T.C.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğretim gören öğrencilere, yabancı dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dilbilgisi becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim kalitesini sağlamak amacıyla, Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Beykent Üniversitesi’nde yapılan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin standartları, kapsamı, seviyesi, derslik içi ve derslik dışı çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı koşulları ve muafiyet konuları ile ilgili temel hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci, 14’üncü ve 49’uncu maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi; 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ve (Değişik:RG-28/06/2009-27272) dayanarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet’ini

b)      Üniversite: Beykent Üniversitesi’ni,

c)      Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörü’nü,          

d)     Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nu;

e)      Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Hazırlık eğitim-öğretimini yürüten birimlerini,

f)       İngilizce Hazırlık Sınıfı: Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Hazırlık eğitim-öğretimini yürüten birimini,

g)      Rusça Hazırlık Sınıfı: Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Rusça Hazırlık eğitim-öğretimini yürüten birimini,

h)      STS: Seviye Tespit Sınavı’nı,

i)        AYS: Akademik Yeterlilik Sınavı’nı,

j)        CEF: Common European Framework of Reference - Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi’ni,

k)      A1- Breakthrough (Elementary) Seviyesini,

l)        A2- Waystage (Pre-Intermediate) Seviyesini,

m)    B1- Threshold (Intermediate) Seviyesini,

n)      B2- Vantage (Upper-Intermediate) Seviyesini,

  • o)      C1- Effective Operational Proficiency (Advanced) Seviyesini,

p)      EAP – English for Academic Purposes Modülünü,

q)      ÖSYM: T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Muafiyet ve Sınavlar

Kayıt ve kabul

MADDE 5- 1) Üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı dilde yapılan bölümüne ilk defa kayıt olan öğrencinin, zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi için öncelikle hazırlık sınıfına kaydı yapılır.

2) Bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf olmak için gereken belgeleri kayıt süresinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim eden ve/veya yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencinin kaydı doğrudan bölümüne yapılır.

3) Hazırlık öğretimi ücrete tabidir. Öğretim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.

4) Üniversite’nin tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan bölümlerine ÖSYM bursu ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin burs oranları zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da geçerlidir.

5) Üniversite’nin eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu bölüme kayıt yaptıran öğrenci, ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ücretini ödemek koşuluyla, talebi halinde Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi’nde “İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık” programına devam edebilir.

6) Üniversiteye ilk defa kayıt olma ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde, kayıt yenileme işlemleri ise akademik takvimde belirlenen süreler içinde yapılır.

7) Ek kontenjanla zorunlu ve/veya isteğe bağlı olarak ilk defa yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenci için yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, akademik takvimde belirtilen hazırlık sınıfı derslerinin son gününe kadar sürer. Bu süre sonunda öğrenci başardığı modül seviyesine göre başarı belgesi alır.

Muafiyet

MADDE 6-  1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrenci, akademik yıl başlangıcında akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan Seviye Tespit Sınavında ‘B2’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve akabinde YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen ileri bir tarihte uygulanacak Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması durumunda; üniversitenin, eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenci ise akademik yıl başlangıcında akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan Seviye Tespit Sınavında ‘B1’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve akabinde YDYO Müdürlüğü tarafından belirlenen ileri bir tarihte uygulanacak Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması durumunda, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu bölüme devam eder.

2) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için ulusal ve/veya uluslararası sınav belgeleri ile başvuru yapılabilir. Bu sınavlardan; İngilizce dilinde ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından, üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrencinin B2 seviyesi karşılığı alınmış puan ile; eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümde devam edecek öğrencinin ise B1 seviyesi karşılığı alınmış puan ile başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ettikleri takdirde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından yapılan AYS sonucuna göre Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan kayıt oldukları bölüme devam ederler.

3) İngilizce dışındaki yabancı dillerin hazırlık sınıfından muaf olmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilen uluslararası sınav belgelerinin geçerliliği ve muafiyet uygunluğu Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinlik kazanır.

4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası sınavlarda alınan puanın bu yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması gerekir.  

5) Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, hazırlık sınıfı muafiyeti, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından yapılan AYS sonucuna göre Yönetim Kurulu’nun denklik kararı vermesi ile kabul edilir. Bu belgenin de değerlendirmeye alınabilmesi için belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması veya başvuruda bulunan öğrencinin, son üç yıl içinde başka bir üniversitede ilgili yabancı dilde ders almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir.  

6) İkinci fıkra kapsamına girmeyen öğrenci yabancı dil Seviye Tespit Sınavı’na alınır.

