BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
(Resmi Gazete 27 Ağustos 2006 tarih ve 26272 Sayı)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi’nde hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yaz aylarında yapılacak olan yaz eğitim-öğretimini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Beykent Üniversitesi’nde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak esaslara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,
d) Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
e) Dekan: Beykent Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanını,
f) Fakülte Kurulu: Beykent Üniversitesi İlgili Fakültenin Fakülte Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi İlgili Fakültenin Yönetim Kurulunu,
ğ) Enstitü Kurulu : Beykent Üniversitesi İlgili Enstitünün Enstitü Kurulunu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi İlgili Enstitünün Yönetim Kurulunu,
ı) Müdür: Beykent Üniversitesi İlgili Yüksekokulun Müdürünü,
i)Yüksekokul Kurulu: Beykent Üniversitesi İlgili Yüksekokulun Yüksekokul Kurulunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi İlgili Yüksekokulun Yönetim Kurulunu,
k) Koordinasyon Kurulu: Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminde Amaçlar, Süre ve Şartlar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 - (1) Yaz dönemi öğretiminin amaçları şunlardır;

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanılmasını sağlamak,

b)Eğitim-öğretimde verimliliği ve başarı imkanlarını artırmak, hazırlık, önlisans, lisans ve lisanstan ders alması gereken yüksek lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ve final sınavına girme hakkı sağladıkları halde başarısız oldukları dersleri yaz aylarında almalarına imkan sağlamak, (19 Nisan 2009 tarihli 27205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik)

c) Yurt içi ve özellikle yurt dışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak suretiyle öğrencilerin bilimsel yeniliklere ve son gelişmelere erişimini sağlamak,

ç)Erasmus uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışına giden, dikey geçişle gelen, önkoşullu dersleri alan veya çiftanadal yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt yarıyıllardan hiç alamadıkları veya devamsızlıktan kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkan sağlamak, (19 Nisan 2009 tarihli 27205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik)

d) Diğer üniversitelere kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerine eğitim imkanı sağlamak.

Yaz öğretiminin şartları

MADDE 6 - (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamalarında açılabilir. Açılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir,

(2) Yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alınamaz. (19 Nisan 2009 tarihli 27205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik)

(3) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir. Bu derslerin toplam kredisi 12’yi aşamaz,

(4) Yaz öğretiminde ders ekleme - çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz,

(5) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir,

(6) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim - öğretim süresinden sayılmaz,

(7) Yaz öğretiminde derslerin açılabilmesi için ilgili bölüm/program, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi üzerine, ilgili enstitü/fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu kararı gerekir. Bu kararlar Rektörlükçe Koordinasyon Kuruluna bildirilir,

(8) Tüm önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılmaması ve yaz öğretimine ertelenmesi mümkün değildir.

Hazırlık sınıfı yaz öğretimi

MADDE 7 - (1) Hazırlık sınıfları için yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Senato’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda açılabilir.

(2) İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz öğretimi, ilgili birimin teklifi ve Rektör onayından sonra Koordinasyon Kurulu’nca uygulanır.

(3) Yaz öğretimine katılan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği ve Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliğine göre düzenlenir.

(4) İngilizce hazırlık sınıfı yaz programı sonunda başarılı olanlar güz yarıyılı başında kayıtlı oldukları bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler kaldıkları yerden hazırlık eğitimine devam ederler.

Süre

MADDE 8 - (1) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde gösterilir. Yaz öğretiminin normal eğitim-öğretim süresi sekiz haftadır. Bu süre yaz öğretiminde yapılacak sınavları da kapsar.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Bu dersler yoğunlaştırılarak uygulanabilir.

(3) Koordinasyon Kurulu yaz öğretimini, birimlerin özelliklerine göre planlar.

Ücret

MADDE 9 - (1) Yaz öğretimi ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Başvurduğu halde açılamayan dersler için öğrencinin yatırdığı kayıt ücreti kendisine iade edilir.

(3) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran ancak devam etmeyen öğrencinin ücreti iade edilmez.

Kayıt ve kabul

MADDE 10 - (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere yaz öğretimi derslerine başlamadan önce danışmanın ve bölüm başkanının onayını alarak ilan edilen süre içinde kesin kayıtlarını tamamlarlar.

(2) Bu öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak alacakları kayıt formu ile birlikte mali kayıt işlemlerini yaptırırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derse Devam, Ders Başarısı ve Değerlendirilmesi ile Koordinasyon Kurulu

Derse devam, ders başarısı ve değerlendirilmesi

MADDE 11 - (1) Yaz öğretimi boyunca öğrencilerin kayıt oldukları tüm derslere en az %80 devam etmeleri zorunludur. Derse devamda ve sınavlarda mazeret kabul edilmez.

(2) Yaz Öğretiminde başarının değerlendirilmesinde, önlisans ve lisans öğrencileri için Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, yüksek lisans öğrencileri için Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfı yaz öğretiminde başarı değerlendirilmesi Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

(4) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir.

(5) Yürürlükten kaldırılmıştır.(19 Nisan 2009 tarihli ve 27205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile)

(6) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı baraj notu CC’dir. Burada alınan not ağırlıklı not ortalaması(ANO)’na etki etmez, ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabına katılır. Yaz öğretimindeki başarı notları, transkriptlerde ayrı bir tabloda belirtilir.”( 19 Nisan 2009 tarihli ve 27205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik)

(7) Yaz öğretimine diğer bir üniversite de öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğrencilere yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, aldıkları dersin saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(8) Üniversitede açılmayan ve eşdeğerliliği ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen dersler Üniversite dışından yaz okullarında alınabilir.

Yaz öğretimi koordinasyon kurulu

MADDE 12 - (1) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısının başkanlığında Senatonun seçtiği iki öğretim üyesinden oluşur. Bu Kurul, yaz eğitim-öğretiminin yürütülmesini sağlar. Uygulamalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Koordinasyon Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Yaz öğretimi ile ilgili sorunlar Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Yaz öğretiminde aynı alanda yer alan farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin eşdeğer dersleri ortak olarak açılabilir. Ortak açılacak dersler yaz öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat ve Beykent Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerindeki hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 - (1) 22/12/1999 tarihli ve 23914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik 2006 - 2007 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.