İLETİŞİM ve TASARIM BÖLÜMÜ

 

2010 -2011 DERS İÇERİKLERİ

 

COD101 Temel Sanat I (4-2) 5 (ECTS-6)


Öğrencilerin  görsel ve kavramsal alanda farklı kaynaklardan model ve düşüncelerden yola çıkarak temel tasarım projeleri üretmektedirler. Öğrencilerin kendi eğilimleri doğrultusunda tasarım ve  çizgisel anlatım yeteneklerini  geliştirmesi temel amaçtır. Bu çalışmalarda hedef alınan nokta, grafik tasarımda kalite öğelerini, kavraması ve bu yolla öğrencilerin görme/algılama düzeylerinin  geliştirmesidir.


COD103 Desen I (1-2) 2 (ECTS-4)
 


Dersin amacı öğrencilerin  görme ve çizgisel anlatım deneyimlerini  geliştirmektir. Derslerin içeriği, stüdyo içinde ve  dış mekanda yapılan uygulamalarla her türlü çizim teknikleri ve çizgisel anlatım tekniklerine göre tasarlanmıştır.

 

COD105 İletişime Giriş I (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Dersin amacı, öğrenciyi iletişimin ve iletişim bilimlerinin temel kavramları hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca kitle iletişiminin tarihsel gelişimi incelenerek 1960’lı yıllar öncesi temel kitle iletişim teorileri ve yaklaşımları eleştirel bir şekilde değerlendirilir.

 

GRD105 Bilgisayar Grafiğine Giriş I (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Grafik tasarım sırasında kullanılacak bilgisayar ve programlar konusunda ön bilgi verilir ve görsel iletişimdeki temel kavramlar ve yöntemler doğrultusunda deneysel çalışmalar yapılır.

 

PNT105 Sanat Tarihi I (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Dersin amacı, sanatın temel kavramları ve tarihsel gelişimini, kuramlar, akım ve idealleriyle birlikte eleştirel bir bakışla incelemektir. Güzel sanatların görsel dili ve sinemaya etkisi üzerinde durulmaktadır. Tarih öncesi sanat ile başlayarak, Batı sanatının Rönesans Dönemi'ne kadar olan bölümünü içermektedir.

 

ENG101  İngilizce (Dinleme ve Konuşma) (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme; bilgi ya da fikir verici olarak katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma; yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin amaçları arasındadır.

 

TUR101  Türkçe  I (2-0)2 (ECTS-4)

 

Türkçe I'in başlıca amaçları: Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe'nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek.

Türkçe I'in temel konuları: Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, vb); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.


Türkçe I'in işlenişi: Ders anlatma, tartışma, grup çalışması, ders içi ve ders dışı ödevler ve projeler.


UNP109 Bilgi Teknolojileri (Kredisiz) 


Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi gelişimi, bilgisayarın bugünkü kullanım alanları, bilgisayarın yapısal parçaları, İnternet, e-Mail, çeşitli organizasyonlarda bilişim teknolojisinin getirebileceği olası değişiklikler.  Windows İşletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, açma, dosyalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilme, kopyalama, yapıştırma, uzun dosyaları idare edebilme, tablolar. MS Power Point sunu programı; Slayt hazırlanması, var olan slaytlar üzerinde değişiklikler yapma, zaman ayarlamaları, tablolar ve grafiklerin kullanımı, sunu programlarının Web üzerinden yayınlanması.MS-Excel; çalışma kitapları, hücreler ve sayfalar, verilerin kaydı, işlenmesi, süzme, sırlama, grafikler.

 

COD102 Temel Sanat II (4-2) 5 (ECTS-6)

 

COD101 Temel Sanat I dersinin devamı olarak, öğrenciler temel tasarım projelerini kendi eğilimleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürürler.


COD104 Desen II (1-2)2 (ECTS-4) 


Öğrencilerin görme ve çizgisel anlatım deneyimlerini geliştirmek üzere desen çalışmalarına devam edilir.

 

COD106 İletişime Giriş II (2-0) 2 (ECTS-4)


İletişim bilimlerinin temel kavramlarının yanı sıra küreselleşme, kültürel küreselleşme kavramları tartışılır ve küresel medya şirketleri hakkında genel bilgiler verilir.

