında, soruyu paylaşan öğrencinin takibinin yapılması sağlandı. 
 • Kes/kopyala/yapıştır özelliği sınav sisteminde pasif hale getirildi.  
 • Sınavda sınav sistemine bir öğrencinin aynı anda birden fazla bilgisayar, tablet ve mobil cihazdan erişimi kısıtlandı. 
 • Ön Lisans, lisans ve lisansüstü programlarda ödev, tez ve projeler intihal tespit programları ile kontrol edildi. 
 • Ayrıca, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde öğrencilerin karşısına çıkan çoktan seçmeli soruların cevaplama süreleri her bir soru için ortalama 1-2 dakika ile sınırlandırıldı. 
 • Yabancı Diller Yüksekokulunda;
 • Dönem sonu sınavlar prep.beykent.edu.tr üzerinden yapıldı, yapılan yazma sınavları Turnitin ile kontrol edilerek intihalin önüne geçildi.
 • Öğrencilerden KVKK kapsamında açık rıza metinleri alınarak, öğrencilerin kameralarını açmaları suretiyle sınavları gerçekleştirildi. Rıza vermeyen öğrencilerin ise sınavları ileri bir tarihte yaz döneminde, gerekli önlemler alınarak Üniversitemizin fiziki ortamında gerçekleştirildi.

07.05.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Senato toplantısında COVID-19 salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen ilgili yazı kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere Üniversitemiz sağlık alanı ile ilgili bölümünde mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin staj/uygulama eğitimlerinin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildi.

Yine aynı Senato toplantısında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazı kapsamında 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla Üniversitemizde,  uygulamalı eğitimlerinin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle 18.05.2020 – 10.06.2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazılar kapsamında mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının ödev, portfolyo ve proje gibi yöntemlerle tamamlanmasına karar verildi. Küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ara sınıf öğrencilerinin stajlarını nasıl yapacaklarına dair esaslar ve kurallar ayrıntılı olarak belirlenip, öğrencilere ilgili duyurular yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen yazılar ve yapılan açıklamalar kapsamında; öğrencilerimizin önemli bir kısmının yurtlarından ayrılmış olması, seyahat imkânları, psikolojik durumları ve derse uyum sağlayabilmenin sosyal koşullarının hazır olup olmaması gibi etkenlerin yanı sıra aynı zamanda eğitim öğretim süreçlerinin büyük kısmının dijital imkânlarla yürütülüyor olması ve yeniden örgün öğretime döndürülmesinin zorlukları gibi hususlar da göz önünde tutulduğunda 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla bahar dönemi final sınavları, üç ders sınavları, madde 44/c sınavları, mazeret sınavları ve yaz öğretimi faaliyetlerinin uzaktan öğretim yoluyla dijital ortamda gerçekleştirilmesine, karar verildi. 

COVID-19 küresel salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazı kapsamında, “Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ilişkin ilgili maddesi uyarında öğrencilerden gelen dondurma talepleri işleme alındı.

Ayrıca; yukarıdaki Senato kararı kapsamı dışında kalan diğer uygulamalı dersler için profesyonel video çekimleri gerçekleştirilmiş olup ilgili derslerin haftalık ders saati programında öğretim üyeleri tarafından bu videolar gerekli açıklamalarla öğrencilere izletilip dersin kazanımlarının tamamlanması sağlanmaktadır. 

COVID-19 salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazıları kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde eğitimin dijital yöntemler kullanılarak uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

