Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT

Dr. Öğr. Üyesi Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT
Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : neslimdoksat@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıpta Uzmanlık 1998
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Lisans TIP PR. 1993

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Geniş ve çekirdek ailede yaşayan okul öncesi çocukların sosyal beceri düzeyleri ve davranış sorunları açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Ergenlerde bağlanma stillerinin öfke ifade tarzı ve anksiyete belirtileri üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Okul öncesi eğitim gören çocukların davranış sorunlarıyla, anne babalarının ebeveynlik stilleri arasındaki ilişki (Esenyurt ilçesi örneklemi) Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının çocuklardaki obsesif kompulsif belirtiler ve umut düzeyleri ile ilişkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İstanbul örnekleminde üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumunun sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilik düzeylerine etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN EVLİ KADIN BİREYLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE EVLİLİK UYUM İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İstanbul ili özel anadolu lisesi öğrencilerinin yeme tutumları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (bakırköy ve büyükçekmece ilçeleri örneklemi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Zihinsel engelli ve / veya otizm tanısı olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarını kabul red düzeyi ve yaşam doyumları arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
8. sınıf öğrencilerinde teknoloji kullanımının benlik saygısı ve aile tutumu eksenli incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Yetişkin bireylerde kendilik algısı ve bağlanma stillerinin aleksitimi üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kız ve erkek üniversite öğrencilerinde duygusallıkla tetiklenen yeme davranışıyla kişilik ve duygudurum bozukluğu belirtileri arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
(9-12 yaş) dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış ve tanı almamış çocukların annelerinin tutumlarının ve kaygı durumlarının çocuklardaki benlik algısına etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Denetim odakları farklı lise öğrencilerinin psikopatolojik semptomlarının ve stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Benlik saygısı ile dini tutumu etkileyen faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ailesiyle birlikte yaşamayan kız üniversite öğrencilerinin bağlanma stillerinin benlik kavramı, yeme tutumu ve davranışları üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
İnternet kullanım süresinin ergenler üzerindeki psikolojik etkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Eşcinsel yönelimde depresyon ve bağlanma ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocuklarda depresyon düzeyi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ergenlerde okul odaklı öznel iyi oluş ile davranışsal ve duyuşsal problemler arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evlilik süresinin, cinsel yaşama ve evlilik uyumuna etkisi ve sonuçların sosyo demografik özelliklere göre karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve benlik saygısının stresle başa çıkma tarzlarıyla ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli bireylerde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların, evlilik doyumuna ve psikolojik iyi oluş durumuna etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Depresyon ve erken dönem uyum bozucu şemalar arasındaki ilişkide otomatik düşünce özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evlilikte uyum ve cinsel sorunların Türkiye'deki boşanma oranına etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom belirtilerinin duygudurum bozuklukları belirtileriyle ilişkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Eğitim çalışanlarının tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Güvensiz bağlanma stiline sahip olan evli bireylerin aldatma ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yetişkinlerde vücut algısı ve kendini kabul düzeyi ile yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılık arasında ki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan otizm tanısı almış olan çocuklara sahip ebeveynlerin yaşam doyumunun, aile işlevlerinin ve öğrenilmiş güçlülüğünün incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Görücü usulü ve flört yoluyla evlenen kadınların, evlilik doyumlarının ve aşka dair tutumlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Denetimli serbestlik tedbiri ile tedavi kararı verilen esrar kullanan kişilerin uyuşturucu madde kullanmayan kişilere göre; sosyodemografik özellikleri, ruhsal durumları ve yılmazlık ilişkisi açısından incelenmesi (Aksaray ili örneklemi) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Spor salonunda düzenli spor yapan kişilerin ortoreksiya nervoza belirtileri ile beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
23 yaş ve üzeri heteroseksüel ve homoseksel bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının ilişkilerde yükleme tarzları ve psikolojik sağlamlık üzerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış olan çocukların bağlanma stilleri ve algılanan yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özel eğitim gereksinimi olan çocukların ebeveynleri ile özel eğitim gereksinimi olmayan çocukların ebeveynlerinin bedensel duyumları abartma düzeyleri ve empatik eğilim düzeyleri açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış ve almamış çocukların yönetici işlevler, benlik saygısı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kurumsal firma çalışanlarında tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeylerinin yaşam doyum düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin alkol istismarının depresyon düzeyleri ile ilişkisi üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Psikoloji ilk ve son sınıf öğrencilerinin mesleki kaygılarının karşılaştırılması ve problem çözme yetisi arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tip I diyabet hastalarındaki depresyon ve anksiyete oranlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sadece otistik çocuğu olan annelerin kaygı ve depresyon düzeyi ile sağlıklı kardeş / kardeşlere sahip ve otistik çocuğu olan annelerin kaygı ve depresyon oranlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tekli ve çoğul gebelik yaşayan kadınların, gebeliklerinin iki ve üçüncü trimesterinde depresyon, anksiyete ve benlik saygılarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Lise sonda okumakta olan öğrencilerde bir işte çalışıp çalışmamanın tükenmişlik sendromuna ve okul başarısına etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ebeveyninde depresyon olan veya olmayan çocukların sosyal uyum açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Üniversite öğrencisi kızların yeme tutumlarının duygudurum bozukluğu ile ilişkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çocukluk döneminde travmaya maruz kalmış kişilerin yetişkinlik döneminde sergiledikleri ebeveyn tutumlarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
5-18 yaş arası bedensel ve zihinsel engelli (Serebral palsili) çocukların annelerinin depresyon ve kaygı düzeylerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Okul öncesi dönem adaptasyon sürecinde ayrılık anksiyetesi bozukluğu geliştirmiş 48-66 aylık çocuklarda ebeveyn tutumlarının etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışan kadın olmanın benlik saygısı ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Annenin çocuğuna karşı aşırı korumacı tutumuyla annenin çocukluk çağında yaşadığı ayrılık anksiyetesi travması arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Relationship Between Dysfunctional Eating Attitudes and Parental Marital Status In Female Adolescents Özgün Makale 2019
BURSA İLİNDE 9-15 YAŞ ARASINDAKİ BİR ÖRNEKLEM GRUBUNDA ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN EPİDEMİYOLOJİK VE FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ Özgün Makale 2018
İlköğretim çağı çocuklarında annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının davranışsal sorunlarla ilişkisi Özgün Makale 2018
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Ebeveynlerinde Mükemmeliyetçilik ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Özgün Makale 2018
Çocukların Cinsel Sömürüsü Derleme Makale 2018
Investigation of the relationship between premenstrual syndrome symptoms and lifelong mania/hypomania symptoms and declared personality structure Özgün Makale 2017
ERGENLERDE İNTERNET KULLANIM SÜRESİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ Özgün Makale 2017
Association of Suicide Attempts and Deliberate Self-Harm Behaviors with Substance Use and Family Characteristics Among Children and adolescents Seeking Treatment for Substance Use Disorder. Özgün Makale 2017
Üniversite Öğrencisi Kızların Yeme Tutumlarının Duygudurum Bozukluğu İle İlişkisi Özgün Makale 2016
Trends and gender differences in alcohol and substance use among children and adolescents admitted to an addiction treatment center in Turkey: comparison of 2014 with 2011 Özgün Makale 2016
Bağlanma ve Yaşamdaki İzdüşümleri Derleme Makale 2016
Epidemiology in Pediatric Bipolar Disorder Derleme Makale 2015
Trends and Gender Differences in Substance Use Among Children and Adolescents Admitted to an Addiction Treatment Center in Turkey: Years 2011–2013 Özgün Makale 2015
Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikotik Bozuklukların Kliniği Derleme Makale 2015
A Case of Profound Weight Loss Secondary to use of Reboxetine Vaka Takdimi 2014
Sigmund Freud un Vak alarının Gerçek Yüzü Derleme Makale 2013
Psikofarmakolojideki Yeniliklerin Tanıtılmasıyla İlgili Eleştirel Bir Gözden Geçirme Derleme Makale 2011