Yatay ve dikey geçiş

MADDE 7- Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı dilde yapılan bölümüne yatay geçiş ve/veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci, önceki üniversitede aynı yabancı dilde hazırlık sınıfı öğrenimini başarı ile tamamladığını gösterir belgelenin orijinalini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmek şartıyla 6. madde 5. fıkra çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıfına ilişkin muafiyet değerlendirmesine alınır. Değerlendirme neticesinde yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulan öğrenci, doğrudan geçiş yaptığı bölüme kayıt yaptırabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programları ve Süreleri  

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programının amacı

MADDE 8- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Programının amacı, öğrencilere, akademik çalışma yapma imkan ve kabiliyeti kazandırmaya yönelik olarak yabancı dil öğretmek ve lisans öğretimini yabancı dilde yürütebilecek düzeyde yeterlilik ve yetkinlik kazandırmaktır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programı 

MADDE  9- 1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi’ne - Common European Framework of Reference (CEF) uyumlu A1: Breakthrough, A2: Waystage, B1: Threshold, B2: Vantage, C1: Effective Operational Proficiency ve/veya EAP: English for Academic Purposes (B1+) ve EAP: English for Academic Purposes (B2+) olmak üzere altı farklı içerikten oluşan modül sistemi uygulanır.

2) Yabancı Dil hazırlık programı, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yıl olarak uygulanır. Her modül, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 150 saatten az olmamak üzere en az 5 hafta olarak programlanır. Programın toplam eğitim-öğretim süresi en az 35 haftadır.

3) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında her modül için haftada 20 ders saatinden az olmamak üzere eğitim-öğretim yapılan yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. Bu program akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen ve CEF standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin, Materyal Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan elektronik ve/veya basılı ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.

4) Modüllerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yıl başlangıcında, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve ilan edilir.

5) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’nda dersler ve/veya sınavlar Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. 

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 10- 1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje, internet tabanlı sınıf kaydı, vb.) katılmak zorunludur.

2) Öğrencinin, bir modülde en fazla 24 ders saati derse katılmama mazereti dikkate alınır. Sağlık kurumlarından alınan her türlü sağlık raporu ve diğer benzeri belgeler 24 ders saatlik mazeret içinde değerlendirilir. Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam devamsızlık süresinin dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde üç güne kadar devam mazereti verilir.

3) Herhangi bir modülde 25 ve daha fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü, devam eden periyotta tekrar eder.

4) Öğretim elemanları, her derste öğrencilere imza attırmak ve/veya elektronik kayıt suretiyle derslere devam edilmesini takip ve kontrol eder. Ders devam kayıtları günlük olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği’ne teslim edilir. Öğrenci otomasyon programına işlenen öğrenci devam kayıtları ve/veya ders devam kayıt çıktıları hakkında itirazlar öğrencinin, sadece öğrenci otomasyon sistemi üzerinden, devamsızlık kayıtlarının ilanını takip eden 3 (üç) iş günü içinde, form dilekçe ile yapmış olduğu yazılı başvurusu ile değerlendirmeye alınır. Devam kayıtlarında dersin öğretim elemanının tuttuğu kayıt esastır ve devam itirazlarında sadece maddi hatalar dikkate alınır.

5) Devam kayıtlarına yönelik itirazlar en fazla 5 (beş) iş günü kadar geriye dönük olarak kontrol edilir.

6) Akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen ve dersin işlenişi için gerekli ders materyalleri olmadan derse katılım sağlanamaz. Materyalleri olmadan derse gelen öğrenci o ders saati için yok sayılarak derse kabul edilmez.

7) Öğrenciler, akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen kaynak kitap serisinin telif ve orijinal kopyalarını faturalı olarak temin etmek zorundadır. Üniversite içerisinde orijinal olmayan ders kitabı bulunduran öğrenci, bu konuda üniversite aleyhine oluşacak hukuki ve maddi yaptırım ve kayıpları karşılamakla yükümlüdür.   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Sınavları 

Sınav türleri 

MADDE 11- 1) Üniversiteye ilk defa kayıt olan ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenciye akademik yılın başlangıcında, kayıt süreci içinde (kayıt günü) dil seviyesini belirlemeye yönelik olarak Seviye Tespit Sınavı yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrenciye, STS’de ‘B2’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması, eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenciye ise STS’de ‘B1’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması durumunda akademik dil yeterliliğini ölçmeye yönelik Akademik Yeterlilik Sınavı yapılır. Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar (quiz) yapılır. Öğrencinin akademik yıl içinde devam ettiği her seviye (modül) sonunda başarı ölçümü, bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve Modül yeterliliğini belirlemek için Modül Sonu Sınavı yapılır. Güz, Bahar ve Yaz dönemi sonunda, Modül Sonu Sınavı’na girme hakkı olduğu halde giremeyen veya girdiği halde başarısız olan öğrenci için Dönem Sonu Final Bütünleme Sınavı yapılır.