 • Covid-19 Pandemi dönemi ile birlikte enstitü bünyesinde verilen tüm teorik dersler çevrimiçi platform olan Blackboard-Collaborate sistemine hızlı bir şekilde taşınmıştır. Ayrıca lisansüstü öğrencilerimizin ders içeriklerine ulaşmada herhangi bir sorun yaşamamaları için ek bir platform üzerinden ders notları ve kaynaklarına çevrimiçi ulaşım imkânı sağlanmıştır. Ayrıca sınav sistemleri de çevrimiçi eğitime entegre hale getirilerek eğitim öğretim sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. 
 • COVID-19 salgını dolayısıyla tez, proje teslimi ve benzeri işlemlerin öğrenci sağlığı ön planda tutularak, 2019-2020 Bahar Dönemi proje ve tez teslim tarihleri 1 Haziran 2020 tarihinden 30 Ekim 2020 tarihine uzatılmıştır.
 • Pandemi sebebiyle yüksek lisans tez savunmaları, doktora ve sanatta yeterlik tez teslimleri ve savunma sınavları, tez önerisi savunmaları ve izleme komiteleri toplantılarının çevrimiçi ortamda yapılabilmesi ile ilgili karar alınarak, tüm süreçler aynı zamanda Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilebilecek şekilde düzenlenmiştir. Haziran ayı itibariyle öğrencilerimiz ister Taksim yerleşkesinde, ister Microsoft Teams platformu üzerinden çevrimiçi olarak izleme ve savunma toplantılarını gerçekleştirebilmişlerdir. Çevrimiçi bu toplantı ve savunmalar 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemi için enstitü bünyesinde halen devam etmektedir. 
 • Çevrimiçi yayında gerçekleştirilen tüm toplantılar kayıt altına alınmakta olup, dijital ortamda enstitü bünyesinde arşivlenmektedir. 
 • Çevrim içi yapılan izleme ve savunmalar için 6698 - KVK Mevzuatı uyarınca "Çevrimiçi Tez İzleme ve Savunma Açık Rıza Metni" hazırlanmış olup, katılımcı tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin onayı alınmıştır. 
 • Çevrimiçi derslere geçildiği gün itibariyle hem derslerde olabilecek teknik sorunları gidermek, hem de öğrencilerimizin izleme ve savunma toplantılarına teknik destek sağlamak adına Bilgi İşlem Daire Başkanlığından destek sağlanmaktadır. 
 • Tüm enstitü öğrencilerimize 31 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı kapsamında uygunluğu olacak şekilde kayıt dondurma hakkı sağlanmıştır. 
 • Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine bir dönem, sürece göre bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesine yönelik yeni düzenleme Üniversitemiz Enstitüsü tarafından uygulamaya konulmuştur. Buna göre, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilmektedir. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmamaktadır.

2020 – 2021 AKADEMİK YILI
EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETELERİ

2020 – 2021 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetleri; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazılar, Sağlık Bakanlığının önerileri ile COVİD-19 hastalığının ilimizdeki seyrine göre ilgili kurullarda ve Üniversite Senatosunda görüşülerek belirlendi.

Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2020 tarih ve 2020/20 sayılı toplantısında Covid-19 salgınının İlimizdeki seyrine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazıları ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı eğitiminin “Hibrit” olarak yapılmasına; ancak, 04.09.2020 tarih ve 55362 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı uyarınca güz döneminde Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin %100 uzaktan öğretimle gerçekleştirilmesine ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun staj/preklinik/klinik uygulamalı eğitimlerinin dönem sonuna ertelenmesi kararı alınmıştır.

Bu kapsamda;

 • Yabancı Diller Yüksekokulunda; senkron eğitim Zoom platformunda ve asenkron eğitim Moodle LMS (Pusula) eğitim platformunda,
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde; senkron eğitim Bigblue Button canlı ders platformunda ve asenkron eğitim KEYPS eğitim platformunda,
 • Önlisans, diğer tüm lisans programları ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde; senkron eğitim Blackboard ve asenkron eğitimMoodle LMS (Pusula) eğitim platformunda gerçekleştirilmiştir.

Sistemlerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla;

Ayrıca; yukarıdaki Senato kararı kapsamı dışında kalan diğer uygulamalı dersler için profesyonel video çekimleri gerçekleştirilmiş olup ilgili derslerin haftalık ders saati programında öğretim üyeleri tarafından bu videolar gerekli açıklamalarla öğrencilere izletilip dersin kazanımlarının tamamlanması sağlanmıştır. 

Aynı şekilde Üniversitemiz Senatosunun 27.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı toplantısında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazısı kapsamında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun staj/klinik/preklinik uygulamalı eğitimleri dışında kalan (Sağlık Yönetimi Programının 345072200001405 kodlu Sağlık Yönetimi Stajı hariç)  Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü diğer programlarında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ile sınırlı kalmak üzere staj eğitimlerinin talep eden öğrenciler tarafından uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildi.