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Ders Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası UsAkademi 2019
ANNE BABALAR İÇİN BAŞUCU KİTABI-Kusursuz Ebeveynlik Mümkün mü? Ders Kitabı Tümü Ulusal Sigma Publishing 2014

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Çocuk Psikopatolojisi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Aile Psikolojisi ve Sosyolojisi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Çocuk Psikopatolojisi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Aile Psikolojisi ve Sosyolojisi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Çocuk Psikopatolojisi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Aile Psikolojisi ve Sosyolojisi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Çocuk Psikopatolojisi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Çocuk Psikopatolojisi Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Çocuk Psikopatolojisi Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Sosyal Bilişin, Bilincin ve Empatinin Evrimi, 11. Ulusal SinirBilim Kongresi, Ulusal Özet bildiri 28.04.2013
EVOLUTIONARY ORIGINS OF SOCIAL ATTACHMENT AND ITS DISORDERS., 1st Istanbul-Eurasian Regonal Congress of Biological Psychiatry Uluslararası Özet bildiri 27.05.2012
PATOLOJİK KUMAR VE ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU OLGUSUNDA CİNSEL İSTİSMARI VE İHMALİN ETKİSİ, 3. Şiddeti Anlamak Kongresi Ulusal Özet bildiri 22.03.2018
ÇOCUKLUK TRAVMASI VE BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2. Şiddeti Anlamak Kongresi Ulusal Özet bildiri 22.03.2017
ÇOCUKLARDA DEPRESYON DÜZEYİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Ulusal Özet bildiri 11.04.2018
MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERİN VE EBEVEYNLERİNİN GENİŞ OTİZM FENOTİPİ VE ALEKSİTİMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, 27. ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri 10.05.2017
BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SAĞLIKLI KİMLİK GELİŞİMİ., 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Ulusal Özet bildiri 05.09.2012

Adı Üyelik Durumu Yıl
Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk Psikiyatrisi Derneği Üye 2005

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Muayenehane hekimliği 2010
Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2003 2005