Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Süre

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Ancak almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans proje

çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, dört yarıyıllık süreden önce de mezun

olabilirler. Yüksek lisans eğitimi kredili dersleri, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde

tamamlanır. Bu süre içinde derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye öğrencinin ve

danışmanın yazılı talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim

kurulu kararıyla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya tüm derslerini

tamamladığı halde, derslerinin başarı notu en az 70 (CC) olmayan öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği

üzere dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan ve/veya proje

değerlendirmesinde “düzeltme” alan bir öğrenciye, öğrencinin ve danışmanının yazılı

talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun

kararı ile en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir.

(4) Proje düzeltme süresi dahil ek sürelerle birlikte tezsiz yüksek lisans süresi, en çok altı

yarıyıldır. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Ancak başarısız olan öğrencinin, enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

(5) Proje çalışmasına düzeltme verilen bir öğrencinin projesinin düzeltmeler sonrası

değerlendirilmesinde başarısız olması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.’

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

Süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, dört yarıyıllık süreden öncede mezun olabilirler. Yüksek lisans eğitimi kredili dersleri, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Bu süre içinde derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, öğrencinin ve danışmanın yazılı talebi, ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan

veya tüm derslerini tamamladığı halde, derslerinin başarı notu en az 70 (CC) olmayan

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını birinci

fıkrada belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma

sınavına giremeyen bir öğrenciye, öğrencinin ve danışmanının yazılı talebi, ilgili enstitü

anabilim/ana sanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezini

savunması için en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir.

(4) Tez düzeltme süresi dahil ek sürelerle birlikte tezli yüksek lisans programı

tamamlama süresi, en çok altı yarıyıldır. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine

getiremeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Ancak, başarısız olan öğrencinin, enstitü

ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

(5) Tez savunma sınavında tez çalışmasına düzeltme verilen bir öğrencinin, düzeltmeler

sonrası girdiği tez savunma sınavından da başarısız olması halinde, enstitü ile ilişiği

kesilir.’

 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 (Resmi Gazete 21 Ağustos 2009 tarih ve 27326 sayı)