FBE     500      YÜKSEK LİSANS TEZİ / Kredisiz – Zorunlu / ( 0.0.0 )
FBE     501      YÜKSEK LİSANS PROJESİ / Kredisiz – Zorunlu / ( 0.0.0 )
FBE     502      YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ / Kredisiz – Zorunlu / ( 0.0.0 )

FBMI  500      YAPI FİZİĞİ TASARIM İLKELERİ /Seçme / ( 3.0.3 )

Mekanlarda fiziksel çevre ve konfor koşulları; tasarımda fiziksel çevre koşullarını belirleyen mimari akustik (hacim akustiği ve gürültü denetimi), ısı-nem, aydınlatma, güneş düzenleme;  kapalı ve açık mekanda akustik, iç ve diş yapı gürültüleri ve gürültü denetim ilkeleri;  ısı – sıcaklık - nem kavramları: yapılarda ısı kaçışlarının önlenmesi; aydınlatma kavramları: aydınlatma tasarımı ve mimarlık ilişkisi, aydınlığın niceliği ve niteliği, değişik işlevli hacimlerde yapma aydınlatma düzenleri, renk; yapı gölgesinin gölge eğrileri yöntemi kullanılarak belirlenmesi; güneş düzenleme.

 

FBMI 501 MEKANIN TANIMLANMASI / Seçme /( 3.0.3 )
Ders, tarih içinde mimari mekana genel bir bakiş çerçevesi çizerek, mekanı kavrama ve değerlendirme anlayışı olusturmayı  amaçlamaktadır.

FBMI 502 RÖLÖVE ve RESTORASYON TEKNİKLERİ /Seçme / ( 3.0.3 )

Bu derste geçmişten günümüze intikal eden her türlü tarihi eserin tesbitinde kullanılan geleneksel yöntemlerin yanı sıra günümüzde bilgisayar programları ile yapılan tesbitlerin tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanmaktadır.Yapılan rölövelerin ışığında rekonstrüksiyon ve restorasyon çalısmalarının nasıl yapılacağı ve günümüzde ne gibi tekniklerin kullanıldığı da ders kapsamındadır.

FBMI 503 ÇEVRESEL ETKENLER ve RİSK YÖNETİMİ /Seçme / ( 3.0.3 )
Çevre kirliliği, toprak – hava- su kirliliği, katı atıklar, kimyasal atıklar, vb; risk yönetimi ilkeleri, risk faktörleri, risk tahmini, risk değerlendirme, riskin azaltılması; insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerin tahmini ve yönetimi.

FBMI 504 ÇEVRE TASARIMI ve PLANLAMA /Seçme /( 3.0.3 )
Mimari tasarımın çevre boyutunu ortaya koymak, çevrenin yeniden üretilme sürecini belirleyen dinamikleri ortaya çıkarmak, çevresel aktörleri tanımlamak ve tasarım ve planlama sürecindeki değişen rollerini saptamak dersin amacını olusturmaktadır.

FBMI 505 GÜNEŞ ENERJİSİ ve EDİLGEN TASARIM /Seçme /( 3.0.3 )

Ders, bina üretimi ve kullanımında enerji tüketiminin ve çevresel kirliliğin azaltılması için yapma çevrenin pasif enerji kaynağı olan güneş enerjisi dikkate alınarak tasarlanması için gerekli enformasyonun aktarımını içerir. Uygulamalı bir ders olup, edinilen bilgilerin bir konut projesi ölçeğinde uygulanması hedeflenmektedir.

FBMI 506 TARİHİ ÇEVRE KORUMA ve TASARIM SORUNLARI /Seçme /( 3.0.3 )
Korunmaya değer tarihi çevrelerin özgün mimarisini yaratan kentsel, yapısal ve sosyo - kültürel özelliklerinin belirlenmesi için kullanılacak analiz ve belgeleme yöntemlerinin irdelenmesi ya da eski yapıya yeni ek getirirken gözönüne alınması gereken temel ilke ve veriler ile  farklı tarihi yapı gruplarının yeniden islevlendirilmesi konularını kapsamaktadır.