 

GRD106 Bilgisayar Grafiğine Giriş II (2-0) 2 (ECTS-3)

 

GRD105 Bilgisayar Grafiğine Giriş I dersini başarıyla tamamlayan ögrenciler bu derste öğrenmiş oldukları kavramları denemek fırsatını bulacaktır. Program esaslı çalışmalara başlayarak grafik tasarımda gereken uygulamaların bilgisayar ortamında yapılması için çalışacaklardır.

 

PNT106 Sanat Tarihi II (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Dersin amacı, sanatın temel kavramları ve tarihsel gelişimini, kuramları, akım ve ideallerini eleştirel bir bakışla incelemektir. Barok sanat ile başlayarak, çağdaş sanata kadar olan bölümü içermektedir.

 

ENG102  İngilizce (Okuma ve Yazma) (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Dersin amacı akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları, yazma ve tartışmalarla geliştirilir.Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.

 

TUR102 Türkçe II (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Türkçe II'nin başlıca amaçları: Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe'nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek.

Türkçe II'nin temel konuları: Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vb); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

Türkçe II'nin işlenişi: Ders anlatma, tartışma, grup çalışması, ders içi ve ders dışı ödevler ve projeler. 

 

UNP106 Uygarlık Tarihi (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Ders Rönesans'tan bu yana sanat ve bilimde yaşanan değişimler ve bunların toplumsal kurumlara olan etkilerini içermektedir.

 

COD203 Fotoğraf Teknikleri I (2-2) 3 (ECTS-4)

 

Dersin amacı; fotoğraf makinası ve karanlık oda tekniklerini içeren temel fotoğrafçılık çalışması yapmaktır. Bu içerik kapsamında, fotoğraf ile ilgili materyaller ve araçlar, resim kompozisyonu, pozlama, film banyosu ve baskı süreci gibi konular açıklanacaktır.

 

COD205 Yaratıcı Yazım Teknikleri I (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Ders süresince, çeşitli sanatsal biçimler içinde hikaye anlatma yöntemleri araştırılacaktır. Öğrenciler kendi hazırladıkları metinlerin sunumuyla izleyiciye dinamik ve ruhsal bir deneyim sunma çabası içinde olacaktır.

 

COD207 Medya Analizi I (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Medya metinlerinin çok daha aktif, etkili ve eleştirel incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Batı’da, özellikle de İngiltere’de, basının gelişimi, basının endüstrileşmesi, yeni bir lisans sistemi olarak ortaya çıkan reklam, basın baronlarının ortaya çıkışı, McLuhan’ın görüşleri, son olarak da medya teknolojileri ve kültürel formlar ele alınacaktır.

 

COD209 Kitle Haberleşme Teorileri I (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Kitle iletişim türleri, kitle haberleşme teorilerine yönelik geleneksel ve çağdaş yaklaşımların görsel kültür tarihi çerçevesinde tanıtılması hedeflenir.

 

COD211 Çoklu Ortam Yayıncılığı I (2-4) 4 (ECTS-6)

 

Dersin amacı, dijital medyaya ait araç ve malzemeleri açıklamaktır. Ders süresince, bilgisayar ortamındaki görsel-işitsel programlar, donanım ve sıkıştırma teknikleri, görüntü format ve “codec”leri hakkında bilgi, baskı süreçleri ve çevirim içi yayın prensipleri ile ilgili temel bilgiler verilecektir.

 

GRD203 İllüstrasyon I ( 1-2 ) 2 (ECTS-4)

 

Bu derste, hayali, gerçekçi veya dekoratif anlayışlar kapsamında her türlü suluboya, ekolin ve renkli kalem illüstrasyon teknikleri öğretilirken bir yandan da dijital illüstrasyon uygulamalarına giriş kapsamında atölye uygulamaları yapılır.

 

COD213 Tipografik Tasarım I (1-2) 2  (ECTS-4)

 

Ders, tipografinin görsel dilini, iletişim tasarımının anlam üreten yaratıcı katmanlarından bir tanesi olarak tanımayı; yazının tarihçesi, yazı tiplerinin değişim ve gelişimini, en alt biriminden en karmaşık sunumlarına kadar yazının bir kültürel kod olarak temsil biçimlerini ele alıp sorgulamayı amaçlar. Görsel iletişim tasarımı açısından önemli bir grafik eleman olarak görülmesi gereken yazının ve onun farklı biçimlerinin, işlevsel uygulamalar ve proje çalışmaları ile yapısal bir bütünlükte kavranması ve çalışmaların bilgisayar desteği ile sürdürülmesi hedeflenmektedir.

