T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ (KURUM DIŞI)

Başvuru Koşulları
(Yurt içi ve Yurt dışı)


1. Ön lisans programlarının 2. ve 3.yarıyıllarına; lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına yatay geçiş yapılabilir.
2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması şarttır.
3. İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
4. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
5. Yurtdışı yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşullara ilave olarak, öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmesi gereklidir.
6. İkinci (akşam) öğretim programlarından normal (gündüz) öğretim programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden, tamamladıkları sınıfa kadar bütün derslerini başarmak ve ilk yüzde on arasına girmiş olmaları koşulu aranır.
7. Normal (gündüz) öğretim programlarından ikinci (akşam) öğretim programlarına geçiş yapılabilir.
8. Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve YÖK kararları çerçevesinde yapılır.


İngilizce Hazırlık Öğretiminden Muafiyet

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavını (BULET) başaranlar ya da aşağıda eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası sınavlardan istenen en az puanı sağladıklarını belgeyenler ile daha önceki Üniversitesinde hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamlayanlar İngilizce hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.                  

Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlar:

         1. TOEFL yazılı sistemde 550
         2. TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
         3. TOEFL internet tabanlı istemde 80
         4. IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
         5. CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu alanlar
         6. KPDS sınavından 70 ve üzerinde puan 

   BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

   1. Başvuru Formu (web sayfasından alınabilir)
   2. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)
   3. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)
   4. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)
   5. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
   6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS sonuç belgesinin onaylı örneği
   7. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge.

Not: Süresi içinde ulaşması halinde posta ile yapılan başvurular geçerli sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Güz Dönemi Lisans Önlisans Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2014

Güz Dönemi Lisans Önlisans Başvuru ve Değerlendirme takvimi için tıklayınız.

Yatay Geçiş Ek Madde 1 Uygulama EsaslarıBAŞVURU ADRESİ

Önlisans programları için:
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Beylikdüzü Yerleşkesi Beykent, Büyükçekmece İstanbul )

Lisans programları için:
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Şişli-Ayazağa Yerleşkesi Ayazağa, Şişli İstanbul)

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Lise diploması
2) ÖSS sonuç belgesi
3) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi
4) Kan grubunu gösteren belgenin fotokopisi
5) Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4,5x6 cm ebadında 6 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Kayıtları yapılan öğrencilerin teslim etikleri belgelerin asıllarının gelmesi ile kayıtları kesinleşir.

Yanlış ve eksik belge ve bilgi verdiği anlaşılan öğrencilerin yapılan kayıtları iptal edilir.

Yatay Geçiş (Kurum Dışı) Başvuru Formu

Yatay Geçiş (Kurum Dışı) Kontenjanları

Yatay Geçiş (Kurum İçi) Kontenjanları