FBMI  507 BİNA TASARIMINDA SAGLIK ve GÜVENLİK /Seçme /( 3.0.3 )
Saglık ve güvenlik kavramları, kullanıcı sağlığı, çevre sağlığı, binadan kaynaklanan sağlık sorunları (sağlıksız bina sendromu, lejyoner hastalığı, vb), kullanıcı güvenliği, bina içi kazaları (kayma, denge yitirme, düsme, vb), elektrik sistemi güvenligi, yangın, doğal afet, sağlığa ve çevreye zararlı madde.

FBMI 508 MİMARİDE IŞIK /Seçme /( 3.0.3 )
Mekan - kullanıcı - gün ışığı ilişkisi; gün ışığının kullanımı, mekanın ışık gereksiniminin karsilanması ve kütle yüzey ara kesitinde mekanin sanat degerine katkılarda bulunma; ışık kavramının mimarlık felsefelerindeki yerinin irdelenmesi, mimarlarin ışık hakkındaki görüşleri, tasarımları, bu konuların grup ortamında tartışılması; tasarımların ışık açısından hissedilebilmesi ve daha iyi anlaşılması için maket çalışmaları. Alan çalışması: İstanbul Haliç’te seçilen mekanların ışıkla ilgili olarak irdelenmesi.

FBMI 509 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ /Seçme/( 3.0.3 )

Mimarlık inşa edilmiş çevrenin temel belirleyicisidir. Mimarlık hem toplum ve kültürel yapının sentezinin hemde bu yapıdaki değişimin göstergesidir. Bu yönü ile mimarlık,  çevre, toplum ve insandan etkilenir ve toplumu etkiler. Bu etkilesim çerçevesinde çevre psikolojisi, mekanın insan psikolojisi üzerine etkilerinin incelenmesini, çevrenin algılanması ve değerlendirilmesini ve toplumsal yapının temel özellikleri ve mekan ile iliskilerini konu edinmektedir.

FBMI 510 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ /Seçme / ( 3.0.3 )
Tasarımından, kullanım ve yokolusuna kadarki süreçlerde binanın çevre üzerindeki etkisinin; enerji kullanımının, yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynak kullanımının, küresel ısınmada etkisinin sürdürülebilirlik kavramıyla irdelenmesi hedeflenmektedir. Ekolojik yapı, Yeşil yapılar vb. yapıların tanıtılması ve çesitli örnekler üzerinde inceleme.

FBMI 511 GEÇMİŞTEN GELECEĞE TİCARET YAPILARI /Seçme /( 3.0.3 )
Dersde, kentlere organik bütünlük katan, kentsel mimarinin sosyal kademelenmesinde ön plana çikan ticaret yapılarının, tarihsel süreç içinde kaydettiği degişimler üzerinde durulacaktır. Ticari kültüre ve ekonomik, teknolojik düzeye göre çesitlenen, zenginleşen ticaret yapıları karumlar, vabartumlar, agoralar, forumlar, arastalar, bedestenler, örtülü çarşılar, hanlar  v.d. örneklerle zaman-dizinsel bir düzen içinde ele alınarak anlatılacaktır.

FBMI 512 ANADOLU YERLEŞİMLERİNDE KONUT /Seçme /( 3.0.3 )
Dersde, fiziki koşullarıyla yaşamaya çok elverişli olduğu için insanlık geçmişinin tüm evrelerine tanıklık eden Anadolu topraklarında “konut”un olusum, gelişim ve değişimleri ele alınacaktır. Zaman-dizinsel bir düzen içinde, prehistorik çağın yalın örneklerinden geleneksel Türk konutuna uzanan çizgide megaron, bit-hilani, peristilli, atriumlu v.d. tipler, zamana, mekana ve kültürlere bağlı olarak uğradığı degisimler, malzeme, teknoloji, biçim, cephe, mekan düzeni v.d. yönleriyle analojiler yapılarak anlatılacaktır.

FBMI 513 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ /Seçme /( 3.0.3 )

Bilimsel düşünce tarihi, bilimsel yöntemin temel ilkeleri, bilimsel araştırma türleri,  bilimsel araştırma tasarımı,  veri toplama, evren ve örneklem, bilimsel atif, hipotez testleri  dersin içerigini olusturmaktadir.

