Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Programı

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı

Beykent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı ‘Güzel Sanatlar’ alanında açılmış bir programdır. Program sanat ve tasarım alanında özgün ve yenilikçi bir eser ve tez çalışmasını kapsamaktadır.

Kuruluş
Beykent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Programı, 25.08.2011 tarihinde kurulmuştur. Günümüz sanat ve tasarım disiplinlerinin tümünü içinde barındıran oldukça zengin ve çeşitliliğe dayalı araştırma alanlarını içermektedir. Özellikle farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki disiplinlerarası etkileşim ve uygulamalar, programın temel araştırma konuları arasında yer almaktadır.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Derecesi

Derecenin Düzeyi
Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi)

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (altıncı düzey) veya tezli yüksek (yedinci düzey) diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı, günümüz sanat ve tasarım disiplinlerinin tümünü içinde barındıran oldukça zengin ve çeşitliliğe dayalı araştırma alanlarını içermektedir. Özellikle farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki disiplinlerarası etkileşim ve uygulamalar, programın temel araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu alanlar genel olarak, Dijital Tasarım (Animasyon, Hareketli Grafikler, Film ve Görsel Etki Tasarımı), Grafik Tasarım (Masaüstü Yayıncılık, Ambalaj Tasarımı, Geleneksel Baskı Teknikleri vb), Görsel İletişim Tasarımı (Semiotik, Göstergebilim, Yeni Medya Uygulamaları) , Ürün Tasarımı, Etkileşim Tasarımı (Web ve Mobil Uygulama Tasarımları, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Tasarımı, Oyun ve Arayüz Tasarımı) Görsel Sanatlar (Resim, Enstalasyon, Karışık Teknikler, Mekansal Tasarımlar) gibi konuları kapsamaktadır. Özellikle dijital ağırlıkta eserlerin üretildiği programda öğrencilere bu imkanı sağlayan son teknoloji yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin ders içi ve dışı sanatsal ve tasarım odaklı etkinliklerde aktif olarak görev alması mümkündür. Ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen seminer, atölye, sergiler aracılığıyla öğrenciler araştırma ve çalışmalarını paylaşma imkanı bulmaktadırlar.

Temel Program Kazanımları

  1. Sanat ve Tasarım alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakimiyet, pratik uygulama becerisi ve bu bilgi ve deneyimleri öğretebilmek
  2. Disiplinlerarası etkileşim ile farklı alanlardan daha önce sentezlenmemiş teori ve pratik çalışmaları özgün araştırmalar ve eserler olarak ortaya koyabilmek
  3. Sanat ve Tasarımın çok kültürlü yapısına uygun evrensel düzeyde anlaşılır ve etkisi olan eserler üretebilmek
  4. Sanat ve Tasarımda özgün düşünce ve özgürlükçü anlayışın izinde, sadece sonuca değil yaratıcılık ve üretim sürecine de değer veren bütünleşik bir anlayışa sahip olabilmek
  5. Sanat ve Tasarımın bugün ve yarınını oluşturan temellerin geçmişteki izlerini doğmatik olmayan kaynaklara göre kavrayabilme ve yorumlayabilmek
  6. Sanat ve Tasarım ürünlerinin , ulusal ve evrensel boyutta toplum üzerindeki etkilerini tarihsel, endüstriyel ve teknolojik bağlamda tespit edebilmek.
  7. Sanat ve tasarım alanındaki küreselleşme etkisi altında tektipleşmeye karşı, yerel ve kültürel farklılıkları destekleyecek bilinç ve uygulama deneyimlerine sahip olmak.
  8. Sanat ve tasarım alanında yeni teknolojilerin eser üretimine olan etkilerini sorgulayabilmek, eleştirebilmek ve uygulayabilmek için yeterli donanım ve deneyime sahip olmak.
  9. Gelecekte sanat ve tasarımın değerini, insan odaklı ve sürdürülebilir sanat ve tasarım uygulamaları üzerinden vurgulayabilmek.
  10. Özellikle eğitimin dijital ve çevrimiçi ortamlara göre yeniden kurgulandığı bu dönemde bireysel ve toplumsal bazda dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme hakim olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Özellikle diğer anabilim dallarıyla kıyaslandığında nispeten yeni olan bu programdaki temel amaç alana hem teori hem de pratik yönlerden hakim, bu bilgi ve deneyimlerini sonraki kuşaklara aktarmaya istekli akademisyenler yetiştirmektir. Program mezunları, ileri düzey tasarım ve sanat üretimi konusunda derinlemesine yaptıkları araştırmalar ile yerel ve küresel çapta eserlere imza atabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda Doktora Sonrası programlarına başvurabilir.

x