 

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2 (ECTS-3)

 

Devrim Kavramları: Dersin Amacı, Devrim ve Benzer Kavramlar, Türk Devriminin Özelliği ve diğer Devrimlerden Farklılığı, Atatürk'ün Devrim Anlayışı.


Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler: Dış Nedenler,  Batıda Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reformasyon Hareketleri, Kapitülasyonları Osmanlı Devletinin Kabul Etmesi Fransız Devriminin Yaydığı  Düşünce Akımları, Sanayi Devriminin Avrupa'daki Sonuçları, İç Nedenler Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Toplum Yapısının Bozulması, Osmanlı Devletinde Yenileşme Çabalarının Sonuçsuz Kalması, (Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi), XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Düşünce Akımları.


Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması: İttihat ve Terakki Partisi, Yönetimi , 31 Mart Olayı, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları, Dünya Savaşına Yol Açan Nedenler, Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi ve Savaştığı Cepheler, (Çanakkale Savaşlarının Önemi), Mondros Ateşkes Antlaşması ve Anadolu'nun Haksız İşgali, İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu, Zararlı Dernekler, Yararlı Dernekler (Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri).


Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi: Mustafa Kemeal Paşa'nın Samsun'da Anadolu'ya Çıkışı, Amasya Genelgesi ve Önemi, Erzurum Kongresi ve Heyet-i Temsilciler Kurulunun  Oluşması, Sivas Kongresi ve Manda Sorunu, Amasya Görüşmeleri ve Protokollar, Kuvay-ı Milliyenin Oluşması, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, Misak-ı Millinin Kabulu ve Duyurulması, Meclisin Dağıtılması ve İstanbul'un İşgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM' nin açılmasının Hukuksal ve Siyasal Önemi, TBMM Hükümetine Karşı Ayaklanmalar.


Düzenli Ordunun Kurulması:  Doğu Cephesi ve Doğu'da Misak-ı Milli Sınırına Ulaşılması, Güney Cephesi ve Fransız'lar. Çerkez Ethem Olayı, I. İnönü savaşı, (Londra Konferansı ve Moskova Antlaşması), II. İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı, (Sakarya Savaşı'nın Siyasi Sonuçları), Büyük Taaruz (Başkomutan Meydan Savaşı), Mudanya Ateşkes AntlaşmasıSaltanatın Kaldırılması ve Yeni Halifenin Seçilmesi, Lozan Barış Antlaşması ve Lozan'da Çözümlenmeyen Sorunlar.

 

COD204 Fotoğraf Teknikleri II (2-2) 3 (ECTS-4)

Bu dersin amacı, öğrencilere bilgisayar laboratuvarı ortamında, dijital fotoğrafın çağdaş uygulamalarını anlatarak ilgili teknik ve yöntemlerin kullanımlarını göstermektir. Farklı bilgisayar sistemleri üzerinde kullanılan çeşitli yazılım programları da temel donanımlar olarak açıklanacaktır.

 

COD206 Yaratıcı Yazma Teknikleri II (2-0) 2 (ECTS-3)

Bu ders süresince, öğrenciler ile yaratıcı etkileşimli projeler üretmeye teşvik edecek ve geleneksel öykü yapıları; drama ile ilgili temel soru, çatışmalar ve gereksinim, gerilim ve dönüm noktaları gibi genel kavramlar incelenecektir.

 

COD208 Medya Analizi II (2-0) 2 (ECTS-3)

 

İlk dönemde ele alınan kuramsal bilgilerin ışığında medya metinlerinin analizi ve eleştirisi çeşitli reklam, televizyon dizisi, sinema filmleri, yazılı ve görsel haber metinleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

COD210 Kitle Haberleşme Teorileri II (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Ders, öğrencilerin, kitle iletişim türlerini, kitle haberleşme teorilerine yönelik geleneksel ve çağdaş yaklaşımları görsel kültür tarihi ışığı altında tanımalarını hedeflenmektedir.