FBMI 514 GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ /Seçme /( 3.0.3 )
Geleneksel konutların plânlama ilkeleri, yöresel özellikler, malzeme ve insaat teknikleri, cephe düzenleri ile odanin işlevsel ve fiziksel biçimlenmesi konularının irdelenmesini kapsamaktadır.

FBMI 515 BİNA MORFOLOJİSİ /Seçme /( 3.0.3 )
Ders, tarihte şehir morfolojisinin gelişiminin genel bir çerçevesini çizerek tipolojiler ve yapı tipleri ile ilgili bir öngörü olusturmayı amaçlamaktadır.

FBMI 516 KENTLEŞME ve GÖÇ /Seçme /( 3.0.3 )

Kent, kentleşme, kentlileşme, kentleşmenin tarihçesi, gelişme ve kalkınma, ekonomik ve sosyal büyüme, denge ve dengesizlik, ülkemizde kentleşme politikaları, kentleşme ve göç ilişkisi, iç göç ve sonuçları, Türkiye’de planlı dönem ve sonuçları.

FBMI 517 EKOLOJİ, SÜRDÜRÜLABİLİRLİK ve YAPMA ÇEVRE /Seçme /( 3.0.3 )
Ekoloji, Eko-sistem, çevre, çevre –sistem, canlı ve cansız çevre, doğal ve yapma çevre, fiziksel ve sosyal çevre; doğal ve yapay kaynaklar, çevre kirliği ve kaynak yitimi, atık yönetimi; atık azaltılması, yeniden kullanım, dönüşüm; sürdürebilirlik.

FBMI 518 YAPI MALZEMELERİ ve BİLEŞENLERİ /Seçme /( 3.0.3 )
Dersin amacı yapının fiziksel bünyesinde yer alan malzeme ve bileşenlerin, yapı ana ve alt fonksiyonları kavramları aracılığı ile mimarlık teknolojisi bilimsel yaklaşımı ekseninde tanıtılması ve bu konularda ögrencinin kültür ve bilgi birikiminin arttırılmasıdır.

FBMI 519 YAPISAL KUSURLAR /Seçme /( 3.0.3 )
Mekansal kusurlar: boyutsal, oransal, işlevsel, vb; yapısal kusurlar: çökme, çatlama, kırılma, bozulma, çürüme, vb; çevresel kusurlar: görme (ışık yansıması, parlama, kararma, yanlıs renk, vb); duyma (gürültü, yetersiz ses yansışımı, akustik kusurlar, vb); atmosferik (iç hava niteliği, nem, hava akımı, ışısal konforsuzluk, vb); dokunma (keskinlik, kayganlık, pürüzlülük, soğukluk, sıcaklık, sertlik, yumusaklık, vb) ile ilgili kusurlar; donanım kusurları: elektrik, mekanik, haberlesme vb.

FBMI 520 YAPMA ÇEVREDE ENERJİ KORUNUMU /Seçme /( 3.0.3 )
Bu ders kapsaminda bina kabugunu çevreleyen dis etmenlere bagli olarak, bina içinde eylemlerin gerçeklestirilmesi için, ihtiyaç duyulan konfor kosullarini en az enerji tüketimiyle saglayan ve filtre görevini yerine getiren bir bina kabugunun tasarimi ve tasarim parametrelerinin irdelenmesi amaçlanmaktadir. Yapma çevrenin en uygun pasif iklimlendirme sistemleri ile birlikte tasarlanmasi gerekmektedir. Enerji korunumu kavrami ile birlikte pasif sistemlerden yararlanmak üzere dogal aydinlatma, isitma ve sogutma sistemlerinin tasariminda etkin olan parametrelerinin tanitilmasi hedeflenmektedir.

FBMI 521 BİNALARDA ÇEVRE DEĞERLENDİRME /Seçme / ( 3.0.3 )
Binanin yapısı ve bina sistemi, binanın iç ve dış çevresel özellikleri, binanın yaşam süreci, çevresel kirlilik ve uluslararası ölçütler, bina çevre değerlendirme modelleri, binaların çevresel performansının değerlendirilmesi.