2) Sınavlar, kağıt üzerinde (paper based), bilgisayar ortamında (computer based) ve/veya internet ortamında (internet based),  yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir.

3) Sınavlar, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ölçme Değerlendirme ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından hazırlanır ve/veya uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Sınavların hazırlanması, temini ve yapılmasını ilgili yabancı dilin Hazırlık Program Başkanı yönetir.  

4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanan sınavların mazeret sınavı yapılmaz. Ancak sınav tarihini kapsayan 5 (beş) gün içinde birinci derecede akrabası (anne, baba veya kardeş) vefat eden öğrenciye, sınav tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde durumunu belgelemesi ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde mazeret sınavı verilir.

5) Her türlü sınav ve ölçme uygulamasının seviyesi, Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) Modül Sistemi öğretim çıktılarına uygun olarak belirlenir. Süreç ve uygulama, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yabancı dil öğretimi alanında otorite olarak kabul edilmiş olan üçüncü şahıs ve kurumlara denetlettirilir.

Seviye Tespit Sınavı

MADDE 12- 1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyacak öğrenci, akademik yıl başlangıcında, kayıt sürecinde (kayıt günü) yapılan Seviye Tespit Sınavı’na (STS) girmek zorundadır. Hazırlık Sınıfında modüllere yerleştirme yapılabilmesi için öncelikle Seviye Tespit Sınavı’na girilmesi gerekir. Seviye Tespit Sınavı’na girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’nda açılan en alt seviye modülüne yerleştirilir.  

2) Seviye Tespit Sınavı’nda öğrencilerin 15 dakika dolmadan sınav salonundan çıkmalarına izin verilmez.

3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre belirlenen modüllere yerleştirilirler. Modül sınıf dağılımları; öğrenci sayısı, öğrenci bölüm ve numaraları esas alınarak yapılır.

4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’nda ikili (shift) öğretim uygulaması yapılır. İkili (shift) öğretim uygulanmasında, akademik yıl başlangıcında öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenci sabah gurubuna, öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenci ise öğlen gurubuna yerleştirilir. Bahar Yarıyılı başlangıcında açılan üçüncü modülden itibaren sabah ve öğlen gurupları yer değiştirir. Bunun dışında, sabah ve öğlen gruplarının değiştirilmesi için hiçbir mazeret kabul edilmez. Ancak, Rusça Hazırlık Sınıfı için ikili (shift) öğretimin uygulanıp uygulanmayacağı akademik yıl başlangıcından 1 (bir) hafta önce YDYO Müdürlüğü tarafından karara bağlanarak öğrencilere ilan edilir.

6) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt olan öğrenci, bu programa en az bir akademik yıl devam etmek zorundadır. Fakat Bahar yarıyılı ders kayıt dönemi içinde 6/2 maddede belirtilen koşulu sağlayan öğrenci, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt olduğu akademik yılın bahar yarıyılında bölümüne kayıt yaptırabilir.

Akademik Yeterlilik Sınavı 

MADDE 13- 1) Akademik Yeterlilik Sınavı (AYS), üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrenciye, STS’de ‘B2’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması, eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümüne devam edecek öğrenciye ise STS’de ‘B1’ modülünün yeterliliğine karşılık gelen puanı alması durumunda, öğrencinin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olup olamayacağına karar verebilmek için yazılı ve sözlü olarak yapılır.

2) Akademik Yeterlilik Sınavı, öğrencinin dil yeterliliğini, dilin yapısal bütünlüğünün ötesinde, akademik yazma becerisi ve sözlü iletişim ve sunum becerileri açısından ölçerek öğrencinin önlisans programı veya lisans bölümünde yabancı dilde alacağı dersleri takip edip sürdürebilecek dil yeterliliğine sahip olup olmadığı tespit etmek üzere uygulanır.

3) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve/veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na devam ederken Madde 6/2 kapsamında, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınav puanlarıyla muafiyet hakkı kazanmak adına yazılı başvuruda bulunan öğrencinin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf sayılabilmesi için, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından yapılan Akademik Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olması gerekir. 

