Yerleşkeler

Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Prof. Dr. Ahmet ULUSOY
İktisat (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : ahmetulusoy@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora İKTİSAT (DR) 1993
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 1989
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans İKTİSAT BÖLÜMÜ 1984

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İKTİSAT BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017
MALİYE BÖLÜMÜ PROFESÖR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2004

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Türkiye'de kamu finansmanında İslami finans alternatifi: Sukuk Doktora 2018 Tamamlandı
Yerel vergi sistemlerinin karşılaştırmalı analizi: Türkiye'deki belediyelerin finansmanı açısından bir model önerisi Doktora 2018 Tamamlandı
Sermaye kaçışının yaşanmasında vergi politikasının belirleyici rolü: Türkiye örneği Doktora 2006 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Kamu borç yönetimin para ve maliye politikaları ile koordinasyonu: Türkiye örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yenilenebilir enerji kaynakları açısından vergisel teşvikler: Türkiye değerlendirmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Mali disiplini sağlamada faiz dışı denge ve ekonomik etkileri: Türkiye örneği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Tükiye'de menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ve bazı OECD ülkeleri ile karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özelleştirme ve ÇAYKUR Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Eğitim ve sağlık harcamalarının gelir dağılımı üzerine etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'deki e-belediye uygulamalarının etkileri: Trabzon örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Türkiye'de kamu harcamaları enflasyon ilişkisinin analizi (1990-2012) Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Türkiye'deki belediyelerin mali özerklik açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Dış borçlanma ve finansal kriz ilişkisi bağlamında Türkiye'deki krizlerin analizi (1994-2001) Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde vergi teşviklerinin rolü ve Türkiye örneği Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Türkiye'de iç borçların sürdürebilirliği Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı
E-devlet'te kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı
Türkiye`de kamu mali yönetiminde reform gereği ve alternatif bir yapılanma önerisi Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Türkiye`de bankacılık sektörünün yapısı krizler ve yeniden yapılandırılması Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Belediye hizmetlerini özelleştirme uygulamalarının hizmet etkinliği açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Türkiye`de sosyal güvenlik sisteminin sorunları ve alternatif bir çözüm önerisi olarak özelleştirme Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Türkiye`de uygulanan maliye politikalarının sermaye merkezleri üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
1980 sonrası Türkiye`de uygulanan faiz politikalarının yatırım, tasarruf, kamu açıkları ve enflasyon üzerindeki etkisinin analizi Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Gümüşhane, Rize ve Trabzon illeri orman köylerinin sosyo-ekonomik yapıları ve kalkındırılabilmeleri için uygulanacak modeller Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Döviz kuru politikası-ihracat ilişkisinin Türkiye açısından incelenmesi Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
SUKUKUN İKİNCİ EL PİYASA SORUNU Özgün Makale 2016
FAİZ DIŞI DENGENİN EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNEETKİSİ Özgün Makale 2016
TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARIENFLASYON İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ 1990 2015 DÖNEMİ Özgün Makale 2016
BORÇ DEFLASYONU TEORİNİN GELİŞİMİ VE AVRUPA DA BORÇ DEFLASYONUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Özgün Makale 2015
Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi Türkiye de Yüksek Öğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici Etkisi Özgün Makale 2015
Avrupa Borç Krizi ve Türkiye için Öneriler Özgün Makale 2014
İç Borçlanma ve Enflasyon Etkileşimi Türkiye Örneği Özgün Makale 2014
Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi Özgün Makale 2013
Vergi politikasının mali amacının karşılanmasında vergi cennetleri ve offshore finansal merkezlerin rolü Özgün Makale 2009
Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi Özgün Makale 2009
Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği Özgün Makale 2006
Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri Özgün Makale 2001
Türkiye de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi Özgün Makale 1996

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Mahalli İdareler Ders Kitabı Tümü Ulusal Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş. 2014
İktisadın HYP leri Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Derya Kitabevi 2014
Devlet Borçlanması Ders Kitabı Tümü Ulusal Yazarın Kendi Yayını 2014
Maliye Politikası Ders Kitabı Tümü Ulusal Derya Kitabevi 2013
Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Seçkin 2010

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YEREL YÖNETİMLER EKONOMİSİ Doktora 2016-2017 Türkçe 3
MAHALLİ İDARELER MALİYESİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
KAMU FİNANSMAN POLİTİKALARI Doktora 2016-2017 Türkçe 3
KAMU EKONOMİK ANALİZ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
DEVLET BORÇLARI EKONOMİK ANALİZİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
DEVLET BORÇLARI (2. ÖĞRETİM) Lisans 2016-2017 Türkçe 4
DEVLET BORÇLARI Lisans 2016-2017 Türkçe 4
Yerel Yönetimler Ekonomisi Doktora 2015-2016 Türkçe 3
Kamu Ekonomik Analiz Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Devlet Borçları (2. Öğretim) Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Devlet Borçları Lisans 2015-2016 Türkçe 4
Devlet Borçlarının Ekonomik Etkileri Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Mahalli İdareler Maliyesi Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Mahalli İdareler Maliyesi Lisans 2013-2014 Türkçe 4

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Çay Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği ULUSLARARASI -

Adı Kapsam Tür Yıl
Türkiye de Mali Disiplin Dönemlerinin Analizi, 3. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 30.10.2016
Türkiye de Sukuk Sertifikalarının Kamu Finansmanında Kullanımı Genel Bir Değerlendirme, International Congress on Islamic Economics and Finance Uluslararası Tam metin bildiri 29.12.2015
Lack of standardization in sukuk market, 2. International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF2016) Uluslararası Özet bildiri 25.12.2016
Avrupa Borç Krizinin Makroekonomik Etkileri ve Türkiye, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2015 Uluslararası Tam metin bildiri 20.10.2015
Türkiye de Devlet Sukuku İhraçları ve İhtiyacı, 2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 20.09.2016
Küresel Kriz ve Avrupa Birliğinin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme, 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 19.03.2015
Küresel Kriz ve AB nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme, 28. Türkiye Maliye Sempozyumu Küresel Kriz ve Maliye Politikaları Ulusal Tam metin bildiri 16.05.2014
Wagner Yasasının Türkiye de Kamu Harcamalarının Ekonomik Ayırımına Göre Geçerliliği, XII. Türkiye Maliye Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 15.01.1998
ÇORUM DA İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ, Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 14.10.2016
Türkiye nin E Devlete Geçiş Zorunluğu, I. Ulusal Bilgi ve Yönetim Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 10.05.2003
Sukukun Vergilendirilmesi, International JointConference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF) Uluslararası Özet bildiri
Sukuk Neden Vadeye Kadar Elde Tutuluyor, 4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO-2016) Uluslararası Özet bildiri
Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu Türkiye Pratiği, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Uluslararası Özet bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ Üye 2001 -
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ Üye 2000 -

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü 2012
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2004 2007
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1998 2011
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ Bölüm Başkan Yardımcısı 1993 1995
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1993 1998