FBMI 522 BİNA PERFORMANS SİLMÜLASYON YÖNTEMLERİ /Seçme / ( 3.0.3 )
Yapma çevrenin iklimlendirme enerjisi tasarrufunda etkili olan parametrelerinden birisi tasarimdir.  Bu dogrultuda derste, kabugun iklime göre tasarlanmasinda kullanilan yapi ve yapi alt sistemlerinin uygulama veya kullanimdaki performansinin degerlendirilmesine yönelik bilgisayar simülasyon yöntemlerinin tanitilmasi hedeflenmektedir.

FBMI 523 TASARIMDA MATEMATİKSEL ORAN ve ESTETİK /Seçme / ( 3.0.3 )
Çagdas bir eserin en önemli göstergelerinden biri estetik bir görünüme sahip olmasidir. Bu açidan dersin amaci, estetik kavramina geçmisten günümüze kadar geçen süreç içinde matematiksel kavramlarla bakmak ve çesitli matematiksel oranlama yöntemlerini bir uygulama üzerinden ögretmektir.

FBMI 524 ÇAĞDAŞ MİMARININ GELENEKSEL MİMARI İLE UYUM SORUNLARI /Seçme / ( 3.0.3 )

Yüzyıllardır devam eden geleneksel mimari günümüzde yerini çağdaş mimariye bırakmaktadır.  Korunabilen geleneksel mimari yaninda günümüz mimarisinin geleneksel unsurlardan faydalanarak nasıl şekillenebileceği örnekler üzerinden ögrenciye aktarılması ve tartısılması bu dersin amacıdır.

FBMI 525 MİMARİDE GÜRÜLTÜ DENETİM İLKELERİ /Seçme / ( 3.0.3 )

Gürültü sorunu, yapı içi ve yapı dışı gürültü kaynakları, gürültü denetimi; gürültü denetimine yönelik akustik bilgileri, hacim içi ve hacim dışı gürültü kaynaklarından yayılan seslerin değişik ortamlar içinde yayılış biçimi, gürültü denetimine yönelik planlama örnekleri; mikro ölçekten makro ölçeğe dogru, kaynakta, çevrede ve alıcıda gürültü denetimi; yapı içi ve yapı dışında kabul edilebilir gürültü düzeyleri; yüzeylerde sesin yutulması, yansıması ve geçmesiyle gürültü denetiminin ilişkisi; ses geçisi ve gürültü denetimi; havada ve katıda doğan seslerin denetim ilkeleri; gürültü düzeyini azaltmaya iliskin önlemler.

FBMI 526 MODERN ve POST-MODERN MİMARLIK KONULARI /Seçme /( 3.0.3 )
Ders, belirli mimarlar ve projeler aracılığıyla, modernizm ve post - modernizemle ilintili polemiklerin, post - modern döneme ilişkin mimarlık konularının tartışılmasını amaçlamaktadır.

FBMI 527 KONUT SORUNU ve POLİTİKALARI /Seçme /( 3.0.3 )
Bir barınak, yatırım aracı,  prestij simgesi ve sosyo - ekonomik gelişmişlik göstergesi olan konut olgusunun çok boyutlu özelliğinin mimari tasarımın sınırları üzerindeki etkisini incelemek dersin amacını olusturmaktadır.

FBMI 528 ANTİK ÇAĞ AÇIKHAVA ve TİYATRO YAPILARI / Seçme /( 3.0.3 )

Ortaya çıkışı yaklaşık yirmibeş yüzyıl öncelere dayanan açıkhava yapıları ve tiyatrolar biçimlendirme özellikleriyle; uzam-zaman açısından eski-yeni değişimlerinin minimum düzeyde oldugu yapılardır. Dersde; tiyatro, odeon, hipodron, stadyon gibi yapıların olusmasına yol açan sosyo-kültürel etmenler, işlev-biçim ilişkileri, konum, malzeme ve teknoloji özellikleri örnekler verilerek açıklanacaktır.

FBMI 529 RESTORASYON KURAMLARI ve UYGULAMALAR /Seçme / ( 3.0.3 )
Dersin amacı tarihi ve sanatsal değeri olan mimari yapıtların korunmasının, çağdas bir yasam felsefesinin parçası olarak kavranmasının sağlanması ve bu konudaki kuram ve değişik uygulamaların irdelenmesidir.