Kısa sınavlar 

MADDE 14- 1) Kısa sınavlar, her modülde en az 4 (dört) kere olmak üzere Ölçme Değerlendirme ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Rusça Hazırlık Sınıfı’nda ise her bir dönemde en az 2 (iki) kere olmak üzere Rusça Hazırlık Program Başkanlığı’nca tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır.

2) Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, modül  içi okuma ödevleri (reader quiz), sınıf içi okuma konuları üzerine yazma (writing quiz), vb. şeklinde de yapılabilir.

3) Kısa Sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

 Ara (Vize) Sınav 

MADDE 15- Ara (Vize) Sınavı, sadece Rusça Hazırlık Sınıfı’nda dönemde bir kere olmak üzere uygulanır. 

Modül Sonu Sınavı 

MADDE 16- 1) Modül Sonu Sınavı, modül dersleri tamamlandıktan sonra ve her modül için bir kere olmak üzere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır.

2) Modül Sonu Sınavları, dilbilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.

3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o modülün sonunda yapılan Modül Sonu Sınavına giremez.

4) Modül Sonu Sınavına giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz. 

5) Modül Sonu Sınavları, sınavdan sonra en geç üç iş günü içinde ilan panosunda, öğrenci otomasyon sisteminde ve/veya Üniversitenin web sayfasında açıklanır. 

Dönem Sonu Final Bütünleme Sınavı

 MADDE 17- 1) Dönem Sonu Final Bütünleme sınavı, İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda, Üniversite akademik takviminde belirlenen Güz, Bahar ve Yaz dönemleri sonunda, öğrencinin dönem sonu itibariyle bulunduğu modül (2. Modül, 4. Modül ve 5. Modül sonu) esas alınmak üzere, başarısız olduğu modül sonu sınavı yerine; Rusça Hazırlık Sınıfı’nda ise Üniversite akademik takviminde belirlenen Güz, Bahar ve Yaz dönemleri sonunda, öğrencinin dönem sonu itibariyle başarısız olduğu dönem sonu final sınavı yerine, akademik yıl boyunca üç defa yapılır.

2) Dönem Sonu Final Bütünleme Sınavı’na, modül sonu sınavına girme koşullarını yerine getirdiği halde sınava giremeyen veya sınava girdiği halde dönem sonu modülünde (2. Modül, 4. Modül ve 5. Modül) başarılı olamayan öğrenciler girebilir. Dönem Sonu Final Bütünleme Sınavının mazereti yoktur.

3) Dönem Sonu Final Bütünleme Sınavı’nda alınan not, dönem sonu final sınavı yerine geçer ve dönem sonu modülü başarı notunun hesaplanmasında kullanılır.

Sınav notlarına itiraz 

MADDE 18- 1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç takvim günü içinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden alınan ve imzalanan form dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır.

2) En az biri Ölçme Değerlendirme ve Materyal Geliştirme Birimi’nde görevli öğretim elemanlarından olmak üzere üç kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata ve değerlendirme hatası açısından incelenir. Komisyon raporu en geç üç takvim günü içinde Yönetim Kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve sonuç, öğrenci otomasyon sistemine işlenir.  

Başarı ve değerlendirme

MADDE 19- 1) İngilizce Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modülü başarıyla tamamlayan öğrenci bir üst modüle geçer. Modül başarı notu; modül süresinde yapılan 4 (dört) adet Kısa Sınavın (quiz) ortalaması esas alınmak suretiyle Kısa Sınav notunun (quiz) yüzde 40’ı (yüzde kırk), portfolyo çalışmasının yüzde 20’si (yüzde yirmi) ve Modül Sonu Sınavının yüzde 40’ı (yüzde kırk) alınmak suretiyle hesaplanır. Modül başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış). Rusça Hazırlık Sınıfı’nda ise dönem esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu; dönem süresinde yapılan 2 (iki) adet Kısa Sınavın (quiz) ortalaması esas alınmak suretiyle Kısa Sınav notunun (quiz) yüzde 20’si (yüzde yirmi), dönem ortasında yapılan Ara (Vize) Sınavı’nın yüzde 30’u (yüzde otuz) ve Dönem Sonu Sınavının yüzde 50’si (yüzde elli) alınmak suretiyle hesaplanır. Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

a)      Modül başarı notu 60 (altmış) ve üstünde olan öğrenci, modül seviye yeterliliğini sağlamış olur ve bir üst modüle geçer.