 

COD212 Çoklu Ortam Yayıncılığı II (2-4) 4 (ECTS-6)

 

Önceki dönem gösterilen, estetik ve yaratıcı yazılım çalışmalarının bilgisayar ortamında uygulanması elektronik medya kullanarak öğrencilerin kendi fikir ve projelerini gerçekleştirmesi esastır. Projeler de  görsel tasarımın en önemli unsurlarından biri olan, kavram belirleme ve geliştirme süreçlerinin geliştirilmesine çalışılacaktır.

 

GRD204 İllüstrasyon II ( 1-2 ) 2 (ECTS-4)

 

Dijital illüstrasyon teknikleri üzerine atölye uygulamaları yapılır.

 

COD214 Tipografik Tasarım II (1-2-2) (ECTS-4)

 

Tipografi I dersinin devamı niteliğinde olan derste, sürdürülecek tasarım çalışmaları ile tipografik unsurların, metin-imge, uzam-devinim gibi farklı etkileşim birimleri ve görsel algı boyutları ile kavramaya yönelik uygulamalarla, tasarım yeteneğinin etkili ve zengin bir içerik edinmesi, bununla birlikte tipografi bilgi ve tekniğinin 2D hareketli grafik uygulamaları ile entegrasyon sürecinin çözümlenmesi de amaçlanmaktadır.

 

ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2-0)2 (ECTS-3)

 

Devrim Kavramları : Dersin Amacı, Devrim ve Benzer Kavramlar, Türk Devriminin Özelliği ve diğer Devrimlerden Farklılığı, Atatürk'ün Devrim Anlayışı.


Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler: Dış Nedenler,  Batıda Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reformasyon Hareketleri, Kapitülasyonları Osmanlı Devletinin Kabul Etmesi Fransız Devriminin Yaydığı  Düşünce Akımları, Sanayi Devriminin Avrupa'daki Sonuçları, İç Nedenler Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Toplum Yapısının Bozulması, Osmanlı Devletinde Yenileşme Çabalarının Sonuçsuz Kalması, (Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi), XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Düşünce Akımları.

 

Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması: İttihat ve Terakki Partisi, Yönetimi , 31 Mart Olayı, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları, Dünya Savaşına Yol Açan Nedenler, Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi ve Savaştığı Cepheler, (Çanakkale Savaşlarının Önemi), Mondros Ateşkes Antlaşması ve Anadolu'nun Haksız İşgali, İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu, Zararlı Dernekler, Yararlı Dernekler (Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri).


Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi: Mustafa Kemeal Paşa'nın Samsun'da Anadolu'ya Çıkışı, Amasya Genelgesi ve Önemi, Erzurum Kongresi ve Heyet-i Temsilciler Kurulunun  Oluşması, Sivas Kongresi ve Manda Sorunu, Amasya Görüşmeleri ve Protokollar, Kuvay-ı Milliyenin Oluşması, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, Misak-ı Millinin Kabulu ve Duyurulması, Meclisin Dağıtılması ve İstanbul'un İşgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM' nin açılmasının Hukuksal ve Siyasal Önemi, TBMM Hükümetine Karşı Ayaklanmalar.


Düzenli Ordunun Kurulması:  Doğu Cephesi ve Doğu'da Misak-ı Milli Sınırına Ulaşılması, Güney Cephesi ve Fransız'lar. Çerkez Ethem Olayı, I. İnönü savaşı, (Londra Konferansı ve Moskova Antlaşması), II. İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı, (Sakarya Savaşı'nın Siyasi Sonuçları), Büyük Taaruz (Başkomutan Meydan Savaşı), Mudanya Ateşkes AntlaşmasıSaltanatın Kaldırılması ve Yeni Halifenin Seçilmesi, Lozan Barış Antlaşması ve Lozan'da Çözümlenmeyen Sorunlar.

 

COD301 İletişim ve Toplum (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Bu dersin amacı, iletişim sosyolojisinin temel kavramlarını ele alarak, toplumsal iletişimin değişimini temel yaklaşımları ile açıklamaktır.