FBMI 530 Kültür ve Doga Varliklarini Koruma ve DegerlendIrme/Seçme/( 3.0.3 )
Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile doğal değerler kavramı ve bunların korunmalarının hangi amaçlara yönelik oldugunu, koruma – restorasyon ilişkisi, sit kavramı - sitlerin sınıflandırılması ve tarihi çevre kavramı ve tarihi çevrede yapılacak uygulamalar degerlendirilecektir.

FBMI 531 BİNA YÖNETİMİ (FM) /Seçme /( 3.0.3 )
Kullanıcı ve bina özellikleri; kullanıcı gereksinmeleri binanın mekansal, çevresel ve yapısal özellikleri: hareket ve iş akışı, teknik donanımlar, yapısal uygunluk; mekansal yenileme, işlevsel yenileme, bakım, onarım, vb. konular.

FBMI 532 TARİHİ YARIMADA’ DA İNANÇ YAPILARI /Seçme /( 3.0.3 )
Tarih boyunca hemen her kültürde özenle gerçeklestirilen, anıtsal nitelikli inanç yapıları, antik çağlardan beri Tarihi Yarımada’da silüetin belirleyicileri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Dersde, ilkçağ kaynaklarında “tepeleri beyaz mermer tapınak ve sunaklarla taçlanmıs” olarak betimlenen bu kentin tapınakları, kiliseleri ve camileri, inanç kültüründeki değişim ve dönüşümlere koşut islev-anlam ilişkileri içinde ele alınacaktır. Konum, kütle, malzeme, biçim, mekansal düzenleme ve bezeme özellikleriyle karakteristik örnekler esliğinde açıklanacaktır.

FBMI 533 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ ARASTIRMA /Seçme /( 3.0.3 )
Bilgi teknolojileri, bilgisayar ortamında bilgiye erisim, dogru ve yararlı bilgiye ulaşma.

FBMI 534 KENTLEŞME ve KONUT POLİTİKALARI /Seçme / ( 3.0.3 )

Göç, iç göç: nedenleri, siyasal, ekonomik ve sosyal sonuçları; göç ve kentleşme: sosyal / toplumsal değişim, adaptasyon, kentleşme süreci; fiziksel / kentsel degişim, konut sorunu, kentte konut politikaları, vb konular.

FBMI 535 ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPIM SİSTEMLERİ /Seçme /  ( 3.0.3 )

Yapıda endüstrileşme kavramı, malzemeler, üretim, tasima, montaj ve insaat tekniklerinin bu çerçevede ele alınması. Başlıca endüstriyel yapı sistemleri olan hafif ve ağır prefabrike sistemlerin analiz ve değerlendirilmesi. Hafif strüktürlü ve hafif elemanlardan oluşmus endüstriyel yapılarda diş kabuğun strüktüre entegre edilmesi gibi bina alt sistemlerinin yapıya entegrasyonu.

FBMI 536 YAPIM EKONOMİSİ /Seçme /( 3.0.3 )
Proje düzeyinde yapı ekonomisi kavram ve prensipleri. Yapı ekonomisine iliskin verilerin sunusu: brifing, tasarım ve yapı maliyetleri üzerindeki etkenler ve farklı yaklasımlar. Ön proje, yapım ve kullanım aşamaları boyunca isletme giderlerine yaklaşım. Bütçe planlaması ve kontrolü teknikleri ve farklı yöntemlerinin incelenmesi. Proje bütçesi, maliyet tahmini teknikleri ve bina işletmesi giderlerinin analizi.

FBMI 537 DAYANIKLILIK, BOZULMA ve HASAR /Seçme /( 3.0.3 )
Yapı malzemelerinin dayanıklılığı ve dayanıklılık testi. Yaygın kullanımı olan yapı malzemelerinde; metaller, beton, tugla, alçı, cam, plastikler üzerinde korozyon, ısı, nem ve yağmursuyu etkileri, çiçeklenme vb. bozulmalar.

