Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Programı

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı

Genel Tanım

Beykent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı ‘Güzel Sanatlar’ alanında açılmış bir programdır. Program sanat ve tasarım alanında özgün ve yenilikçi bir eser ve tez çalışmasını kapsamaktadır.

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı 2017 yılında açılmış olup, sanat ve tasarım alanında ileri düzey akademik ve teorik bilgilere dayalı tezli bir derece programıdır.

Çağdaş uluslararası standartlara göre çalışmalar ve tezler, alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığı ile sürdürülür.

Sanatta Yeterlik derecesi, bilgi ve uygulamaya yoğunlaşan, özgün ve alana önemli katkılar oluşturan yoğun bir araştırmanın başarıyla tamamlanması ardından verilir.

Kazanılan Derece

Beykent Üniversitesi Sanat ve Tasarım ABD – Sanatta Yeterlik Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Sanata Yeterlik Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı, günümüz sanat ve tasarım disiplinlerinin tümünü içinde barındıran oldukça zengin ve çeşitliliğe dayalı araştırma alanlarını içermektedir. Özellikle farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki disiplinlerarası etkileşim ve uygulamalar, programın temel araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu alanlar genel olarak, Dijital Tasarım (Animasyon, Hareketli Grafikler, Film ve Görsel Etki Tasarımı), Grafik Tasarım (Masaüstü Yayıncılık, Ambalaj Tasarımı, Geleneksel Baskı Teknikleri vb), Görsel İletişim Tasarımı (Semiotik, Göstergebilim, Yeni Medya Uygulamaları) , Ürün Tasarımı, Etkileşim Tasarımı (Web ve Mobil Uygulama Tasarımları, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Tasarımı, Oyun ve Arayüz Tasarımı) Görsel Sanatlar (Resim, Enstalasyon, Karışık Teknikler, Mekansal Tasarımlar) gibi konuları kapsamaktadır.

Özellikle dijital ağırlıkta eserlerin üretildiği programda öğrencilere bu imkanı sağlayan son teknoloji yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır.Öğrencilerin ders içi ve dışı sanatsal ve tasarım odaklı etkinliklerde aktif olarak görev alması mümkündür. Ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen seminer, atölye, sergiler aracılığıyla öğrenciler araştırma ve çalışmalarını paylaşma imkanı bulmaktadırlar.

Temel Program Kazanımları

Sanat ve Tasarım alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakimiyet, pratik uygulama becerisi ve bu bilgi ve deneyimleri öğretebilmek

Disiplinlerarası etkileşim ile farklı alanlardan daha önce sentezlenmemiş teori ve pratik çalışmaları özgün araştırmalar ve eserler olarak ortaya koyabilmek

Sanat ve Tasarımın çok kültürlü yapısına uygun evrensel düzeyde anlaşılır ve etkisi olan eserler üretebilmek

Sanat ve Tasarımda özgün düşünce ve özgürlükçü anlayışın izinde, sadece sonuca değil yaratıcılık ve üretim sürecine de değer veren bütünleşik bir anlayışa sahip olabilmek

Sanat ve Tasarımın bugün ve yarınını oluşturan temellerin geçmişteki izlerini doğmatik olmayan kaynaklara göre kavrayabilme ve yorumlayabilmek

Sanat ve Tasarım ürünlerinin , ulusal ve evrensel boyutta toplum üzerindeki etkilerini tarihsel, endüstriyel ve teknolojik bağlamda tespit edebilmek.

Sanat ve tasarım alanındaki küreselleşme etkisi altında tektipleşmeye karşı, yerel ve kültürel farklılıkları destekleyecek bilinç ve uygulama deneyimlerine sahip olmak.

Sanat ve tasarım alanında yeni teknolojilerin eser üretimine olan etkilerini sorgulayabilmek, eleştirebilmek ve uygulayabilmek için yeterli donanım ve deneyime sahip olmak.

Gelecekte sanat ve tasarımın değerini, insan odaklı ve sürdürülebilir sanat ve tasarım uygulamaları üzerinden vurgulayabilmek.

Özellikle eğitimin dijital ve çevrimiçi ortamlara göre yeniden kurgulandığı bu dönemde bireysel ve toplumsal bazda dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme hakim olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Özellikle diğer anabilim dallarıyla kıyaslandığında nispeten yeni olan bu programdaki temel amaç alana hem teori hem de pratik yönlerden hakim, bu bilgi ve deneyimlerini sonraki kuşaklara aktarmaya istekli akademisyenler yetiştirmektir.

Program mezunları, ileri düzey tasarım ve sanat üretimi konusunda derinlemesine yaptıkları araştırmalar ile yerel ve küresel çapta eserlere imza atabilirler.

x