Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EBADİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EBADİ
Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi, Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Bölüm Başkanı
E-mail : huseyinebadi@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1988
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1979

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2012

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Erken doğum tehdidi tanısı alan ve almayan gebelerde depresyon ve kaygı oranlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Açıklanamayan infertiliteye sahip kadınların bağlanma stillerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Beyaz Yakalı Çalışanlarda Duygudurum, Depresyon ve Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN DUYGUSAL ŞEMALAR VE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
GEY, LEZBİYEN VE HETEROSEKSÜEL BİREYLERİN TRAVMA SONRASI HAYATA KÜSME VE OLUMSUZ YAŞAM OLAYLARINA TEPKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
18-45 YAŞ ARASI BİREYLERDE DÜZENLİ SPOR YAPMANIN SPORCU KİMLİĞİ, NARSİSİZM VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
KADINLARDAKİ BENLİK SAYGISI VE DEPRESYONUN EĞİTİM DÜZEYİYLE İLİŞKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Okul öncesi dönemde çocuğu olan evli bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin evlilik uyumu ile ilişkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Anksiyetenin yaşam doyumu üzerindeki etkisinde tükenmişliğin aracı rolü Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Akademisyenlerin akademik tükenmişlik ve mesleki motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Bakım evlerinde yaşayan yaşlıların yalnızlık, umutsuzluk, depresyon düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Çalışan ve çalışmayan kadınların sosyal görünüş kaygısı ve psikolojik iyi oluş açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Psikoloji öğrencilerinde depresyonun yordayıcısı olarak öz yeterlik ve beden algısı Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sosyal medya bağımlılığı ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türkiye Cumhuriyeti bürokrat ve siyasilerinde görülen depresyon ve tükenmişlik düzeyinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
18-45 yaş bireylerde bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin uyku kalitesini yordamadaki rolü Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
İlk kez perkütan nefrostomi uygulanacak hastalarda işlem öncesi bilgilendirmenin anksiyete ve ağrı üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
18 - 45 yaş arası bireylerde harp sanatları beden eğitiminin aiki terapi yöntemiyle bilişsel duygu düzenleme stratejilerine etkisinin uygulamalı araştırılması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık ve beden imgesi algısının internet bağımlılığı ile ilişkisinin araştırılması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hiperaktif çocukların davranış bozuklukları ve akademik öğrenmeleri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Gebelikte depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasında psikososyal faktörlerin ve kişilerin psikolojik dayanıklılığının etkileri Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ortaöğretim öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları, kontrol odağı ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Lise öğrencilerinin üstbilişlerinde boyun eğici davranışların ve akademik ertelemenin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Evliliklerini 20 yaş ve altı yapmış kadınlar ile evliliklerini 20 yaş üzerinde yapmış olan kadınların yaşam doyumları, evlilik uyumları ile cinsel doyumları açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan bireylerde psikolojik sağlamlık, öznel iyi oluş ve sosyal yaşam kalitesinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sürekli kaygının yordayıcıları olarak belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ile ilgili inançlar ve kontrol odağının incelenmesi ile yaşam doyumunun araştırılması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Alzheimer tanısı almış hasta yakınlarının anksiyete ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Avukatlarda bazı demografik değişkenlerin tükenmişlik, denetim odağı ve iş doyumu üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin anne baba tutumlarına ilişkin algılarının problem çözme becerisi ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özel eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon) ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli bireylerin bağlanma stillerine göre aldatma eğilimlerinin ve evlilik doyumlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
TÜRKİYE'DE TASAVVUF EĞİTİMİNİ RİFAİLİK ÖĞRETİLERİ ÜZERİNE ALAN 25-75 YAŞ ARASINDAKİ YETİŞKİN BİREYLERLE, AYNI YAŞ GRUBUNDA TASAVVUF EĞİTİMİ ALMAYAN YETİŞKİN BİREYLERİN MUTLULUK, UMUT VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Ebeveyn kaybının duygusal zeka ve problem çözme becerisi üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özel yetenekli çocuğu olan ebeveynlerin psikolojik sağlamlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Lise öğrencilerinde yeme tutumlarının ve internet bağımlılığının bazı değişkenler açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli bireylerde bağlanma stillerinin kişiler arası duyarlılıkları ile ilişkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çalışan kadınlar ve çalışmayan kadınlarda anksiyete düzeyinin, stresle başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi, karşılaştırılması ve sosyodemografik etkenler açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Doğuştan görme engelli ergenlerin (12-18 yaş) öz kavramı ve stresle baş etme tarzlarının araştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin depresyon ve anksiyete düzeylerinin internet kullanım amaçları ve akademik başarı açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sınav kaygısı ile geleceğe yönelik umut beklentisi arasındaki ilişki: 17-18 yaş arası İstanbul lise son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ortaokul öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve aile işlevleri açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kanser hastalarında algıladıkları sosyal desteğin depresyon düzeyleri ve anksiyete düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yeni evlenen ve uzun süredir evli olan çiftlerin evlilikte problem çözme becerisi düzeylerinin öznel iyi oluş ve evlilik doyumu düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Alkol ve madde bağımlılarının çocukluk çağı travmaları ile çocukluk çağı istismar öyküleri ile alkol ve madde kullanımının incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