FBMI 538 YAPI MALZEMELERİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİ /Seçme /( 3.0.3 )
Yapı malzemesinin yaşam zinciri ve çevresel etkileri: temin etme ve işleme, pazarlama ve insaatta kullanma, binayı kullanma, yıkım ve imha süreçlerinde doğal çevreye ve insan sağlığına etkiler; çevreye zararlı malzeme sınıflandırmaları, standartlar.

FBMI 539 MİMARİ ARASTIRMA / Zorunlu /( 3.0.3 )
Araştırmada farklı yaklaşım ve yöntemlere giriş; problem çözme, planlama, programlama, analiz, sentez ve değerlendirme yoluyla arastırma becerisinin gelistirilmesi ve bir mimari problemin çözümünü belirli bir işlem sırasını izleyerek gerçeklestirme.

FBMI 540  ARAŞTIRMA – ÖZEL KONULAR / Zorunlu / ( 3.0.3 )
Ilgi alanları: mimari tasarım, teori, mimarlık tarihi, mimari çevre denetimi ve teknoloji alanlarında seçilmiş belirli konulardır. Konu kapsamının arastırılması ve tanımlanmasına odaklanılacaktır. 

FBMI 541  MİMARLIK TARİHİ ve TEORİSİ / Zorunlu /( 3.0.3 )
Mimarlik tarihinde “Yirminci Yüzyıl”, öncesi ve sonrasını belirleyen tarihsel topografik ilişkiler içinde yeniden ele alınmaktadır. Ard zamanlı ve eş zamanlı ilişkiler çerçevesinde yirminci yüzyılın farklı yaklaşımları araştırılmakta, birbirleri ile olan diyalogları, iç içe geçmeler ve çarpışma noktaları ortaya konmaktadır. Süreklilik ve kopuşların keşfi, yüzyılın yeniden okunmasına olanak sağladığı gibi günümüzü de anlamayı kolaylastırmaktadır. Bu amaçla her hafta, seçilen kuram, kavram ve metod önerisi ile incelenmekte, tartışılmaktadır.

FBMI 542 MİMARLIKTA GÜNCEL KONULAR / Zorunlu / ( 3.0.3 )
Mimarlık kuram ve kavramlarında, son on yıllık dönem içinde gerçekleşen değişim ve yaklaşım farklılıklarının arastırılması amaçlanmaktadır. Yeni kuramların kavram ve metotları, günümüz ekonomik - toplumsal ve kültürel yapısı bağlamında tartışılmakta ve eleştirilmektedir. Bu amaçla her hafta seçilen tasarımlar güncel yaklaşımları bağlamında analiz edilmekte ve tasarımcının kullandığı kavramlar, dil ve içerik olarak incelenmekte, proje imajlarının analizleri yapılmaktadır.

FBMI 543 MİMARI TASARIM I / Zorunlu / ( 3.0.3 )

Tasarım çalısmaları ve seçilen kavramlar, teknik-ekonomik ve kültürel bağlam ile ilişkili olarak ortaya çıkan sorunsallar üzerine temellendirilir. Projelendirme alanı olarak seçilen yerleşkelerde geleneksel dokular makro ve mikro ölçeklerde yeniden okunur. Kuramsal düzlem ve kavramlar çerçevesinde gerçeklestirilen analizler projelendirmenin ön asamasini olusturur. Her hafta atölye okumalarına bağlı olarak sunuşlar gerçeklestirilir ve projelendirmenin birinci asaması olan raporlar hazırlanır.

FBMI 544 MİMARİ TASARIM II / Zorunlu /( 3.0.3 )

“Mimari Tasarim I Atölyesi”’nde belirlenen, program ve yer okumaları, seçilen teknoloji çerçevesinde projelendirilir. Atölyede, projelendirmede yaklaşım farklılıklarının  korunması ve elestirel ortamın olusturulması esastır. Proje üretim sürecinde ortaya çıkan zihinsel yoğunluğun kristalleşerek proje haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bireysel olarak hazırlanan proje ve raporu jüri önünde sunulur ve yeterlilik alınır. 