b)      İlgili seviye modülünün, modül başarı notu aritmetik ortalaması, CEF’te belirtilen her bir modül seviyesi (A1-A2-B1-B2-C1-C2) için ayrı ayrı 60 (altmış) puanın altında olması halinde, ilgili seviye modülünün aritmetik ortalaması başarı alt sınırı kabul edilerek bağıl değerlendirme uygulanır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilmezler.

c)      Bağıl değerlendirme başarı alt sınırı CEF’te belirtilen her bir modül seviyesi (A1-A2-B1-B2-C1-C2) için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinde 45’dir. Herhangi bir seviye modülünün ağırlıklı başarı notu aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 45 puan altında olması halinde; ilgili seviye modülünde başarı notu 100 tam puan üzerinden 45 puan ve üstü olan öğrenci başarılı sayılarak bir üst modüle geçiş hakkı kazanır.

2)  Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen yabancı bir dilde yapılan bölüme kayıtlı öğrencileri akademik yıl süresi içinde en az B2 (Vantage) modülünü tamamlamak ve takibinde açılan EAP modülünü devam şartını yerine getirerek almak şartıyla; Üniversite’nin eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan bölüme kayıtlı öğrencileri ise akademik yıl süresi içinde en az B1 (Threshold) modülünü tamamlamak ve takibinde açılan EAP modül ve/veya modüllerini devam şartını yerine getirerek almak şartıyla Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olurlar. Bu yönergenin 6. maddesi uyarınca muafiyet belgesi veren ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler ise Akademik Yeterlilik Sınavı’na girip başarılı olmaları halinde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında okurken veya akademik yıl bitiminde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler de 6/2 maddede belirtilen muafiyet için gerekli belgeleri sağlamaları ve AYS’yi başarmaları halinde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından, devam ettikleri yarıyılın sonundan itibaren muaf olurlar. 

3) Akademik yıl içinde (bahar yarıyılı ders ekleme-bırakma dönemine kadar) kayıtlı bulunduğu bölümün yabancı dil yeterlilik seviyesine uygun modülü başarıyla tamamlayan öğrenci, takip eden akademik yılda bölümünde alması gereken Akademik Dil Destek dersinden muafiyetini de sağlayacak olan EAP modül ve/veya modüllerini devam şartını yerine getirerek almadan bölümüne geçiş yapamaz. Ancak, akademik yılın tamamlanmasına rağmen Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen yabancı bir dilde yapılan bölümüne kayıtlı öğrencinin en az B2 (Vantage); eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan bölümüne kayıtlı öğrencinin ise en az B1 (Threshold) modülünü tamamlayabilmesi halinde, takip eden akademik yılda bölümü tarafından açılan Akademik Dil Destek dersini alma önkoşuluyla bölümüne bir sonraki akademik yıl başlangıcında kayıt yaptırır.

4) İlgili akademik yılın bahar yarıyılı ders ekleme-bırakma döneminden sonra, kayıtlı olduğu bölümün yabancı dil yeterlilik seviyesine uygun modülü ve EAP modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciye, modül başarı düzeyini gösterir başarı sertifikası verilir. Bu durumdaki öğrencinin, Yabancı Dil eğitim-öğretimi ilgili akademik yılın sonuna kadar devam eder. Böylelikle, devam edilen üst modülü başarı ile tamamlayan öğrenciye, modül sonunda bu modülün başarı düzeyini gösterir “Başarı ve Yeterlilik Sertifikası” verilir.

5) Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan bölümlerine kayıtlı ve ‘Zorunlu Hazırlık Sınıfı’na devam eden öğrencileri ile Üniversite’nin eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu bölümlere kayıt yaptıran ve ‘İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık’ sınıfına devam eden öğrencilere, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının bu yönerge ile belirlenen başarılı olma koşulunu yerine getirmeleri halinde, başarılı oldukları modülün seviyesini gösterir “Başarı ve Yeterlilik Sertifikası” verilir.  

6) Üniversite’nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı oldukları süre içinde “İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık” sınıfını okuyup devam şartını yerine getirerek başarılı olan öğrenci, Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya kısmen yabancı bir dilde yapılan bölümlerine ÖSS sınavı, Dikey Geçiş Sınavı ve/veya yatay geçiş ile üç yıl içerisinde kayıt yaptırdığı takdirde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olur.