18-40 Yaş arasındaki bireylerin görsel bellek ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Psikolojik Destek Alan Ve Psikolojik Destek Almayan Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
20-45 yaş arası görücü usulü ve flört ederek evlenen kadınların evlilik uyumları ile cinsel doyumlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Küçük şehirlerde ve megakentlerde yaşayan bireylerin ahlaki olgunluk düzeyi, yaşam kalitesi ve umutluluk düzeyi açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Lise öğrencisi ergenlerde (15-19 yaş) problem çözme becerileri ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler ile aile yanında kalan ögrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocuk cezaevindeki ergenlerle ailesiyle birlikte kalan ergenlerin yaşam doyumu ile umutsuzluk ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Anaokulu çalışanlarının iş doyumu, ücret beklentisi, meslek içi toplam çalışma süresi ve yaş grupları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli bireylerde yaşanan çatışmalar, bağlanma stilleri ve problem çözme becerilerinin evlilik doyumu açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
15-18 yaş grubu öğrencilerinin mizah tarzlarının ve sosyal karşılaştırma düzeylerinin, yaşam doyumlarına ve kaygı düzeylerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Lise öğrencilerinin boyun eğici davranışlarında depresyon ve dürtüsellik düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli ve bekar bireylerdeki stres ve kaygı düzeyinin premenstrüel sendrom üzerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yetişkinlerin bağlanma stillerine göre bireylerin öfkeyi ifade etme tarzları, kendilik algısı ve sosyal problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özel ve devlet kuruluşlarında çalışan öğretmenlerin mobbing, kaygı ve iş motivasyonu düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evlilikler de planlı çocuk sahibi olup olmamanın çiftlerin üzerinde olan uyum, duygu ve davranışlarına etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan 35-65 yaş arası menopoza girmiş kadınlarda depresyon düzeyi, menopoz semptomlarının psikolojik sağlamlık ile ilişkisi ve sosyo demografik özelliklerin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ortopedik engelli bireylerin umutsuzluk düzeyi ile intihar olasılığı arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Yetişkinlerdeki yaşam kalitesi düzeyi ile sosyal uyum arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Psikoloji bölümü ve mühendislik-mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çocukluk çağı travma yaşantılarının çalışan ve çalışmayan kadınların, anksiyete ve umutsuzluk düzeyi üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Panik bozukluğu teşhisi konmuş kişilerde depresyon görülme olasılığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Zihinsel ve bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve aile işlevlerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Grupla psikolojik danışma uygulamasının otizmli çocuğu olan annelerin özyeterlilik ve umutsuzluk düzeylerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Cinsiyete göre gerçek doğum sırasının atılganlık düzeyine etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Iğdır ili Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışanlarda işyeri zorbalığı algı düzeyine bağlı olarak algılanan stres düzeyinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışan emekliler ile çalışmayan emeklilerin depresyon düzeyinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Alkol bağımlıları ile bağımlılığı olmayan bireylerin savunma mekanizmaları açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
14-17 yaş arasındaki ergenlerin yetiştirilme tarzlarına göre öfke ifade tarzlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Cinsel işlev bozukluğu olan eşlerde evlilik uyumu ve bağlanma stillerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
10-13 yaş grubu çocuklarının empati düzeyinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çocukluk çağında ruhsal travma yaşamış yetişkin bireylerin depresyon düzeylerinin ve yaşam doyumlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Devlet okullarında ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin stres düzeyleri ile stresin faktörleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Reem nöropsikiyatri merkezi'nin üç şubesine depresyon şikayetiyle başvuran kadınların çocukluk çağı travması açısından depresyon düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
YETİŞKİNLERDEKİ YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİ İLE SOSYAL UYUM ARASINDAKİ İLİŞKİ Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

Makale Adı Tür Yıl
ANKSİYETENİN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACI ROLÜ Özgün Makale 2019

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YETİŞKİN PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2018-2019 Türkçe 4
ÖĞRENME VE DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK TEMELLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
MESLEKİ ORYANTASYON VE PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2017-2018 Türkçe 4
ÖĞRENME VE DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK TEMELLERİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
MESLEKİ ORYANTASYON VE PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2017-2018 Türkçe 1
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans 2017-2018 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2016-2017 Türkçe 4
ÖĞRENME VE DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK TEMELLERİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
MESLEKİ ORYANTASYON VE PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2016-2017 Türkçe 1
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans 2016-2017 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Psikoloji Ölçme Değerlendirme Lisans 2015-2016 Türkçe 8
ÖĞRENME VE DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK TEMELLERİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
MESLEKİ ORYANTASYON VE PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Kişilik Kuramları Lisans 2015-2016 Türkçe 3
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans 2015-2016 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
YETİŞKİN PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2014-2015 Türkçe 4
ÖĞRENME VE DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK TEMELLERİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
KİŞİLİK KURAMLARI Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Kişilik Kuramları Lisans 2014-2015 Türkçe 3
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Lisans 2014-2015 Türkçe 2
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2015