FBMI 545 KENTSEL TASARIM I / Zorunlu /( 3.0.3 )
Kentsel tasarım kavramı ve bileşenleri, çevre analizi (doğal sistemler, iklimsel özellikler, coğrafik özellikler, yoğunluklar, arazi kullanımı vb.) görsel analiz, değişik kuram ve kavramların analitik karşılaştırılması ve tartışılması, mekan kurgusu ve prensipleri, seçilen alanda analitik çalişmalar.

FBMI 546 KENTSEL TASARIM II/ Zorunlu / ( 3.0.3 )
Kentsel planlama sürecinde kentsel tasarım, kentsel tasarımda ilke ve politikalar, kentsel tasarımın tarihçesi, kentsel tasarımda ölçekler (alan, blok, merkez, komsuluk ünitesi, mahalle, sokak, avlu, koridor vb.), gözlem - analiz - degerlendirme ve sunum teknikleri.

FBMI 547 KENT TARİHİ ve TEORİSİ / Zorunlu / ( 3.0.3 )
Modern kentin ve planlama düşüncesinin evrimi; kente ilişkin tarih bilincinin olusturulması, kent olgusunun toplum tarihi alanındaki yerinin belirlenmesi; kentlerde dikey ve yatay katmanlaşmayı açıklama ve yorumlama, kente ilişkin envanter çalısmaları, kent sosyal sınıfları, kent ruhu ve kentin hukuki kimliğinin bir arada irdelenmesi.

FBMI 548 KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU / Zorunlu / ( 3.0.3 )
Kentsel mekan kurulusuna katılan öğeler ve bunların birbirleriyle etkileşimlerini anlamak, yapı - insan ve yapı - boşluk gibi kavramları kullanarak mekanın tanımını yapabilmek, kentsel mekana yönelik oluşturulan yaklaşımları tanıtmak. Kentsel mekan organizasyonunun temel girdilerinden olan kentte yaşanan aktiviteler ve yayanın kent yüzeyindeki hareketlerini incelemek.

FBMI 549 YAPIM TASARIM ve YÖNETİMİ (CDM) / Zorunlu / ( 3.0.3 )
Tasarım ve yapım süreçleri planlamasi: portfolyo ve yapılabilirlik (fizibilite) raporları, yatırımcı-tasarımcı-yüklenici sözleşmeleri; proje organizasyonu: iş akışı ve iş programları, risklerin (gecikme, değişme, anlasmazlık, mali kayıplar, vb) tahmini ve önlenmesi; tasarım ve yapımda nitelikli ürün elde etme, yönetmelik ve standartlar.

FBMI 550 MİMARİ TASARIM ve YÖNETİMİ (ADM)  / Zorunlu /( 3.0.3 )
Tasarım ve tasarım süreci yönetimi, toplam kalite yönetimi, yapı endüstrisinde bilgi yönetimi, teklif verme - alma yöntemleri, maliyet ve bütçe yönetimi, imar hukuku, standartlar, uluslararası tasarım – yapım süreçleri ve standartları.

FBMI 551 YAPI TEKNOLOJİLERİ I / Zorunlu /( 3.0.3 )
Yapı üretimi alanında olusan teknolojik değişiklikler, yeni kavram  ve gelişmeler; ahsap, çelik, cam, kompozit malzemelerin özellikleri ve sınırlamaları; üretim, yapım ve test  teknolojileri; hazır yapı elemanlarının monte edilmesi, birleşme ve toleransları; hızla gelişen teknolojiler, buluşlar ve teknoloji transferi; enerji, bina örtü sistemleri, çatı duvar örtüleri, kaplama,  giydirme, cam teknolojileri, vb.

FBMI 552 YAPI TEKNOLOJILERİ II / Zorunlu /( 3.0.3 )                                                                                             

İleri strüktür ve yapım sistemleri, nano teknolojiler.

FBMI 553 BİLİMSEL YAZI METODOLOJİSİ I / Zorunlu /( 3.0.3 )

Makale, Bildiri, Yüksek Lisans Tezi v.b. bilimsel yazı çesitlerinde; format, şekil ve mantık konuları tanıtılmakta ve örnekler üzerinde çalışarak incelenmektedir. Söz konusu incelemeleri takiben, ögrenciler bazı formatlarda yazı örnekleri hazırlamaktadırlar.