Başarısızlık durumu

MADDE 20- 1) Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı dilde yapılan bölümlerinde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı zorunludur. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında birinci akademik yıl bitiminde başarı şartını yerine getiremeyen öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün dil yeterlilik seviyesine uygun modülü başarıyla tamamlayana kadar Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eder. Öğrenci, ikinci yıl içinde tamamlaması gereken modülü başardığı takdirde veya 6/2 maddede belirtilen muafiyet için gerekli belgeleri sağlaması halinde, yeterliliği sağladığı tarihten itibaren; ek kontenjan kayıt süresi içinde ve/veya takip eden ilk yarıyılın başlangıcında kayıtlı olduğu bölümde eğitim-öğretime başlayabilir.

2) Üniversite’nin eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu bölümlere kayıt yaptıran ve “İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık” sınıfına devam eden öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının bu yönergede belirlenen başarılı olma koşulunu yerine getirmeseler dahi, kayıtlı oldukları bölümlere devam eden akademik yılda başlarlar.

 (3) Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı dilde yapılan bölümlerine kayıt yaptıran öğrenci, zorunlu Yabancı Dil hazırlık Sınıfına devam etmesine rağmen bu yönergenin 16. maddesinde belirlenen Yabancı Dil Hazırlık programında başarılı olma koşullarını sağlayamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa; eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Bu şekilde yapılan bir yerleştirme, öğrencinin müracaatı üzerine ÖSYM tarafından ve ÖSYM’nin tespit ettiği kural ve koşullara uygun olarak yapılır. 

Eğitim-Öğretime Ara Verme 

MADDE  21- 1) Üniversiteye ilk defa kayıt olduğunda, Seviye Tespit Sınavı aldıktan sonra veya almadan, en az bir yarıyıl veya iki modül, mazeret bildirerek veya bildirmeden, hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ara veren (devam etmeyen) öğrenci; hazırlık sınıfında eğitim-öğretime yeniden başladığında Seviye Tespit Sınavına alınır ve sınav sonucuna göre seviyesine uygun modüle devam eder.

2) Mazeret bildirerek veya mazeret bildirmeden hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ara veren (devam etmeyen) öğrenci, hazırlık sınıfında eğitim-öğretime yeniden başladığında Seviye Tespit Sınavına tabi tutularak hakkında işbu yönergenin 6/1 maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 22- Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde, 14/10/1983 tarihli  2923 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun ile 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve (Değişik:RG-28/06/2009-27272), Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve YÖK Kararları ile Senato ve Yabancı Diller Yüksekokulu  Kurulu kararları uygulanır.

Disiplin iş ve işlemleri 

MADDE 23- Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Geçiş yapan öğrenciler

MADDE 24- 1) Bu Yönerge hükümleri, Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı dilde yapılan önlisans, lisans ve/veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran veya değişim programları uyarınca gelen öğrenci hakkında da uygulanır. 

Hayatboyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi Yabancı Dil Öğretimi  

MADDE 25- 1) Hayatboyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi Yabancı Dil Öğretimi, bu yönerge hükümleri çerçevesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ilgili Yabancı Dil Hazırlık Program Başkanlığı tarafından yürütülür ve başarılı olan öğrencilere, başardıkları modülü gösteren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı başarı ve yeterlilik sertifikası verilir. Hayat Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi Yabancı Dil Öğretimi programına kayıt yaptıran ve modül başarı ve yeterlilik sertifikası alan öğrenciler, Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı dilde yapılan bölümlerine ÖSS sınavı, YÖS sınavı, Dikey Geçiş Sınavı ve/veya yatay geçiş ile üç yıl içerisinde kayıt yaptırdıkları takdirde, almış oldukları sertifikaların bu yönergede ilgili bölümler için gerekli asgari modül yeterliliğini karşılaması ve AYS’yi başarması halinde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olurlar.

Duyuru, ilan ve iletişim dili

MADDE 26- Hazırlık sınıfında dersliklerde ve sınavlarda öğrencilere yönelik olarak yapılan yazılı akademik duyuru ve ilanlar öğretilen yabancı dilde yapılır. 

Sınav uygulama standartları

MADDE 27- (1) Sınav evraklarında sadece öğretilen yabancı dil kullanılır.

(2) Yapılan her sınavın, soruları ile cevap anahtarı yazılı olarak birlikte hazırlanır.

(3) Hazırlanan (üretilen) her türlü ders ve sınav materyali, ilgili birim tarafından elektronik ortamda kaydedilir ve arşivlenmek üzere Yüksekokul Müdürlüğü’ne, devam eden haftanın ilk günü mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda imza karşılığı teslim edilir. 

Yürürlük          

MADDE 28- Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- Bu Yönerge hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.