 

COD303 Üç Boyutlu Tasarım I (4-2) 5 (ECTS-8)

 

Dersin amacı; üç boyutlu uygulamalar için üç boyutlu modelleme ve animasyon teknik ve yöntemlerini açıklamaktır. Vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu modelleme teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu içeriğin sağlıklı bir şekilde öğrenciye iletilmesi için, üç boyutlu grafik tasarım programlarının temel kullanım pratiklerinin aktarılması kadar, fiziksel mekan ve uzamda da üçüncü boyut, form, ışık, hareket gibi konuların kavranmasına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

 

COD305 Dramatik İletişim I (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Bu derste metin ve görselliğin birlikte meydana getirdiği dramatik yapıların uygulamalı olarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

 

COD309 Video ve Ses Kurgu I (1-2) 2 (ECTS-4)

 

Bu dersin işlevi, görsel-işitsel medyada video ve ses kurgusu ile ilgili kavramsal ve teknik bilgileri vermektir. Ders süresince, kurgunun temel araçları, ilke ve kuramları ve yaşanan teknik gelişmeler incelenirken, ayrıca kurgu ile ilgili temel bilgisayar destekli uygulamalar da gerçekleştirilecektir.

 

UNP104 Sosyoloji  (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Derste sosyolojinin temel ilkeleri, sosyoloji teorileri, kültürel ve sosyal yapının analizi, birey-toplum ilişkisi, kentleşme olgusu,  nüfus artışı ve sosyal hareketlilik; sosyal eşitsizlikler ele alınacaktır.

 

COD317 Web Tasarımı (2-2) 3 (ECTS-5)
 
Dersin amacı, web tabanlı temel içerik sağlayıcılar olan, web sitesi ve diğer etkileşimli uygulamalar ile ilgili temel teknik bilgileri vermek ve bu bilgileri uygulamalı projeler üzerinden kullanılabilir hale getirmektir. Etkileşimli çevirim içi medya ve sosyal yapının incelenmesi ve teorik olarak irdelenmesi de dersin kapsadığı çalışma alanlarına dahildir.
 
COD304 Üç Boyutlu Tasarım II (4-2) 5 (ECTS-8)

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgilerini, üç boyutlu modelleme ve animasyon uygulamaları için kamera, animasyon, model, doku oluşturma ve üç boyut ile ilgili diğer teknikler öğrenerek arttırmalarını sağlamaktır. Üç boyut hakkında hem dijital hem de fiziksel mekan ve nesne ilişkileri de dersin uygulamalı yapısına çalışma konuları olarak dahildir.

 

COD306 Dramatik İletişim II (2-0) 2 (ECTS-3)

 

Bu derste metin ve görselliğin birlikte meydana getirdiği dramatik yapıların uygulamalı olarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

 

COD308 Modern Dönemde İletişim (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Ders modern dönemi iletişimsel ve sosyolojik açılardan yorumlanmasını ve modern dönemde yaşanan değişim ve gelişimler ışığında toplumsal yaşamın tartışılmasını amaçlamaktadır.

 

COD310 Video ve Ses Kurgu II (1-2) 2 (ECTS-4)

 

Görsel-işitsel medyada video ve ses kurgusunun ileri seviye uygulamalarının anlatılacağı bu ders, yine ileri düzeyde kurgu teknik ve uygulamalarının gösterilmesi ile sürecektir.

 

PNT308 Görsel Algı Psikolojisi (2-0) 2 (ECTS-3)

 

İnsanın algılama doğası ve psikolojik faktörlerin algı sürecine etkisi kapsamında, psikolojinin temel kavramları, duyumsal uyarılar, vizyon, retinanın yapısı, çubuksu hücreler, konik hücreler, renk görme, görsel uyarı, derinlik ve uzaklık algılaması, renk, biçim, ölçü, hacim ve algılama dinamiği, geçmiş deneyimlerin algılamaya etkileri, motivasyon ve algı eşiği gibi konuları incelenecektir.

 

COD318 Arayüz Tasarımı (2-2) 3 (ECTS-5)

 

Dersin amacı, web design dersinde temel web uygulamaları ile ilgili bilgi alan öğrencileri, web teknolojisi ve etkileşimli çevirim içi alan ile ilgili ileri seviye uygulamalar için hazır hale getirmektir. Etkileşimli ortam tasarımının en önemli unsuru olan “arayüz” konusunda da detaylı konsept çalışmaları ve uygulamalar yapılacaktır.