FBMI 554 BİLİMSEL YAZI METODOLOJİSİ II / Zorunlu /( 3.0.3 )
Bilimsel arastırmalarda kullanılan arastırma yöntemleri; anket hazırlama ve değerlendirme, sözlü görüşme formatları, bulgulariun karşılaştırılması ve değerlendirilmesi vb konular ele alınmaktadır.

FBMI 555 TURIZM YATIRIMLARINDA RESTORASYON UYGULAMALARI / Seçme/ ( 3.0.3 )
Ülkemizden ve dünyadan turizm amaçlı restorasyon uygulamaları incelenmekte ve analiz edilmektedir. Söz konusu analiz çalışmalarını takiben, turizm amaçlı restorasyon uygulamaları, “yatırım” yaklaşımı ekseninde ele alınmakta ve bu çerçevede bazı yaklaşım ve yöntemler tanıtılmaktadır.

FBMI 556 RENOVASYON UYGULAMALARINDA İÇ MİMARİ TASARIM İLKELERİ/ Zorunlu/( 3.0.3 )
Yapıda, taşıyıcı sistem, alt kabuk, yan kabuk, üst kabuk, yatay bölmeler, düşey bölmeler, düşey baglantı ana işlevlerinin korundugu; kullanma amacı değişikliğine bağlı olarak donatım, döşem (tesisat) ana işlevlerinin ve bazi iç mekan bitirmelerinin yenilenmesinin söz konusu oldugu durumlarda iç mimari tasarımın parametreleri ve ilkeleri incelenmektedir.

FBMI 557 RESTORASYON - REKONSTRÜKSİYON UYGULAMALARINDA YAPI ELEMANLARI/YAPIMALZEMELERİ /Seçme /( 3.0.3 )

Yapı ana işlevlerinin korunduğu, fakat kullanım amacı değişikliklerine uğrayan yapılarda ya da kullanım amacının korundugu fakat ana işlevlerinin değişikliğe uğratıldığı uygulamalarda, amaca uygun yapı malzemesi seçimi ve yapı elemanı geliştirilmesi ilkeleri incelenmektedir.

FBMI 558 RESTORASYON UYGULAMALARINDA İHTİSASLAŞMIŞ MEKAN TASARIMI    / Seçme / ( 3.0.3 )

Renovasyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon uygulamalarında; başta banyolar ve mutfaklar olmak üzere çesitli ihtisaslaşmış mekanlar incelenmekte ve analiz edilmektedir. Söz konusu analiz çalışmalarını takiben ihtisaslaşmış mekan tasarımına yönelik bazı yaklaşım ve yöntemler tanıtılmaktadır.

FBMI 559 REKONSTRÜKSİYON UYGULAMALARINDA İÇ MİMARİ TASARIM İLKELERİ / Zorunlu / ( 3.0.3 )

Yapıda, taşıyıcı sistem, alt kabuk, yan kabuk, üst kabuk, yatay bölmeler, düşey bölmeler, düşey bağlantı, donatım ve döşem (tesisat) ana işlevlerinin tümünün yeniden inşa edilmesinin söz konusu olduğu durumlarda iç mimari tasarımın parametreleri ve ilkeleri incelenmektedir.

FBMI 560 RESTORASYON UYGULAMALARINDA TESİSAT SİSTEMLERİ / Seçme /  ( 3.0.3 )
Yapı ana ve alt işlevlerinde yapılması gündeme gelen değişiklerde, donatım ve dösem (tesisat) ana işlevlerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve yapı sağlığının koruma adına yapılacak sınırlamaların ilkeleri incelenmektedir.

FBMI 561 İLERİ RÖLÖVE TEKNİKLERİ / Seçme / ( 3.0.3 )
Konvansiyonel rölöve teknikleri tanıtılıp irdelenmekte ve rölöve konusundaki beklentilerin gelişip değişmesine bağlı olarak günümüzdeki durum incelenmektedir. Bu çerçevede güncel ve ileri rölöve teknikleri tanıtılmakta ve uygun ölçek ve kapsamda uygulamalar yapılmaktadır.