27.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı Üniversitemiz Senatosunda COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz Döneminde Tıp ve Diş Hekimliği Programları dışında kalan Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi. Sınavların güvenli, sorunsuz ve kusursuz olarak yapılabilmesi için; Rektörlük nezdinde, aşağıdaki adımlara göre ayrıntılı bir sınav planlaması gerçekleştirildi.

 1. Öğretim üyelerinden/görevlilerinden derslerinin sınavlarını yukarıda belirtilen yöntemlerden hangisi ile gerçekleştireceklerinin bilgisi çevrimiçi otomasyon sistemi üzerinden alındı.
 2. Toplanan veri kapsamında; sınavın yapısı, süresi ve güvenliği göz önüne alınarak, öğrencilere bu sınavlara yeterli ve sınırlı sürelerde erişim hakkı verilerek sınav programı yapıldı.
 3. Yapılan sınav programı öğretim üyeleri / görevlilerine ilan edilerek, ara sınav tarihlerinden önce sınav sorularının Pusula sistemine yüklenmesi gerçekleştirildi.
 4. Sınavlar esnasında öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması adına bütün derslerin sınavları uzaktan eğitim ekibi tarafından kontrol edilip; yapılan planlamadan farklı bir durum ile karşılaşıldığında gerekli düzeltme aksiyonları ilgili dersin öğretim elemanlarına aldırıldı.
 5. Sınav sistemi girişinde; sınavın işleyişi, sınavın süresi, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmelerin yapıldığı detaylı sınav kuralları, öğrencinin karşına çıkmış olup; sisteme girebilmesi için bu metinleri okuyarak onaylaması sağlandı.
 6. Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince Senato tarafından belirlenmiş mücbir sebepler kapsamında sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verildi.
 7. Sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin dilekçeleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından incelenerek, sistemsel sorun yaşayan öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verildi.
 8. Engelli öğrenci birimimizin fakülte / yüksekokul / enstitü temsilcileri sınav öncesinde öğrencilere ulaşmak suretiyle kendilerine sınav yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak; olası ihtiyaçlarını rapor halinde birime sundu. Bu raporlar değerlendirilerek, ihtiyaç oluşan öğrencilerin yardım talebinde bulundukları dersin öğretim elemanına ulaşılmasıyla, durumları hakkında bilgi aktarıldı, yardımcı olundu ve sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlandı.
 9. Sınavların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için;
 • Öğrencilerin sadece sınav dönemlerinde erişim sağlayarak sınavlarını yapabildikleri çevrimiçi eğitim sisteminden izole ayrı bir “Pusula Sınav Platformu” oluşturuldu.
 • Dersin öğretim üyesi / görevlisinin soru bankası hazırlaması hususunda teşvik edildi.
 • Açık uçlu soruların, öğrencinin kendi yorumlarını, fikirlerini ve yaratıcılığını katacağı tarzda hazırlanması istendi.
 • Tüm soruların öğrencilerin karşısına karışık sırada çıkması sağlandı.
 • Benzer şekilde çoktan seçmeli sınavlarda, bir sorunun seçeneklerinin her öğrenciye farklı sırada çıkması sağlandı.
 • Tüm sınavlarda her soru farklı bir sayfada öğrencinin karşısına çıkmış olup, öğrenci soruyu tamamlayarak bir sonraki soruya geçtiğinde, tekrardan eski cevapladığı soruya geri dönmesi engellendi.
 • Açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların hepsinde, öğrencilerin öğrenci numarası filigran olarak her sorunun art alanına eklendi ve herhangi bir ekran görüntüsünün paylaşımı yapıldığında, soruyu paylaşan öğrencinin takibinin yapılması sağlandı.
 • Kes/kopyala/yapıştır özelliği sınav sisteminde pasif hale getirildi.
 • Sınavda sınav sistemine bir öğrencinin aynı anda birden fazla bilgisayar, tablet ve mobil cihazdan erişimi kısıtlandı.
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda ödev, tez ve projeler intihal tespit programları ile kontrol edildi.
 • Ayrıca, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde öğrencilerin karşısına çıkan çoktan seçmeli soruların cevaplama süreleri her bir soru için ortalama 1-2 dakika ile sınırlandırıldı.
 • Yabancı Diller Yüksekokulunda;
 • Dönem sonu sınavlar prep.beykent.edu.tr üzerinden yapıldı, yapılan yazma sınavları Turnitin ile kontrol edilerek intihalin önüne geçildi.
 • Öğrencilerden KVKK kapsamında açık rıza metinleri alınarak, öğrencilerin kameralarını açmaları suretiyle sınavları gerçekleştirildi. Rıza vermeyen öğrencilerin ise sınavları ileri bir tarihte yaz döneminde, gerekli önlemler alınarak Üniversitemizin fiziki ortamında gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Senatosunun 11.02.2021 tarih ve 2021/04 sayılı toplantısında Covid-19 salgınının ilimizdeki seyrine ve mutasyonlu virüsün bulaşma ve yayılma riskine bağlı olarak  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin %100 uzaktan öğretimle gerçekleştirilmesine, ancak Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun Hemşirelik programının 8. yarıyıl ders planında bulunan “721072307251402 kodlu Klinik Eğitim II” dersinin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına, Diş Hekimliği Fakültesinin Dönem III'de "Klinik Uygulama" dersinin yüz yüze, "Preklinik" derslerinin ise yüz yüze ve online uygulama ile gerçekleştirilmesine, Dönem IV öğrencileri için ise "Klinik Uygulama II" dersinin yüz yüze yapılmasına, Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencileri için teorik kısımlarının online, uygulama eğitimlerinin (klinik stajlar) ise yüz yüze yapılmasına ve benzer şekilde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında staj eğitimlerini talep eden ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler tarafından uzaktan öğretim yolu ile tamamlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Senatosunun 30.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerinin 11.02.2021 tarih 2021/04 sayılı Senato Toplantısı kararı gereğince uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine Dönem IV öğrencilerinin ise 30.04.2021-14.05.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesine karar verildi. Yine aynı yazı kapsamında ÜniversitemizSenatosunun 30.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısındaDiş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin yüzyüze eğitim şeklinde uygulanmasına karar verilen derslerinin 30.04.2021-14.05.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesine karar verildi.