 

 
COD401 Güncel Medya Sorunları (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Bu dersin amacı, kitle iletişimindeki sansür, tekelleşme, yasal düzenlemeler gibi temel sorunları ele alarak, güncel medya uygulamaları ile çözümlemektir.

 

COD405 Görsel İletişim Projesi I (4-4) 6 (ECTS-12)

 

Bu ders, görsel iletişim bitirme projesinin başlangıç aşamalarında öğrenciyi yönlendirmeyi amaçlar. Geliştirilen proje sınıf arkadaşları ve öğretim elemanlarınca topluca tartışılır. Öğrenci kendini en iyi ifade edecek ortamı seçmekte özgürdür ve araştırmalarıyla bitirme projesi önerisini içeren yazılı bir dosya sunar.

 

COD407 Toplumsal Söylem ve Eleştirel Düşünce I (3-0) 3 (ECTS-6)

 

Batı Uygarlığı’nın tecrübe ettiği ancak etkisini tüm dünyada hissettiren Aydınlanma Hareketi’nin doğurduğu olumlu ve olumsuz sonuçları incelenerek dil-ideoloji ilişkisi, ideoloji-kurumlar ilişkisi, teknoloji, gözetim, tahakküm, görünürlük kavramlarını açıklanır ve tartışılır.

 

UNP 101 Meslek Ahlakı (2-0) 2 (ECTS-4)

 

COD409 Portfolyo Proje Tasarımı I (1-2) 2 (ECTS-4)
 
Dersin amacı, öğrencileri kendi çalışmalarının korunması, farklı iletişim ortamlarında tanıtım ve sergilenmesi hakkında kuramsal bilgiler kazandırmanın yanı sıra uygulama çalışmaları yaparak etkili sunum tekniklerinin tanıtılmasıdır.
 
COD404 İletişim ve Edebiyat (2-0) 2 (ECTS-4)

 

Dersin hedefi iletişim ile edebiyat ve sinema gibi diğer sanatlarla arasındaki ilişkiyi tartışmaktır. Derste edebiyat metinleri toplumda ve kitle iletişiminde yaşanan değişimler bağlamında ele alınacaktır.

 


COD406 Görsel İletişim Projesi II (4-4) 6 (ECTS-12)

 

Ders süresince, öğrenciler bitirme projesi önerilerini -bireysel ya da grup eleştirilerinin de yardımıyla-şekillendirerek ulaşmak istedikleri amaçları belirtecektir. Yıl sonunda tamamlanmış projelerini topluluk önünde sunacaklardır.

 

COD408 Toplumsal Söylem ve Eleştirel Düşünce II (3-0) 3 (ECTS-6)

 

Batı Uygarlığı’nın tecrübe ettiği ancak etkisini tüm dünyada hissettiren Aydınlanma Hareketi’nin doğurduğu olumlu ve olumsuz sonuçları incelenerek dil-ideoloji ilişkisi, ideoloji-kurumlar ilişkisi, teknoloji, gözetim, tahakküm, görünürlük kavramları açıklanır ve tartışılır.

 

UNP 103 Girişimcilik (2-0) 2 (ECTS-4)

 

COD410 Portfolyo-Proje Tasarımı II (1-2) 2 (ECTS-4)

 

Öğrenciler kendi çalışmalarının korunması, farklı iletişim ortamlarında tanıtım ve sergilenmesi hakkında kuramsal bilgiler kazandırmanın yanı sıra, uygulama çalışmaları yaparak etkili sunum tekniklerinin tanıtılmasıdır.

 

 

Seçmeli Dersler (1-2)  2 (ECTS-4/3)

 

COD311 Reklamcılık I
COD312 Reklamcılık II

COD313 Görsel Kültür I
COD314 Görsel Kültür II

COD315 Pazarlama İletişimi I
COD316 Pazarlama İletişimi II


Bu derslerin amacı, öğrencilerin mesleki becerilerini, görsel iletişim ve reklamcılık alanlarından edinecekleri bilgi ve kavramlarla yenilemek ve zenginleştirmektir.