Yerleşkeler

Prof. Dr. Mehmet Kerem DOKSAT

Prof. Dr. Mehmet Kerem DOKSAT
Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : MehmetKeremDOKSAT@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Tıpta Uzmanlık DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1990
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Lisans 1989

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Ergenlik dönemindeki bireylerin madde kullanım eğilimleri ile öz yeterlik inançları ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI ALMIŞ İLKOKUL DÖNEMİ ÇOCUKLARINDA AKRAN ZORBALIĞININ ÇOCUKLUK ÇAĞI DEPRESYONUNA ETKİSİ (ÖRNEKLEM: İSTANBUL/BAĞCILAR İLÇESİ) Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Sosyal fayda projelerinde gönüllü çalışan üniversite öğrencilerinde mutluluk ve psikolojik yardım aramaya gönüllülük düzeylerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerinde denetim odağı inancının umutsuzluk düzeylerine etkisi: Avcılar-Beylikdüzü örneklemi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Yetişkinlerde ait olma ihtiyacı, psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Menopoza giren 45 yaş üstü evli kadınların depresyon düzeyleri, evlilik çatışmaları ve evlilikte problem çözme becerilerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Gebelikte alınan doğuma hazırlık eğitimi, algılanan sosyal destek ve sosyodemografik faktörlerin prenatal ve postpartum depresyona etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Multipar gebelerin özbakım gücünün anksiyete ve benlik saygısına etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış ve almamış çocukların ebeveynlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı, mükemmeliyetçilik ve manevi gelişim kavramları açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ailesel Akdeniz Ateşi tanısı almış bireylerin, depresyon düzeyleri, yeti yitimi ve intihar olasılığının incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Görücü usulü evlenen ve flört ederek evlenen çiftlerin duygusal farkındalık ve duyguları ifade etme düzeylerinin evlilik doyumuna etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sosyal görünüş kaygısının yeme tutumları ile ilişkisinin cinsiyet açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ortaokul öğrencilerinin sosyal destek algılarıyla ilgili olarak sınav kaygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sanal aldatmanın depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisinin incelenmesi Denizli örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerin ve ebeveynlerinin, geniş otizm fenotipi ve aleksitimik özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ailesiyle veya yurtta yaşayan üniversite öğrencilerinin özgüven ve sosyal uyum açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
İletişim becerileri ile yetişkinlerdeki bağlanma biçimlerinin psikopatoloji belirtileri arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Açılım yapmış gay ve lezbiyen birey ailelerinin geçirdiği evrelerin aile sistem teorisine göre açıklanması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocuklukta aile içi fiziksel şiddete maruz kalmış ve kalmamış ergenlerde, öğrenilmiş güçlülük ve öfke kontrol düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Boşanmış ailelerin kız çocuklarında yeme tutumu bozukluğunun incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İlaç tedavisi ve alternatif yöntemlerin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarda anksiyete ve yaşam kalitesine etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Annelerdeki çocuk yetiştirme tutumlarının ilköğretim çağındaki çocuklarda karşılaşılan davranış problemlerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kronik böbrek yetmezliği olup hemodiyaliz alan 20-65 yaş arası bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, bireylerin mutluluk düzeyleri ve yakın ilişkilerdeki yaşantıları üzerindeki etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Psikoloji bölümü öğrencileri ile farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin empati düzeyleri, iletişim becerileri ve stresle başa çıkma tarzlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocukluk döneminde aile içinde yoğun tartışma ortamını deneyimlemenin, yetişkinlik döneminde kişilerin evliliklerinde problem çözme becerilerine olan etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Analyzing the relation between adhd diagnosed childrens school adherence and perceived academical participation of parents and teachers Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin duygularını ifade etme, öznel iyi oluş ve anne babalarının tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEM ÇÖZME ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış 5-6 yaş çocukların ebeveyn tutumlarının sosyal duygusal uyum düzeylerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dislektik bireylerin ebeveynlerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve psikiyatrik belirtiler Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların bağlanma stilleri ve okul bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Okul öncesi dönemdeki çocukların mizaç özellikleri, alıcı dil ve dikkat becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
18-60 yaş arası sedef hastalığı tanısı almış bireylerin; depresyon ve sosyal kaygı düzeyi ile 18-60 yaş arası sedef hastalığı tanısı almamış bireylerin; depresyon ve sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış çocuklar ile öğrenme bozukluğu tanısı almış 6-8 yaş çocukların görsel algı becerilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Obsesif kompulsif bozukluğu tanısı konmuş çocuk ve ergenlerin ebeveynlerindeki psikopatolojik belirtileri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında yaşam kalitesi ve etkileyen değişkenler Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Lise öğrencilerinin anne-baba tutumlarının öğrencilerin sosyal problem çözme becerilerine ve depresyon düzeylerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Otistik çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal desteğe göre umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
8. sınıf öğrencisi olup obsesif kompulsif bozukluk teşhisi almış olan çocuklarda sınav kaygısı bozukluğu oranının sıklığının değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sosyal yardım alan bireylerin depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Bedensel ve/veya zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinde depresyon ve kaygı Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
25-40 yaş arası evli erkeklerle evli olmayan erkeklerde, kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ayrılma anksiyetesi belirtisi gösteren çocuklarda kaygı ve depresyon düzeyinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Evlilik ilişkisi içerisinde çiftler arasında cinsel doyumun, evlilik uyumu ve benlik saygısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kadınların toplumsal rolleri ve stres Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İstanbul'da okuyan lise öğrencilerinin depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve bazı parametrelere göre farklılıklarının incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk uyruklu öğrencilerin özgüven düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Primer başağrısı hastalarında psikiyatrik komorbidite taranması Tıpta Uzmanlık 2001 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinde Mükemmeliyetçilik ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Özgün Makale 2018
Relatıonshıp Between Child Rearıng Attıtudes of Mothers and Behavıoral Problems in Primary School Children” Özgün Makale 2018
Post traumatic stress disorder and posttraumatic stress symptoms in parents of children with cancer A review Özgün Makale 2011
Severe Liver Enzyme Elevations after Three Years of Olanzapine Treatment a case report and review of olanzapine associated hepatotoxicity Özgün Makale 2006

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yetişkin Psikopatolojisi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Klinik görüşme ve semiyoloji Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Klinik görüşme ve semiyoloji Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Klinik görüşme ve semiyoloji Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Klinik görüşme ve semiyoloji Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2

Adı Kapsam Tür Yıl
The Study Of Broad Autism Phenotype And Alexithymia Properties In Adolescents With Substance Use Disorder And Their Parents, 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 01.05.2017

Adı Üyelik Durumu Yıl
International Society of Bipolar Disorders Üye 2006
American Psychiatric Association Üye 2000
Türkiye Psikiyatri Derneği Üye 1998
Türk Algoloji Derneği Üye 1998

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Psikyatrik muayenehane hekimiii Muayenehane 2000