COVID-19 salgını dolayısıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde eğitimin dijital yöntemler kullanılarak uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilmiştir.

 • Covid-19 Pandemi dönemi ile birlikte enstitü bünyesinde verilen tüm dersler çevrimiçi platform olan Blackboard-Collaborate sistemine taşınmıştır. Ayrıca lisansüstü öğrencilerimizin ders içeriklerine ulaşmada herhangi bir sorun yaşamamaları için ek bir platform üzerinden ders notları ve kaynaklarına çevrimiçi ulaşım imkânı sağlanmıştır. Ayrıca sınav sistemleri de çevrimiçi eğitime entegre hale getirilerek eğitim öğretim sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır.
 • Pandemi sebebiyle yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez savunma sınavları, tez önerisi savunmaları ve izleme komiteleri toplantılarının çevrimiçi ortamda Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilebilecek şekilde düzenlenmiştir.
 • Çevrimiçi yayında gerçekleştirilen tüm toplantılar kayıt altına alınmakta olup, dijital ortamda enstitü bünyesinde arşivlenmektedir.
 • Çevrim içi yapılan izleme ve savunmalar için 6698 - KVK Mevzuatı uyarınca "Çevrimiçi Tez İzleme ve Savunma Açık Rıza Metni" hazırlanmış olup, katılımcı tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin onayı alınmıştır.
 • Öğrencilerimizin izleme ve savunma toplantılarına teknik destek sağlamak adına Bilgi İşlem Daire Başkanlığından destek sağlanmaktadır.

2021 - 2022 AKADEMİK YILI 
GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETELERİ

Üniversitemiz 22.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Senato toplantısında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin esas olarak yüz yüze ve Yükseköğretim Kurulu kararları uyarınca; Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, ağırlıkla yüz yüze (%60) ve bir kısmının uzaktan (%40), uygulamalı derslerin tamamının ise yüz yüze eğitim-öğretimle gerçekleştirilmesine karar verildi.